25-11-2015_LPR_top2.jpeg

 

Burmistrz Miasta i Gminy Lądek-Zdrój zaprasza mieszkańców, organizacje pozarządowe, instytucje kultury, przedstawicieli kościoła i związków wyznaniowych, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, przedsiębiorców oraz przedstawicieli Policji, Straży Pożarnej i Straży Miejskiej na konsultacje społeczne dotyczące Lokalnego Programu Rewitalizacji Lądka-Zdroju na lata 2016-2022.

Niniejszym zachęcamy, aby wszelkie opinie, uwagi oraz wstępne propozycje planowanych do realizacji na terenie gminy Lądek-Zdrój projektów rewitalizacyjnych zgłaszać na formularzu wniosku konsultacyjnego (Załącznik nr 1):

 • w formie pisemnej do Urzędu Miasta i Gminy Lądek-Zdrój;
 • e-mailowo, na adres: , wpisując w tytule maila „REWITALIZACJA”;
 • listownie – na adres Urzędu Miasta i Gminy w Lądku-Zdroju, Rynek 31, 57-540 Lądek-Zdrój, z dopiskiem „REWITALIZACJA”

do dnia 31 grudnia 2015 r.

UWAGA! Formularz wniosku konsultacyjnego dostępny jest także w wersji papierowej w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta i Gminy Lądek-Zdrój, Rynek 31!

 1. Podstawowym celem zgłoszenia projektów rewitalizacyjnych na niniejszym wniosku do Urzędu Miasta i Gminy w Lądku-Zdroju przez potencjalnych beneficjentów jest zbadanie potrzeb rewitalizacyjnych.
 2. Dopiero wpisanie projektu w wyznaczony obszar daje możliwości ubiegania się o środki na realizację projektów rewitalizacyjnych.
 3. Każdy Beneficjent, który złoży wniosek do Urzędu Miasta i Gminy w Lądku-Zdroju, zostanie poinformowany o wpisaniu lub nie wpisaniu wniosku do Lokalnego Programu Rewitalizacji na lata 2016-2022.

ETAPY PROCESU UBIEGANIA SIĘ O ŚRODKI Z FUNDUSZY UE NA REWITALIZACJĘ:

ETAP I

 1. Stworzenie projektu rewitalizacyjnego:

Projekt należy opisać w formularzu wniosku pn. „Wniosek o umieszczenie projektu w Lokalnym Programie Rewitalizacji Lądka-Zdroju na lata 2016-2022”

(przy wypełnianiu wniosku należy zwrócić uwagę na kompleksowe wypełnienie wszystkich rubryk).

 1. Złożenie wniosku do UMiG w Lądku-Zdroju
 • w formie pisemnej do Urzędu Miasta i Gminy Lądek-Zdrój;
 • e-mailowo, na adres: , wpisując w tytule maila „REWITALIZACJA”;
 • listownie – na adres Urzędu Miasta i Gminy w Lądku-Zdroju, Rynek 31, 57-540 Lądek-Zdrój, z dopiskiem „REWITALIZACJA”

do dnia 31 grudnia 2015 r.

 1. Ocena wniosków
 1. Wszystkie zgłaszane wnioski podlegają ocenie – firma zewnętrzna wyłoniona zgodnie z ustawą Pzp;
 2. Na wpisanie do LPR mają wpływ przede wszystkich następujące kryteria:
 • Zgodność projektu z procesem rewitalizacji;

Zgodnie z Wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020, „REWITALIZACJA to kompleksowy proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez działania całościowe (powiązane wzajemnie przedsięwzięcia obejmujące kwestie społeczne oraz gospodarcze lub przestrzenno-funkcjonalne lub techniczne lub środowiskowe), integrujące interwencję na rzecz społeczności lokalnej, przestrzeni i lokalnej gospodarki, skoncentrowane terytorialnie i prowadzone w sposób zaplanowany oraz zintegrowany poprzez programy rewitalizacji”.

 • Kompleksowość rozwiązań – rezultaty (realizacja przemian w sferach: społecznej, gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej i technicznej);
 • Wielkość obszaru, na którym będzie realizowany projekt oraz wielkość obszaru, na jaki będzie oddziaływał projekt;
 • Występowanie partnerstwa w projekcie;
 • Zabezpieczenie wkładu własnego (typ, wartość zabezpieczenia w zł).

ETAP II

W przypadku ujęcia planowanego do realizacji na terenie gminy Lądek-Zdrój projektu w Lokalnym Programie Rewitalizacji Lądka-Zdroju na lata 2016-2022, kolejnym krokiem jest możliwość ubiegania się o dofinansowanie planowanych zadań ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

          Burmistrz Lądka-Zdroju  -  Roman Kaczmarczyk


Pliki do pobrania: