Za drogi w naszej Gminie odpowiada kilku właścicieli. Komplikuje to odpowiedzialność za ich stan i bieżące utrzymanie. Szczególnie problematyczna jest kwestia inwestycji na drogach, ponieważ zarządcy (drogi wojewódzkie i powiatowe) realizują w naszej Gminie bardzo mało inwestycji. Dotyczy to szczególnie Zarządu Dróg Powiatowych.
Dzięki skutecznemu pozyskiwaniu środków zewnętrznych w ostatnich latach wykonujemy jako samorząd lokalny dużo inwestycji na drogach zarządzanych przez Gminę. W roku 2010  wydamy na ten cel blisko 3 miliony złotych, ale tylko 766 tys. złotych z tej kwoty pochodzi z Budżetu Gminy. Ponad 2 miliony złotych, jakie wydamy w tym roku na drogi to dofinansowanie zewnętrzne. Dzięki temu zrealizujemy do końca roku aż 8 dużych inwestycji drogowych.

Przebudowa nawierzchni ul. Cienistej w Lądku Zdroju

Równocześnie z rewaloryzacją Parku Jana Pawła II Gmina Lądek Zdrój dokonała przebudowy nawierzchni ul. Cienistej. W ramach przeprowadzonych prac usunięto starą nawierzchnię jezdni i chodników. Zniszczoną nawierzchnię asfaltową i stare chodniki zastąpiono nawierzchniami z kostki granitowej. Chodniki zostały ułożone w formie mozaiki z kostki dwukolorowej a nawierzchnię z kostki szarej. Również krawężniki wykonano z elementów granitowych.
Przebudowę nawierzchni ulicy poprzedziła wymiana sieci wodociągowej, która została wykonana przez Zarząd Budynków Komunalnych.
Koszt przebudowy ul. Cienistej wynosi 503 tys złotych. Z tej kwoty 352 tys. to pozyskane środki zewnętrzne a 151 tys. stanowi wkład własny Gminy Lądek Zdrój.


Odbudowa drogi gminnej – ul. Nadbrzeżna w Lądku Zdroju

Trwa odbudowa odcinka gminnego ul. Nadbrzeżnej. W ramach wykonywanych prac nastąpi odbudowa lewostronnego chodnika oraz wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej. Wymieniona zostanie również część krawężników.
Zakończenie prac planowane jest na październik br.
Koszt odbudowy ul Nadbrzeżnej wyniesie 99 tys. złotych. Z tej kwoty 79 tys. zł stanowią pozyskane środki zewnętrzne a 20 tys. zł stanowi wkład własny Gminy Lądek Zdrój.


Remont drogi w Skrzynce

Zakończony został remont drogi gminnej w Skrzynce (koło kościoła). Remontowana droga ma długość 305 metrów. Na drodze wykonano nową podbudowę tłuczniową którą pokryto nawierzchnią asfaltową.  Wykonano również zjazdy asfaltowe oraz utwardzone pobocza.
Koszt odbudowy drogi wyniósł 156 tys. zł, a koszty prac budowlanych w całości są finansowane ze środków zewnętrznych.

Odbudowa ul. Wiejskiej w Lądku Zdroju

Trwają prace związane z odbudową ul. Wiejskiej w Lądku. Inwestycja zostanie wykonana na odcinku 1,985 km. Realizowana będzie dwuetapowo. Etap I obejmuje odcinek od skrzyżowania z ul. Kłodzką do skrzyżowania z ul. Kościelną. Etap II obejmuje dalszą cześć drogi  poza granice miasta aż do drogi w miejscowości Radochów. W ramach zadania wykonana zostanie nowa nawierzchnia asfaltowa. Wymienione zostaną chodniki oraz krawężniki.
Realizację etapu I poprzedziła wymiana sieci wodociągowej, której dokonał Zarząd Budynków Komunalnych.
Koszt odbudowy drogi wyniesie 955 tys. zł, z czego 764 tys. zł stanowią pozyskane środki zewnętrzne a 191 tys. zł stanowi wkład własny Gminy Lądek Zdrój.


Odbudowa drogi w Radochowie – od ulicy Wiejskiej do drogi powiatowej

Trwają prace związane z odbudową drogi w Radochowie od ul. Wiejskiej do skrzyżowania z drogą powiatową (przy moście). Długość remontowanej drogi wynosi 1422 metry. W ramach zadania wykonany zostanie odcinek rowu odwadniającego zabezpieczającego drogę przed podmywaniem. Na drodze zostanie wykonana nowa nawierzchnia asfaltowa. Prace potrwają do października br.
Koszt odbudowy drogi wyniesie 293 tys. zł, z czego 234 tys. zł stanowią pozyskane środki zewnętrzne a 59 tys. zł stanowi wkład własny Gminy Lądek Zdrój.

Odbudowa drogi w Radochowie – nr działki 391

Do końca października w Radochowie zostanie wykonana odbudowa drogi gminnej o długości 0,624 km (działka nr 391). Remont drogi gminnej ze zjazdami polegał będzie na wyprofilowaniu istniejącej nawierzchni kamiennej,  na którym położona zostanie warstwa tłuczniowo pokryta nawierzchnią asfaltową. Wzdłuż drogi zostaną wykonane utwardzone pobocza.
Koszt odbudowy drogi wyniesie 123 tys. zł, z czego 98 tys. zł stanowią pozyskane środki zewnętrzne a 25 tys. zł stanowi wkład własny Gminy Lądek Zdrój.

Odbudowa ciągu pieszo-jezdnego ul. Spacerowej w Lądku Zdroju - etap II


    Jeszcze w tym roku wykonany zostanie II etap odbudowy ul Spacerowej. W roku ubiegłym wykonaliśmy nowe schody i podjazd od ul. Kościuszki. Zadanie obejmuje wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej, wymianę krawężników i wykonanie nowych chodników z kostki typu „Starobruk”
Remont drogi poprzedziła wymiana sieci wodociągowej, którą wykonał Zarząd Budynków Komunalnych w Lądku Zdroju.
Zakończenie zadania zaplanowane jest w październiku br.
Koszt odbudowy drogi wyniesie 361 tys. zł, z czego 289 tys. zł stanowią pozyskane środki zewnętrzne a 72 tys. zł stanowi wkład własny Gminy Lądek Zdrój.

Remont drogi gminnej w Trzebieszowicach

    W listopadzie zaplanowane jest zakończenie remontu drogi gminnej (dz. Nr 197, 195, 63/2). Remontowany odcinek ma długość 1236 metrów i biegnie od skrzyżowania z drogą wojewódzką do skrzyżowania z drogą powiatową do Skrzynki (droga do Szkoły Podstawowej i Zamku). W ramach zadania wykonana zostanie nowa nawierzchnia asfaltowa. W celu zapewnienia prawidłowego odwodnienia zostaną wyprofilowane i oczyszczone rowy wzdłóż drogi oraz udrożnione przepusty pod zjazdami. Wykonane zostaną również nowe pobocza.
Koszt odbudowy drogi wyniósł 436 tys. zł, z czego 218 tys. zł stanowią pozyskane środki zewnętrzne a 218 tys. zł stanowi wkład własny Gminy Lądek Zdrój.
 

Kazimierz Szkudlarek

Burmistrz Lądka-Zdroju