Budżet obywatelski 2018

BO-ladek-CIEMNY.jpeg

W dniu 25 sierpnia 2017 r. Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego na rok 2018 dokonał weryfikacji złożonych projektów do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2018. Zgodnie z wyznaczonym terminem tj. do dnia 11 sierpnia 2017 r. wpłynęło do Urzędu Miasta i Gminy Lądek-Zdrój w sumie 12 propozycji projektowych – 5 propozycji projektowych zlokalizowanych na terenie miasta Lądek-Zdrój oraz 7 propozycji projektowych zlokalizowanych na terenach wiejskich Gminy Lądek-Zdrój. Propozycje zostały sprawdzone pod względem formalno-prawnym, możliwości ich realizacji oraz możliwości zabezpieczenia w budżecie gminy na kolejne lata środków na pokrycie ewentualnych kosztów, które projekt będzie generował w przyszłości.

Protokół z prac Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego na rok 2018

PDFProtokół z prac zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego na rok 2018.pdf

Zarządzenie nr 0050.175.2017 Burmistrza Lądka-Zdroju z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia listy projektów podlegających konsultacjom społecznym w ramach Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu Gminy Lądek-Zdrój na rok 2018.

PDFZarzadzenie nr 0050 175 2017 ws zatwierdzenia listy projektów podlegających konsultacjom społecznym w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2018.pdf

Głosowanie na propozycje projektowe zlokalizowane na terenie wsi Trzebieszowice, Konradów, Radochów i Skrzynka będzie trwało od 18 do 29 września 2017 r., karty do głosowania można pobrać ze strony www.ladek.pl, strony Biuletynu Informacji Publicznej zakładki Budżet Obywatelski i Konsultacje Społeczne lub pobrać w Biurze Obsługi Klienta w UMiG Lądek-Zdrój. W Biurze Obsługi Klienta w UMiG Lądek-Zdrój można również zapoznać się z opisem projektów.

Karta do głosowania z wypełnionym wykazem projektów (OBOWIĄZUJĄCA W GŁOSOWANIU)

PDFKarta do głosowania WYPEŁNIONA Z LISTĄ PROJEKTÓW.pdf

Poniżej skany złożonych projektów, które podlegają głosowaniu

1. Projekt Konradów "Sfinansowanie lub częściowe sfinansowanie Projektu Modernizacji budynku byłej szkoły w Konradowie na Salon Aktywizacji Wiejskiej"

PDFProjekt Konradów Sfinansowanie lub częściowe sfinan. Projektu Modernizacji budynku byłej szkoły w Konradowie na Salon Aktywizacji Wiejskiej.pdf

2. Projekt Radochów "Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Radochowie"

PDFProjekt Radochów Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Radochowie.pdf

3. Projekt Trzebieszowice "Poprawa estetyki wsi Trzebieszowice"

PDFProjekt Trzebieszowice Poprawa estetyki wsi Trzebieszowice.pdf

4. Projekt Skrzynka "Ogrodzenie boiska we wsi Skrzynka"

PDFProjekt Skrzynka Ogrodzenie boiska we wsi Skrzynka.pdf

Zmieniony harmonogram konsultacji społecznych

JPEGDok1 grafika harmonogram poprawiony-1 na stronę.jpeg
 

 

 


 

 

22 maja 2017 r. Rada Miejska Lądka-Zdroju podjęła  uchwałę NR XL/262/2017 w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Lądek- Zdrój konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu Gminy Lądek-Zdrój na rok 2018.
Na ten cel przeznaczono łącznie kwotę 100 000 zł z podziałem na projekty realizowane na terenie miejskim 60 000 zł oraz na terenach wiejskich 40 000 zł. Określono także, że koszt pojedynczego projektu (zadania) nie może przekroczyć kwoty 10 000 zł.

Projekty w ramach Budżetu Obywatelskiego mogą być zgłaszane przez mieszkańców, grupy mieszkańców lub organizacje społeczne na odpowiednim formularzu zgłoszeniowym, z poparciem co najmniej 15 uprawnionych osób. Projekty zadań do Budżetu Obywatelskiego należy składać w formie pisemne w Urzędzie Miasta i Gminy Lądek-Zdrój w Biurze Obsługi Klienta w godzinach pracy urzędu, na formularzu ustalonym przez Radę Miejską dostępnym w Biurze Obsługi Klienta (pokój nr 1) oraz na stronie internetowej www.ladek.pl., zakładka Urząd, zakładka Budżet Obywatelski Gminy Lądek-Zdrój.

W celu skutecznego zgłoszenia projektu do Budżetu Obywatelskiego należy szczegółowo się zapoznać z zapisami uchwały w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Lądek- Zdrój konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu Gminy Lądek-Zdrój na rok 2018.W celu wyłonienia realizowanych projektów Burmistrz Lądka-Zdroju powoła Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego, który dokona weryfikacji zgłoszonych projektów pod względem formalno-prawnym. Następnie pozytywnie ocenione projekty zostaną upublicznione i skierowane do konsultacji społecznych, poprzez głosowanie. Po podliczeniu głosów zespół wskaże wybrane projekty do realizacji.
Budżet Obywatelski daje mieszkańcom realną możliwość współdecydowanie jakie inwestycje będą realizowane w Gminie Lądek-Zdrój. Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców oraz organizacje pozarządowe z terenu naszej gminy do składania propozycji projektów - zadań do Budżetu Obywatelskiego na 2018 r.

Proces budżetu obywatelskiego Gminy Lądek-Zdrój  na rok 2018 przebiegać będzie zgodnie z poniższym harmonogramem:

Dok1 grafika harmonogram-1.jpeg

Poniżej formularz do zgłaszania propozycji projektowych w wersji do edycji i PDF

DOCXFormularz do zgłaszania propozycji projektów.docx

PDFFormularz do zgłaszania propozycji projektów PDF.pdf

Uchwała NR XL/262/2017 w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Lądek- Zdrój konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu Gminy Lądek-Zdrój na rok 2018.

PDFUchwałą w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Lądek-Zdroj konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu Gminy Lądek-Zdrój na rok 2018.pdf

Karta do głosowania

PDFKarta do głosowania.pdf