W dnia 13-14 października br. w Warszawie odbyło się VIII Samorządowe Forum Kapitału i Finansów, organizowane przez pismo samorządu terytorialnego „WSPÓLNOTA”. W jego trakcie równolegle obradowały Ogólnopolski Zjazd Sekretarzy Gmin i Powiatów oraz Kongres Skarbników Polskich Samorządów. Tematyka Forum obejmowała zagadnienia dotyczące stanu finansów samorządowych, form finansowania inwestycji, przygotowania terenów pod inwestycje, rozwoju Partnerstwa Publiczno-Prywatnego itp. Debatowano także o polityce zdrowotnej na szczeblu samorządowym, nowych rozwiązaniach legislacyjnych, rozwoju inwestycji w infrastrukturę sportową. Wiele miejsca poświęcono rozwojowi usług e-administracji i systemom informatycznym wspierającym polskie urzędy, a także ocenie funkcjonowania ustawy o pracownikach samorządowych. Wiceprezes NIK, przedstawiciel Rzecznika Praw Obywatelskich oraz prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej prezentowali także ocenę jakości administracji samorządowej w świetle działalności nadzorczo-kontrolnej RIO, ustaleń kontroli NIK oraz interwencji RPO.
Forum stanowiło także okazję do podsumowań mijającej kadencji samorządów terytorialnych. Ogłoszono wyniki aż 4 rankingów przygotowanych przez zespół profesora Pawła Swianiewicza z Uniwersytetu Warszawskiego. Oceniono m.in.wydatki inwestycyjne na infrastrukturę sportową, wydatki na inwestycje strukturalne. W odrębnej kategorii oceniano najlepszych wójtów, burmistrzów, prezydentów, starostów i marszałków nagradzając ich „Diamentami Wspólnoty”. Kulminacyjnym momentem było podsumowanie czterech lat zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego w ramach rankingu „Sukces mijającej kadencji”, prezentującego jednostki, które dokonały największego skoku rozwojowego.
W trakcie obrad wszyscy uczestnicy otrzymali materiały konferencyjne, w których w formie pokaźnych rozmiarów książki opublikowano wyniki rankingu „WYDATKI NA INWESTYCJE INFRASTRUKTURALNE”. Zaprezentowano dane o wydatkach na inwestycje infrastrukturalne za lata 2003-2009 we wszystkich polskich samorządach. W zestawieniu ujęto wydatki na inwestycje w infrastrukturę transportową (w tym drogi), gospodarkę komunalną i gospodarkę mieszkaniową. W rankingu tym odnotowano wysoką pozycję gminy Lądek–Zdrój. Nasza gmina znalazła się na 89 miejscu za  2009 r. z wydatkami  w wysokości 497,67 zł. na 1 mieszkańca  w kategorii „małe miasta”. Znamienny jest sukcesywny wzrost pozycji naszej gminy w omawianym rankingu: w roku 2005 zajmowała ona 490 miejsce, w kolejnych latach poz. 299 (2006 r.), poz 211 (2007 r.), poz. 149 (2008 r.). Dla porównania gmina wiejska Kłodzko w kategorii gmin wiejskich znalazła się na 882 miejscu z wydatkami ok. 260 zł na 1 mieszkańca.
W pierwszej setce w kategorii „Małe miasta” z terenu powiatu kłodzkiego znalazły się jeszcze: Miasto Nowa Ruda na 71 miejscu (554,50 zł za 1 mieszkańca) oraz Stronie Śląskie na 91 miejscu (491,30 zł na 1 mieszkańca). Bystrzyca Kłodzka i Duszniki-Zdrój zajęły miejsca 461 i 462 z wydatkami ok. 165 zł na 1 mieszkańca.