Burmistrz Lądka Zdroju K. Szkudlarek podpisał już trzecią umowę na dofinansowanie w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013. Dwie poprzednie dotyczyły dofinansowania budowy oświetlenia w Radochowie i Konradowie. 
 Dzięki inicjatywie Sołtysów i Rad Sołeckich najmniejszych sołectw w gminie, 30 lipca 2010r. złożono wniosek na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie terenów publicznych we wsiach: Kąty Bystrzyckie, Lutynia, Orłowiec, Wojtówka”, 21 marca 2011r. doszło do podpisania umowy o dofinansowanie operacji. Całkowite koszty zadania to 725 296,13 zł., kwota dofinansowania 446 663,00 zł.
 Zadanie będzie realizowane w dwóch etapach. W roku 2011 prace zostaną wykonane na placach rekreacyjnych w Lutyni i Kątach Bystrzyckich , w roku 2012 w sołectwach Wojtówka i Orłowiec.
 Dzięki realizacji zadania małe wsie wzbogacą swoją infrastrukturę o wiaty, nawierzchnie, ogrodzenia, oczka wodne, place zabaw, nasadzenia, pomosty, kładki itp.
 Operacja umożliwi większą integrację społeczności lokalnej, wpłynie na wzrost atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej czterech sołectw.


Patrycja Karolczak