Polska przystępując z dniem 1 maja 2004 roku do Unii Europejskiej zobowiązała się do wypełniania szeregu zobowiązań związanych z tą przynależnością. Prawo unijne będące nadrzędnym w stosunku do naszego prawa wymusiło podjęcie działań dostosowawczych w wielu dziedzinach. Jedną z nich stała się ochrona środowiska, a w szczególności ochrona różnorodności biologicznej. Takiemu celowi służy program Natura 2000, który jest ponadnarodowym  programem mającym na celu ochronę siedlisk przyrodniczych i zagrożonych gatunków roślin i zwierząt  jako cennych zasobów przyrodniczych dla przyszłych pokoleń. Program ten wyznacza obszary mające znaczenie dla Wspólnoty pod względem bioróżnorodności. W ramach sieci obszarów Natura 2000 Polska wyznaczyła obszary specjalnej ochrony ptaków (OSO) i  specjalne obszary ochrony siedlisk (SOO). Proces wyznaczanie tych obszarów rozpoczął się przed rokiem 2000 i poprzedzony był inwentaryzacjami przyrodniczymi.
W naszej gminie, tak hojnie obdarzonej przez naturę, gdyż praktycznie prawie cała gmina  jest  chroniona w różnorodny sposób (strefy ochrony uzdrowiskowej A, B, C,  Śnieżnicki Park Krajobrazowy, Główny Zbiornik Wód Podziemnych, tereny ochrony wód leczniczych) oczywiście obszary Natura 2000 również zostały wyznaczone. Tereny chronione przyrodniczo i krajobrazowo stanowią obecnie 99,96% powierzchni gminy.

Do dnia dzisiejszego wyznaczono następujące obszary Natura 2000:
Kościół w Konradowie (PLH020008) - obszar obejmuje strych kościoła, gdzie mają siedlisko duże liczebnie  kolonie rozrodcze nietoperzy (głównie nocka dużego i gacka brunatnego) oraz rozległe tereny żerowisk  (ten obszar został już wymieniony w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej)
Pasmo Krowiarki (PLH020019) - obszar ten obejmuje też tereny gminy Bystrzyca Kłodzka, Stronie Śląskie i  gminy wiejskiej Kłodzko). Pasmo obejmuje 5423.2ha powierzchni.
Występuje tu 18 typów siedlisk.
Biała Lądecka (PLH020035) - Obszar  ten rozciąga się wzdłuż rzeki Biała Lądecka od Goszowa  (gm. Stronie Śląskie) do ujścia potoku Konradka w Trzebieszowicach i obejmuje koryto rzeczne na długości ok. 16,3 km oraz przyległe terasy rzeczne. Jest to cenny obszar ochrony włosieniczników (in. jaskier pędzelkowaty) oraz głowacza białopłetwego.  
Czarne Urwisko koło Lutyni (PLH020033) - Obejmuje obszar 36,1ha a przedmiotem ochrony są południowe stoki bazaltowego wzgórza w górnej części doliny Lutyni, lasy bukowe i jaworowo-lipowe a także ekstensywnie użytkowane podgórskie łąki.
Góry Bialskie i Grupa Śnieżnika (PLH020016). Na terenie gminy znajduje się niewielki fragment od granicy z gminą Stronie Śląskie do Drogi Gierałtowskiej ( geograficznie są to Góry Złote).
Góry Złote (PLH020096) – Obszar obejmuje powierzchnię 7 128,9 ha łącznie ( również gm. Złoty Stok i gm. wiejską Kłodzko) i 16 rozmaitych siedlisk roślinnych. Występują tu liczne formy skalne, groty i jaskinie stanowiące dobre siedliska i zimowiska nietoperzy (stwierdzono występowanie 10 gatunków) a wokół cieków wodnych liczne ziołorośla i lasy łęgowe. Występują też  górskie łąki konietlicowe, torfowiska, młaki i wrzosowiska.

