OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lądek Zdrój

 Na podstawie art.11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. 80, poz. 717 ze zmianami) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską uchwały nr XV/106/08 z dnia 31 stycznia 2008 r.
o przystąpieniu do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lądek Zdrój wraz z opracowaniem ekofizjograficznym i prognozą oddziaływania na środowisko.

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące studium.

Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy 57-540 Lądek Zdrój,  Rynek 31 / Biuro Obsługi Klienta pok. Nr 1/, w terminie do dnia 24 czerwca 2009 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy / miejscowość, obręb geodezyjny, nr działki, działek, arkusz mapy/