Boisko wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej w Lądku-Zdroju

Trwa budowa boiska wielofunkcyjnego, które zastąpi zniszczone, asfaltowe boisko przy lądeckiej podstawówce. Realizacja przedsięwzięcia jest możliwa dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Sportu, w ramach Programu Budowy Boisk Wielofunkcyjnych. Niestety bardzo długo czekaliśmy na umowę o dofinansowanie, dlatego prace mogły ruszyć dopiero w październiku.
Boisko będzie miało 44 metry długości i 22 metry szerokości. Pokryte będzie sztuczną nawierzchnią i będzie pełnić funkcję boiska do piłki ręcznej, siatkowej, tenisa ziemnego. Będą też stanowiska do rzutów do kosza.
Boisko będzie ogrodzone i posiadać będzie sztuczne oświetlenie za pomocą lamp umieszczonych na 9-cio metrowych masztach.
Po godzinach pracy szkoły boisko będzie ogólnodostępne – każdy zainteresowany będzie mógł z niego skorzystać.

-------------------------------------------------------------------------------
Opóźnienie na „Orliku”

Trwa budowa kompleksu boisk „Orlik 2012” przy ul. Polnej w Lądku Zdroju. W ramach projektu w pobliżu Liceum Ogólnokształcącego powstanie boisko do siatkówki i koszykówki z nawierzchnią poliuretanową oraz boisko do piłki nożnej ze sztuczną trawą. Całość uzupełni sztuczne oświetlenie oraz budynek zaplecza szatniowo-technicznego.
Realizacja prac powinna zakończyć się w październiku, jednak nie zakończą się one w terminie.
Opóźnienia wynikają z faktu, iż wykonawca nie rozpoczął pracy natychmiast po przejęciu placu budowy. Dodatkowym utrudnieniem były opady deszczu które spowodowały kilkudniowe przestoje na placu budowy. Wykonawca musi również wykonać wzmocnienie terenu pod boisko piłkarskie. Jak wykazały badania, stopień zagęszczenia podbudowy nie jest wystarczający.
Wykonawcą, wyłonionym w drodze przetargu publicznego jest firma Saltex Europa Sp. z o.o. Przy realizacji zadania zaangażowane są też miejscowe firmy, jako podwykonawcy.
Umowa między Wykonawcą a Gminą Lądek Zdrój przewiduje kary finansowe za nieterminową realizację zadania.
Kosztu budowy kompleksu boisk to 1 131 tys. złotych. Przedsięwzięcie jest współfinansowane przez, Ministerstwo Sportu i Turystyki, Dolnośląski Urząd Marszałkowski oraz Gminę Lądek Zdrój.

---------------------------------------------------------------------------------
„Biskupie Stawy”

W związku z petycją części mieszkańców Gminy Lądek Zdrój wyrażającą sprzeciw co do trybu i sposobu wyłonienia dzierżawcy na gminną nieruchomość położoną w Lądku Zdroju przy ul. Moniuszki tzw. „Stawy Biskupie” oraz związanymi z tym tematem emocjami, chciałbym mieszkańcom tą sprawę przybliżyć.
Sposób i tryb gospodarowania nieruchomościami gminnymi, a więc również sposób przeprowadzania przetargów jednoznacznie regulują przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami i oraz Uchwały Rady Miejskiej w ramach upoważnień wynikających z tej ustawy. Zapisy te jednoznacznie wykluczają możliwość kierowania się sympatią, sentymentem, emocjami i stronniczością wobec oferentów.
Dotychczasowy dzierżawca użytkował „ Stawy Biskupie” od roku 1997, mając kolejno przedłużane umowy dzierżawy. Każdorazowo w umowach tych zapisana była możliwość dalszego ich przedłużenia, na okres wieloletni za zgodą Rady Miejskiej, pod warunkiem wywiązania się przez dzierżawcę z określonych umownych obowiązków, deklaracji i warunków a dotyczących głównie sposobu użytkowania, dalszego deklarowanego zainwestowania, zgodnie z kolejno przedkładanymi koncepcjami i bieżącego regulowania należności z tytułu dzierżawy.
Niestety , szczególnie w ostatnich latach  warunki umowne nie były dotrzymywane. Stan utrzymania i zagospodarowania nieruchomości w ostatnich latach oceniany był ujemnie i jest szczegółowo udokumentowany protokołami z oględzin sporządzonymi przez niezależnego rzeczoznawcę majątkowego, a opis tego stanu zawarty był m.in. w ogłoszeniu o przetargu.
 Rzeczoznawca majątkowy sporządzając protokół z oględzin obiektu stwierdził między innymi:
· Stan techniczny wszystkich urządzeń nie zadowalający – wszystkie elementy wymagają remontu
1. Ogrodzenie terenu zniszczone
2. drogi, chodniki, obrzeża w wyniku eksploatacji całkowicie zniszczone
· podbudowa z niesortu tłuczniowego posiada wgłębienia i nierówności
· obrzeża i krawężniki w części do wymiany i ponownego ułożenia w linii
· czynny jest staw nr 1 i 2, staw nr 3 jest nieczynny
· urządzenia na stawach wymagają remontów, nie drożne przewody doprowadzające i odprowadzające wodę do stawów
3. budynek gastronomiczny w bardzo złym stanie technicznym – kwalifikuje się do rozbiórki z uwagi na zagrożenie życia:
· fundamenty podmyte
· elementy podwalin zmurszałe i zagrzybiałe
· elementy ścienne wykazują nadmierne zużycie i stwarzają zagrożenie

