INFORMACJA W SPRAWIE POWOŁANIA ZASTĘCY BURMISTRZA LĄDKA-ZDROJU

      Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.):
-   burmistrz w drodze zarządzenia powołuje swojego zastępcę lub zastępców (art. 26a ust 1 );
-   zastępca burmistrza pełni swoje obowiązki do czasu objęcia obowiązków przez nowo powołanego zastępcę burmistrza (art. 29 ust 2);
-    w przypadku przemijającej przeszkody w wykonywaniu zadań i kompetencji burmistrza spowodowanej m.in. niezdolnością do pracy z powody choroby trwającej powyżej 30 dni, jego zadania i kompetencje przejmuje zastępca. (art. 28 g).
      Zacytowane powyżej zapisy ustawowe wskazują, że utworzenie stanowiska zastępcy burmistrza, a następnie jego obsadzenie jest obligatoryjne.
     Powołanie zastępcy burmistrza zaleca również Regionalna Izba Obrachunkowa. Zalecenie takie znajduje się w wystąpieniach pokontrolnych kierowanych przez RIO do skontrolowanych jednostek samorządu. Izba formułując je podaje, że brak zastępcy burmistrza w gminie tworzy sytuację zagrażającą ciągłości funkcjonowania jednostki samorządowej podczas dłuższej (powyżej 30 dni) nieobecności w pracy wybranego w wyborach powszechnych burmistrza.
     Stosownie do obowiązujących przepisów prawnych i zaleceń uprzejmie informuję,
że Pani Marta Pogorzelska – zatrudniona na stanowisku Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Urzędzie Miasta i Gminy Lądek-Zdrój, dodatkowo pełni  funkcję  Zastępcy Burmistrza Lądka-Zdroju od dnia 1 stycznia 2015 r.
 

Burmistrz Lądka-Zdroju
Roman Kaczmarczyk

PDFInformacja ws. powołania Zastępcy Burmistrza Lądka-Zdroju.pdf