W tym roku Gmina rozpoczęła termomodernizację lądeckich szkół – Szkoły Podstawowej nr 1, Gimnazjum Publicznego i Liceum Ogólnokształcącego. Większość zakładanych prac została już wykonana. Pozostałe wykonane zostaną w przyszłym roku. Na realizację tej inwestycji Gmina otrzymała dofinansowanie z Funduszu Ochrony Środowiska.
W Gimnazjum wykonano już izolację fundamentów, docieplenie ścian zewnętrznych, pomalowano elewację, ocieplono stropodach oraz wykonano nowe pokrycie dachowe, a także wymieniono stolarkę okienną i drzwiową oraz instalację c.o. Prace te wyniosły 1.415.000 zł, z czego 849.900 zł to środki z Funduszu Ochrony Środowiska. Do wykonania w przyszłym roku pozostały już tylko podjazdy dla niepełnosprawnych oraz chodniki i nawierzchnie przed budynkiem. Wartość tych robót wyniesie 232.000 zł
W Liceum Ogólnokształcącym wykonano kotłownię, wymieniono instalację c.o., ocieplono strop oraz wymieniono stolarkę okienną i drzwiową. Wartość wykonanych robót wyniosła 550.000 zł z czego 342.000 zł otrzymaliśmy z Funduszu Ochrony Środowiska. W roku 2010 wykonane zostanie ocieplenie fundamentów i ścian zewnętrznych, pomalowana elewacja oraz wykonane chodniki i dojście do budynku. Nakłady do poniesienia w przyszłym roku to 531.000 zł czego Fundusz dofinansuje prace na kwotę 285.000 zł.
W budynku Szkoły Podstawowej zaizolowano strop oraz położono nowe pokrycie dachowe. Roboty te kosztowały 355.000 zł, z czego z Funduszu pochodziło 263.000 zł. W trakcie realizacji jest wymiana c.o. oraz stolarki okiennej i drzwiowej. Koszt tych prac to 683.000 zł (271.000 zł z FOŚ). W przyszłym roku budynek zostanie ocieplony i pomalowany, wykonane zostaną podjazdy dla niepełnosprawnych. Do wydania w przyszłym roku pozostało 1.100.000 zł – w tym z FOŚ otrzymamy 757.000 zł.
Prowadzona termomodernizacja obiektów oświatowych przyczyni się do znacznego obniżenia kosztów utrzymania szkół i poprawy warunków nauki. Równie ważny jest też wizerunek szkół. Jak widać na przykładzie Gimnazjum termomodernizacja znacznie poprawia wygląd szkoły. Dotychczas wizerunek ten pozostawiał wiele do życzenia, a dzięki tym inwestycjom zyska estetyka całego miasta.
UMiG Lądek Zdrój

szkoła w remoncie.jpeg