Właśnie ta sytuacja była powodem podjęcia decyzji w sprawie ogłoszenia przetargu na dzierżawę „Stawów Biskupich”.

 W petycji, dotyczącej zmiany dzierżawcy „Stawów Biskupich” znalazły się następujące argumenty:
· „Apelujemy o pozostawienie w/w obiektu dotychczasowemu dzierżawcy […] , który był pomysłodawcą „ Stawów Biskupich”.
· „Przekazanie Biskupich Stawów obcemu inwestorowi, niezwiązanemu z miastem godzi w dobra lokalnych przedsiębiorców pracujących na pozytywny wizerunek miasta. Ogałacanie mieszkańców Lądka Zdroju z ich terenów i budynków stanowi tym samym odebranie ich  tradycji doświadczeń i tworzonej przez lata historii’
· „[…] uzasadnionym jest podjęcie stosownych działań, które polegać będą na zatrzymaniu lądeckiego dziedzictwa kulturowego w lokalnych rękach. Nasze działania mają doprowadzić do powstania naszej „ małej ojczyzny”, w której wszystkim nam mieszkańcom żyje się jak we własnym domu, bez ingerencji „osób trzecich”

Odnosząc się do powyższych argumentów chciałbym zauważyć, że:
· Stawy Biskupie to historyczna nazwa nieruchomości użytkowanej w ten właśnie sposób przez okres liczony już w setki lat i niestety, jak dotychczas najświetniejszy okres ich użytkowania i prowadzenia przypada na czasy z przed II Wojny Światowej.
· dotychczasowy dzierżawca przejmując w roku 1997 nieruchomość w dzierżawę, zgodnie ze stwierdzeniami zawartymi w petycji, również w tamtym czasie był osobą z poza tego terenu czyli „osobą trzecią ingerującą” w miasto i „ obcym inwestorem”. Zresztą jak znaczna cześć tutejszych mieszkańców i przedsiębiorców, którzy stanowią ludność napływową w różnych okresach czasu.
· to dzięki inwestorom spoza Gminy mamy obecnie w Gminie bardzo dobrze funkcjonujące obiekty, promujące gminę i tworzące miejsca pracy. Są to między innymi: wyciąg narciarski w Lądku-Zdroju, Zamek na Skale, Pro Harmonia, San Vita, Geovita, Rezydencja Wiktoria na ul. Spacerowej, Albrechtshalle, czy dobrze funkcjonujący od tego roku basen odkryty. To inwestorzy zewnętrzni przystąpili do zagospodarowania na cele hotelowe takich obiektów jak „Barbara” przy ul. Kościuszki czy Słodownia przy Placu Staromłyńskim.
· przepisy prawne jednoznacznie regulują sposób zbywania nieruchomości gminnych tj. w formie przetargu nieograniczonego , gdzie nie można wykluczyć nie tylko oferenta z innej miejscowości w kraju, lecz po wejściu do Unii Europejskiej także oferenta z państw członkowskich.

„Stawy Biskupie” to miejsce o ogromnych możliwościach, które może być jedną z większych atrakcji Lądka-Zdroju. Pod warunkiem odpowiedniego zainwestowania i prowadzenia tam działalności o odpowiednim standardzie.

----------------------------------------------------------------------------
Projekt Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego

Zakończyły się prace nad projektem Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego dla miasta i gminy Lądek Zdrój. Aktualnie projekt został przekazany do Rady Miejskiej, ponieważ jako element prawa miejscowego musi zostać przyjęty w formie uchwały.

Opracowując projekt Studium rozpatrywano wnioski właścicieli nieruchomości na terenie Gminy, o zmianę ich przeznaczenia w dokumentach planistycznych. Np. właściciel gruntów rolnych mógł wnioskować o przeznaczenie terenu na cele budownictwa mieszkaniowego itp.
Do wyznaczonego terminu wpłynęło do UMiG 167 wniosków o zmianę przeznaczenia terenu, które zostały rozpatrzone na etapie opracowywania projektu Studium.
Procedura opracowywania Projektu Studium przewiduje następujące etapy pracy:
· Opracowania projektu Studium i przekazanie go do uzgodnień (akceptacji) przez wskazane ustawowo instytucje, np. Dyrektora Ochrony Środowiska,
· Wyłożenie planu do publicznego wglądu, po którym zbierano uwagi do projektu (osoby których wnioski nie były rozpatrzone pozytywnie mogły się od takiej decyzji zespołu projektowego odwołać wnosząc uwagę do projektu)
· Rozpatrzenie odwołań i opracowanie ostatecznego projektu Studium
Na tym etapie wpłynęło 60 uwag, z tym ze 3 wpłynęły po terminie i nie mogły być rozpatrzone. Z 57 uwag, jakie wniesiono 12 uwzględniono w całości a 9 w części.

W wyniku analizy wniosków i uwag do studium ostatecznie 56 z nich zostało rozpatrzonych całkowicie pozytywnie, 59 uwzględniono w części (np. nie dokonano zmiany dla całego wnioskowanego obszaru) a 51 rozpatrzono negatywnie.

Podstawową przyczyną negatywnego rozpatrzenia dużej liczby wniosków był fakt, że wnioski o przekwalifikowanie terenów na cele mieszkaniowe (80%), dotyczyły miejsc które znajdują się z dala od istniejącej infrastruktury technicznej (np. dróg). Uwzględnienie tych wniosków byłoby równoznaczne ze zobowiązaniem Gminy do budowy tej infrastruktury. A już obecnie istnieje bardzo dużo miejsc zabudowanych choćby budynkami mieszkalnymi, gdzie tej infrastruktury brak. Choćby Osiedle Słoneczne gdzie brak jest dróg, czy na terenach wiejskich np. Trzebieszowice, Radochów, Konradów itp. A drogi to tylko niewielka część uzbrojenia technicznego, bo na terenach miejskich dochodzi do tego sieć wodna i kanalizacyjna. Łączne potrzeby inwestycyjne gminy, w zakresie dróg, kanalizacji, sieci wodociągowej przekraczają 100 milionów złotych (przy możliwościach Budżetu Gminy rzędu 10 milionów złotych rocznie) Uwzględnienie wszystkich wniosków mogłoby tę kwotę nawet podwoić

Głośno dyskutowana była w roku ubiegłym inwestycja budowy drogi na Ułęże. Droga do kilkunastu zabudowań kosztowała ponad 600 tys. zł. Niestety kiedyś przewidziano ten teren pod zabudowę ze wszystkimi tego konsekwencjami dla Gminy. Ważne by z tamtej sytuacji wyciągnąć wnioski a nie ją powtarzać.

Oczywiście pojawia się też pytanie o to, czy Gmina w perspektywie następnych 10 lat ma odpowiednie rezerwy terenu pod zabudowę. W obecnie obowiązującym Planie Zagospodarowania Przestrzennego pod zabudowę przeznaczonych jest 1286 hektarów. Z tego rzeczywiście zabudowanych jest 308. Wynika z tego że już teraz mamy 978 hektarów możliwych do zabudowy. Opracowany projekt Studium zwiększa tą powierzchnię o dodatkowe 411 hektarów. Oznacza to, że do zagospodarowania na cele budowlane będzie 1389 hektarów. To bardzo dużo! To powierzchnia Lądka Zdroju z wyłączeniem Lasów Komunalnych.

Projekt Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego uwzględnia też potrzeby ważnych inwestorów, chcących zaangażować w naszej Gminie znaczne środki. Są to między innymi inwestorzy czekający od kilku lat z budową kompleksu narciarskiego Lutynia – Wojtówka, obecny dzierżawca wyciągu narciarskiego w Lądku-Zdroju, czy firma budująca sklepy sieci „Biedronka”. Obecny projekt Studium otwiera drogę do turystycznego i rekreacyjnego zagospodarowania terenów, na których występują złoża wód termalnych.

Jak wydać planowanie przestrzenne jest bardzo istotnym elementem planowania rozwoju gminy. Otwiera nowe możliwości, stwarza nowe szanse, ale też nakłada na Gminę nowe zobowiązania. Dlatego w wielu przypadkach musi być to kompromis pomiędzy interesem pojedynczych osób a interesem wszystkich mieszkańców Miasta i Gminy Lądek Zdrój.