Gmina Lądek-Zdrój na etapie wyznaczania obszarów Natura 2000 miała wiele obiekcji i zastrzeżeń, które wynikały z odgórnie ustalonego sposobu wyznaczania, braku sensownych uzgodnień z Gminą ,  z zainteresowanymi właścicielami i miejscową społecznością, sposobu obiegu informacji i dokumentów z Ministerstwa Środowiska, presji czasu i innych uwarunkowań i niejasności co do przebiegu granic obszarów na mapach i w terenie. Co do wszystkich planowanych obszarów Natura 2000 na terenie naszej gminy na etapie opiniowania tych obszarów Rada Miejska w Lądku-Zdroju wypowiadała się negatywnie z racji przewidywanych utrudnień w realizacji zamierzeń inwestycyjnych.  Trzeba tu zwrócić uwagę na fakt, że  do dnia dzisiejszego wszelkie granice obszarów Natura 2000 są  wciąż orientacyjne, Ciągle nie ma podanych dokładnych granic (np. z podaniem działek geodezyjnych, czy współrzędnych). Mapy tych obszarów, które są zamieszczone na specjalnie utworzonej przez ministerstwo stronie internetowej: http://natura2000.gdos.gov.pl/natura2000/ nie odzwierciedlają dokładnej lokalizacji tych obszarów w rzeczywistości. Dopiero plany zadań ochronnych  obszarów, które  mają powstać do 6 lat po zatwierdzeniu danego obszaru przez Komisję Europejską, mają zawierać m.in. szczegółowy opis granic obszaru i mapę. Z informacji przesłanej przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska we Wrocławiu wiemy, że w pierwszej kolejności na naszym terenie taki plan zadań  ochronnych powstanie dla obszaru Kościół w Konradowie (PLH020008).
10-go stycznia 2011 roku  Komisja Europejska zatwierdziła kolejne  zgłoszone przez kraje członkowskie obszary (w tej grupie są „nasze” Góry Złote, które Polska zgłosiła do KE w X 2009 r.).
 Aktualnie na terenie Polski znajduje się 141 obszarów „ptasich” (15,6 % powierzchni lądowej Polski) oraz 823 obszary „siedliskowe”. Łącznie sieć Natura w Polsce obejmuje 19,7% powierzchni lądowej naszego kraju.
 Obszary Natura są obszarami ochrony konkretnych gatunków i siedlisk,  a to oznacza, że pewne działania podejmowane na takim terenie mogące negatywnie oddziaływać na przedmiot ochrony (czyli gatunek lub siedlisko)  w  konkretnym obszarze mogą mieć miejsce przy spełnieniu nałożonych pewnych warunków. Przepisy dotyczące obszarów Natura 2000 nie zawierają zakazów realizacji inwestycji, lecz zobowiązują inwestora do wykluczenia znaczącego oddziaływania na przedmioty ochrony tych obszarów. Dlatego lokalizacja inwestycji w obszarze Natura 2000 lub w jego sąsiedztwie, poza nielicznymi przypadkami, nie przesądza o braku możliwości jej zrealizowania, o ile przeprowadzona ocena oddziaływania wykazuje brak znaczącego wpływu lub możliwość jego wyeliminowania, a przygotowana przez inwestora dokumentacja potwierdza taki stan rzeczy. Przed realizacją konkretnej inwestycji jej wykonawca musi wykonać raport oddziaływania na obszar Natura 2000 (co wydłuża i podraża przyszłą inwestycję) i uzyskać stosowne zezwolenia. Dotyczy to zarówno Kowalskiego jak i takich instytucji (jak n.p. Lasy Państwowe czy RZGW). Kluczowym dokumentem początkującym proces inwestycyjny w tym zakresie jest tzw. decyzja środowiskowa (decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia). Aktualnie przygotowane przez naszą gminę Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lądek-Zdrój zawiera informacje o przeznaczeniu terenów uwzględniające aspekty środowiskowe. Stanowi to wskazówkę dla przyszłych inwestorów dotyczącą możliwości inwestowania na danym obszarze  w zgodzie z naturą.

.
Szereg informacji  na tematy naturowe można znaleźć  w serwisach internetowych:
www.natura2000.gdos.gov.pl,
www.natura2000.pl,
www.natura2000.org.pl,
www.natura2000.zrodla.org/mapa
www.kp.org.pl
 
                                                                                                
Mirosława Hlebik
Referat Ochrony Środowiska,                    
Rolnictwa i Leśnictwa