05-11-2015_KGHM_fundacja_logo.jpeg

   Z nieukrywaną radością informujemy, iż Gmina Lądek-Zdrój otrzymała dofinansowanie w wysokości 20 tys. zł z Fundacji KGHM Polska Miedź S.A. na realizację projektu pn. „Planeta seniora. Urządzenie Parku seniora (siłowni zewnętrznej) wraz z organizacją działań sportowo-rekreacyjnych i edukacyjnych dla seniorów Gminy Lądek-Zdrój oraz odwiedzających Gminę kuracjuszy”.
W ramach projektu planuje się urządzenie ogólnodostępnej siłowni plenerowej oraz przeprowadzenie warsztatów nt. zasad udzielania pierwszej pomocy i reagowania w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia oraz nt. zdrowej diety i odżywiania się.

   Zdajemy sobie sprawę, iż starzenie się jest związane ze spadkiem sprawności fizycznej, wzrastającą częstością występowania niepełnosprawności i ilości współistniejących chorób przewlekłych. Gmina Lądek-Zdrój, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom swoich najstarszych mieszkańców (w tym skupionych w Polskim Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów działającym na terenie Gminy – partner projektu), postanowiła przeprowadzić działania aktywizujące lądeckich seniorów oraz kuracjuszy odwiedzających Gminę podczas turnusów rehabilitacyjnych - zarówno w aspekcie zdrowotnym, jak i społecznym. Jednym bowiem z czynników łagodzących wpływ wieku i umożliwiających tzw. „pomyślne starzenie się” jest regularna aktywność ruchowa. Głównym jej korzystnym oddziaływaniem u osób starszych jest wydłużenie okresu fizycznej sprawności i niezależności, a tym samym poprawa jakości życia. Projekt polegający na stworzeniu seniorom ich własnej przestrzeni na mapie sportowej i kulturalnej miasta przeciwdziałać będzie ryzyku ekskluzji społecznej poprzez umożliwienie Im uczestnictwa we wszelkiego rodzaju przedsięwzięciach organizowanych na terenie Gminy.

   Park Seniora powstanie na tzw. "wyspie młyńskiej" (teren zielony naprzeciw CKiR w Lądku-Zdroju, przy kładce pieszej nad rzeką Biała Lądecka). Wcześniej lądecka gmina wstępnie oczyściła już teren oraz wykonała pierwsze nasadzenia zieleni. Całość, wraz z zamontowanymi wkrótce urządzeniami siłowni zewnętrznej, przełoży się na stworzenie malowniczego obszaru rekreacyjno-wypoczynkowego.

   Pragniemy zaznaczyć, że powyższe działanie nie ma nic wspólnego z realizacją założeń projektów przewidywanych do wykonania w ramach Budżetu Obywatelskiego. Wręcz przeciwnie - stworzenie dodatkowej siłowni zewnętrznej w oparciu o otrzymane dofinansowanie z Fundacji KGHM Polska Miedź S.A. znakomicie uzupełnia działania realizowane na bazie wyłonionych w drodze głosowania projektów Budżetu Obywatelskiego.

Karolina Wołoszyn-Cymbalista - inspektor ds. pozyskiwania środków zewnętrznych, UMiG w Lądku-Zdroju


05-11-2015_KGHM_silownia_pismo.jpeg