Człowiek najlepsza inwestycja

Projekt
„Szansa na sukces” – Kompleksowy projekt wsparcia
samozatrudnienia osób po 45 roku życia

jest współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich,
Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

Projekt realizowany jest w terminie od 1 listopada 2010 r. do 31 października 2012 r.

Osobom:
· w wieku aktywności zawodowej, które ukończyły 45 rok życia; i
· mieszkającym na terenie powiatu dzierżoniowskiego lub kłodzkiego; i
· pozostającym bez zatrudnienia, ale nie zarejestrowanym jako osoby bezrobotne w Powiatowym Urzędzie Pracy; i
· zamierzającym rozpocząć działalność gospodarczą;

Oferujemy :

1. środki finansowe na rozwój własnej działalności gospodarczej,
2. szkolenia w zakresie niezbędnym do prowadzenia działalności gospodarczej;
3. doradztwo indywidualne i grupowe w zakresie tworzenia i wdrażania biznesplanów;
4. podstawowe i przedłużone wsparcie pomostowe,

Więcej informacji (formularz zgłoszeniowy, regulamin uczestnictwa w projekcie) na stronie www.szansa45plus.pl


ZAPRASZAMY DO NAS !

Więcej informacji na stronie www.szansa45plus.pl , e-mail:

Biuro Projektu
Os. Kolorowe 19B/2  58-200 Dzierżoniów
Tel. 71 735 15 87  fax 71 735 18 07
   e-mail: