Położona przy ul. Wiejskiej w Lądku-Zdroju oczyszczalnia ścieków jest jedynym tego typu obiektem obsługującym nasze uzdrowisko. Z powodzeniem funkcjonuje już od ponad 40 lat, co przekłada się wymiernie na ochronę środowiska naturalnego, w tym na czystość wód rzeki Białej Lądeckiej.

Obecnie cały obiekt - ze względu na swój wiek, postępującą degradację oraz stan techniczny – wymaga pilnego, gruntownego remontu. W tym celu Gmina Lądek-Zdrój prowadzi intensywne działania zmierzające do opracowania podstawowej dokumentacji technicznej. Jej posiadanie jest niezbędne nie tylko do samego przeprowadzenia kompleksowej modernizacji oczyszczalni, ale także pozwoli samorządowi podjąć skuteczną próbę pozyskiwania wsparcia finansowego ze środków zewnętrznych na ten właśnie – kosztowny, acz konieczny - cel.

Do tego czasu - aby nie dopuścić do sytuacji praktycznie unieruchamiającej całkowicie ww. obiekt - Gmina Lądek-Zdrój stanęła przed koniecznością przeprowadzenia pilnego remontu znajdujących się na oczyszczalni ścieków osadników.

Awaryjnie wykonano prace polegające na:

  • demontażu istniejących szyn jezdnych wózka roboczego osadników,

  • skuciu zwietrzałej warstwy betonu na koronie muru, oczyszczeniu powierzchni betonu oraz odkrytego zbrojenia (w tym zabezpieczono antykorozyjnie pow. zbrojenia),

  • pokryciu pow. betonu preparatem sczepnym oraz wylaniu nowych ław betonowych do wymaganego poziomu,

  • ponownym montażu szyn jezdnych dla wózka roboczego osadników.

Koszty wykonania wyżej wymienionych prac opiewają na kwotę 76 005,80- zł brutto i zostaną pokryte z budżetu gminy.

 

oczyszczalnia.jpeg

 

Grzegorz Szczygieł – Zastępca Burmistrza Lądka-Zdroju