31 sierpnia 2015 r. Rada Miejska Lądka-Zdroju podjęła  uchwałę NR XIII/78/15 w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Lądek- Zdrój konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu Gminy Lądek-Zdrój na 2016 rok.

Pierwotnie zaplanowano, że na Budżet Obywatelski w 2016 rok Gmina przeznaczy kwotę 300. 000,00 zł. Jednakże w dniu 28 września Rada Miejska Lądka-Zdroju zmniejszyła wartość planowanych wcześniej środków na ten cel. (Uchwała NR XIV/82/15 Rady Miejskiej Lądka-Zdroju w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Lądka-Zdroju nr XIII/78/15 z dnia 31 sierpnia 2015 r., w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Lądek- Zdrój konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu Gminy Lądek-Zdrój na 2016 rok.) Ostatecznie przeznaczono łącznie kwotę 50 000 zł, przy założeniu wydatków na pojedyncze zadania, których wartość nie może przekroczyć 10 000 zł na konkretny projekt. 

Projekty inwestycyjne w ramach Budżetu Obywatelskiego mogą być zgłaszane przez pełnoletnich mieszkańców stale zamieszkałych na terenie Gminy Lądek-Zdrój oraz organizacje pozarządowe, które prowadzą działalność na terenie Gminy Lądek-Zdrój. Projekt musi uzyskać poparcie co najmniej 15 uprawnionych osób.

Projekty zadań do Budżetu Obywatelskiego należy składać w formie pisemnej do dnia 16 października 2015 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Lądek-Zdrój w Biurze Obsługi Klienta (pokój nr 1) w godzinach pracy urzędu, na formularzu ustalonym przez Radę Miejską dostępnym w Urzędzie Miejskim w Biurze Obsługi Klienta (pokój nr 1) oraz na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej UMiG Lądek-Zdrój pod adresem: www.bip.ug-ladekzdroj.dolnyslask.pl oraz na stronie www.ladek.pl..

W celu skutecznego zgłoszenia projektu do Budżetu Obywatelskiego osoby zgłaszające zadanie powinny złożyć pisemną zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych oraz zgodę na podanie do publicznej wiadomości informacji o autorach poszczególnych projektów.

Równolegle do prowadzonego naboru, do dnia 16 października 2015 r. Burmistrz Lądka-Zdroju powoła  Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego, który dokona w dniach 16-20 października 2015 r. weryfikacji zgłoszonych projektów pod względem formalno-prawnym.

Złożone i pozytywnie ocenione pod względem formalno-prawnym projekty zostaną upublicznione i skierowane do konsultacji społecznych, poprzez głosowanie które odbędzie się w terminie 21-30 października 2015 r. Po podliczeniu głosów zostaną wybrane projekty do realizacji.

Budżet Obywatelski będzie realizowany zgodnie z propozycjami i wolą mieszkańców Gminy Lądek-Zdrój. Serdecznie zapraszam wszystkich stałych, pełnoletnich mieszkańców oraz organizacje pozarządowe z terenu naszej gminy do składania propozycji projektów - zadań do Budżetu Obywatelskiego na 2016 r.

Harmonogram konsultacji Budżetu Obywatelskiego
1. Zgłoszenia do Budżetu Obywatelskiego można składać w terminie 5-16 października 2015 r na obowiązującym wzorze formularza zgłoszeniowego projektów do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2016 r. stanowiącego załącznik nr 2 Uchwały Rady Miejskiej Lądka-Zdroju Nr XIII/78/15 z dnia 31 sierpnia 2015 r.
2. Złożone zgłoszenia pozytywnie ocenione pod względem formalnym skierowane zostaną do publicznej wiadomości i głosowania w terminie 21-30 października 2015 r. – poprzez kartę do głosowania stanowiącą załącznik nr 3 Uchwały Rady Miejskiej Lądka-Zdroju Nr XIII/78/15 z dnia 31 sierpnia 2015 r.
3. Wyniki konsultacji zostaną ogłoszone i podane do publicznej wiadomości 4 listopada 2015 r.

Szczegółowe informacje dotyczące Budżetu Obywatelskiego Gminy Lądek-Zdrój znajdują się w zamieszczonych poniżej dokumentach.

PDFUchwała w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego na rok 2016.pdf
Zasady Budżetu Obywatelskiego na rok 2016
PDFZałącznik nr 1.pdf
Formularz zgłoszeniowy projektów do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2016 r.
PDFZałącznik nr 2.pdf
DOCXZałącznik nr 2 - Formularz zgłoszeniowy projektów do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2016 r.docx
Karta do głosowania w konsultacjach w sprawie budżetu obywatelskiego na rok 2016 r.
PDFZałącznik nr 3.pdf
DOCXZałącznik nr 3 - Karta do głosowania w konsultacjach w sprawie budżetu obywatelskiego na rok 2016 r.docx
 

PDFZarządzenie Burmistrza Nr 0050.211.2015 z dnia 05 października 2015 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego Gminy Lądek-Zdrój w 2016.pdf
PDFZARZĄDZENIE NR 221 2015 z dnia 16 października 2015 w sprawie powołania Zespołu ds Budżetu Obywatelskiego.pdf