1.    Termin i miejsce zawodów
Miejsce: KRYTA PŁYWALNIA 23.WSzU w Lądku-Zdroju
Termin: 18 czerwiec 2011 (sobota) godzina 12:00 – 14:00
2.    Organizator:
● SZKOŁA PŁYWANIA
● BURMISTRZ  LĄDKA-ZDROJU
● DYREKTOR  23.WSzU W LĄDKU-ZDROJU
3. Cele zawodów
● Popularyzacja pływania jako czynnej formy uprawiania rekreacji
    sportowejaiaspędzaniaaczasuawolnego.
● Umożliwienie sprawdzenia swoich umiejętności pływackich w
     rywalizacjiasportowej.
● Przegląd umiejętności pływackich w celu wyłonienia talentów
     pływackich wśród dzieci i młodzieży z miasta i gminy Lądek
     Zdrój.
● Promowanie zdrowego stylu życia wśród mieszkańców miasta i
    gminy, ze szczególnym zwróceniem uwagi na rozwój
    zainteresowań pływackich wśród dzieci, młodzieży i osób
    dorosłych.
4. Uczestnicy
Dzieci i młodzież ze szkół podstawowych i gimnazjalnych,  dorośli  którzy chcą sprawdzić poziom swoich umiejętności pływackich na dystansach określonych regulaminem zawodów.
5. Zgłoszenia zawodników
Zgłoszenia przyjmowane są w kasach krytej pływalni do dnia 17 czerwca 2011. Zgłoszenie tylko na kartach przygotowanych przez organizatora dostępnych w kasie lub na stronie internetowej UMiG. lub telefonicznie –-  nr tel. 668 141 935, osoby niepełnoletnie muszą posiadać pisemną zgodę rodzica lub opiekuna prawnego (druk do pobrania w kasie basenu i na stronie WWW. ) W sztafecie rodzinnej obowiązują zgłoszenia jak wyżej.
6. Style, konkurencje, kategorie wiekowe:
I KATEGORIA (rocznik 2003 i młodsi) II kl. SP i młodsi
DZIEWCZĘTA /CHŁOPCY
 Dystans 25  m. stylem dowolnym
II KATEGORIA (rocznik 2002-1999) Szkoła Podstawowa
DZIEWCZĘTA /CHŁOPCY
Dystans 50  m. stylem dowolnym./ dystans 50  m. stylem klasycznym
III KATEGORIA (rocznik 1998 - 1996) Gimnazjum
DZIEWCZĘTA /CHŁOPCY
Dystans 100 m stylem dowolnym / dystans100 m stylem klasycznym/dystans 50 m delfinem
IV  KATEGORIA  OPEN
KOBIETY/MĘŻCZYŻNI
Dystans 200 m stylem dowolnym
V  KATEGORIA  SZTAFETA RODZINNA
Dystans 4 x 25 m stylem dowolnym
7.    Regulamin zawodów
● Uczestnik musi posiadać dokument tożsamości potwierdzający
   rok urodzenia, np. legitymację szkolną, którą należy okazać na
   życzenie sędziego głównego.
● Wejście na basen (na czas trwania zawodów) jest bezpłatne.
● Jeden zawodnik (zawodniczka) może startować w kilku
   konkurencjach.
● Zwycięzca z młodszej kategorii ma prawo uczestnictwa w jednej
   konkurencji wyższej kategorii wiekowej.
● Uczestnicy wykonują start z wody.
8.    Nagrody
● Za zajęcie I miejsca  w każdej konkurencji i kategorii wiekowej
   I-III uczestnicy otrzymają dyplomy, statuetki i nagrody rzeczowe.
● Za zajęcie miejsc II-III w każdej konkurencji i kategorii wiekowej
   I-III uczestnicy otrzymają dyplomy i pamiątkowe medale.
● Kategoria IV Open pamiątkowe dyplomy.
● Sztafeta rodzinna - puchar za I miejsce, dyplomy za II-III.
9.    Program zawodów i sprawy związane z zawodami
● godz.11.45 – Zbiórka zawodników na hollu basenu.
● godz.12:00 rozpoczęcie zawodów.
● Rozgrzewka zawodników– 10 minut przed startem.
● Wręczanie medali w trakcie trwania zawodów.
● Rodzicom zawodników (zawodniczek) oraz pozostałym kibicom
   będą udostępnione wydzielone sektory. Zgodnie z regulaminem
   pływalni kibiców obowiązuje obuwie zmienne.
10.   Klasyfikacja rodzinna
Sztafeta rodzinna jest przez organizatora głównego najbardziej honorowana.
W zawodach startują TRZY osoby z najbliższej rodziny - rodzice, dziadkowie, dzieci.
Sztafety rodzinne płyną jedynie w następujących składach: rodzice -dziecko; dziadek lub babcia-dziecko-rodzic; rodzeństwo-rodzic; rodzeństwo-dziadkowie; Jedynym wyjątkiem jest możliwość uczestnictwa w rodzinie zamiast ojca – ojczyma, zamiast matki – macochy.
W rozumieniu tego regulaminu wszelkie ciotki, wujkowie, siostrzeńcy, kuzyni, stryjkowie, trzej bracia, trzy siostry nie stanowią rodziny.
11. Koszty udziału i ubezpieczenie
Każdy dorosły uczestnik /niepełnoletni konieczna zgoda rodziców/ oświadcza i zobowiązuje się, że startuje na własną odpowiedzialność lub do zgłoszenia dołącza odpowiednie zaświadczenie lekarskie zezwalające na start w zawodach. Każdy uczestnik ma prawo do ubezpieczenia się we własnym zakresie.
12. Postanowienia końcowe
Regulamin zawodów będzie wywieszony w holu głównym basenu oraz będzie dostępny na stronie internetowej www.ladek.pl
Prawo interpretacji Regulaminu należy do organizatora.
W sprawach spornych lub nie objętych regulaminem - decyduje sędzia główny.

DOCzgłoszenie do zawodów pływackich