Koniec roku sprzyja wszelkiego rodzaju podsumowaniom. Niewątpliwie w naszej Gminie był rokiem pracowitym. Udało się zrealizować pokaźną liczbę inwestycji. Było to możliwe dzięki skutecznemu pozyskaniu środków zewnętrznych, zarówno krajowych jak i z Unii Europejskiej.

W roku bieżącym zakończyliśmy rewaloryzację lądeckich parków zdrojowych w ramach projektu „Wzrost Konkurencyjności miejscowości uzdrowiskowej Lądek-Zdrój poprzez rewitalizację Zabytkowego Parku Zdrojowego Jana Pawła II Zabytkowego Parku tysiąclecia oraz przebudowę ulicy Cienistej”.
Jest to największy projekt realizowany przez naszą gminę w ostatnich latach. Było to możliwe dzięki uzyskaniu dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w wysokości 70% kosztów kwalifikowanych projektu.
W roku bieżącym wykonaliśmy następujące prace:
• Urządzenie zieleni w parku Jana Pawła II wraz z systemem nawodnienia i elementami małej architektury parkowej
• Wykonanie nowej instalacji oświetleniowej w parku 1000-lecia
• Wykonanie nowych nawierzchni chodników w parku 1000-lecia
• Wykonanie nowych nasadzeń szaty roślinnej w parku 1000-lecia i montaż elementów małej architektury parkowej
• Wykonanie nowego chodnika wzdłuż ul. Lipowej

Rozpoczęta pod koniec 2008 roku rewaloryzacja parków zdrojowych niewątpliwie zwiększyła atrakcyjność centrum zdroju. Nasz historyczny kurort odzyskał część dawnego blasku. Kuracjusze chwalą estetykę naszych parków zdrojowych. Co ważne chętnie w tym miejscu wypoczywają również nasi mieszkańcy.

Dużą wartość mają zrealizowane w tym roku inwestycje drogowe. Było to możliwe dzięki uzyskaniu na ten cel środków z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. W roku 2011 zrealizowaliśmy następujące zadania drogowe:
• Odbudowa drogi gminnej – ul. Stokrotek w Lądku-Zdroju
• Odbudowa nawierzchni drogi gminnej – ul Moniuszki w Lądku-Zdroju (etap I)
• Odbudowa i wykonanie nawierzchni asfaltowej drogi gminnej w Skrzynce
• Odbudowa i wykonanie nawierzchni asfaltowej drogi gminnej w Orłowcu
• Odbudowa i wykonanie nawierzchni asfaltowej drogi gminnej w Kątach Bystrzyckich

Dzięki dofinansowaniu ze strony Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji wykonaliśmy również zadania:
• Odbudowa murów oporowych i dna potoku Jadwiżanka w Lądku Zdroju etap I,
• Odbudowa murów oporowych i dna potoku Jadwiżanka w Lądku Zdroju etap II,

W ramach poprawy stanu infrastruktury oświatowej tym roku wykonane zostały inwestycje związane z obiektami oświatowymi na terenie Gminy Lądek-Zdrój:
• Odbudowa zniszczonego pokrycia dachowego budynku Sali Gimnastycznej Liceum Ogólnokształcącego w Lądku Zdroju,
• Remont elewacji budynku szkolnego - Szkoła Podstawowa w  Trzebieszowicach,

Skuteczne pozyskanie środków unijnych pozwoliło na zrealizowanie I etapu zadania „Zagospodarowanie trenów publicznych we wsiach Kąty Bystrzyckie, Lutynia, Orłowiec, Wojtówka”. W miesiącach sierpień i wrzesień zrealizowano następujące prace:
• Zagospodarowanie terenu sołeckiego we wsi Kąty Bystrzyckie poprzez budowę wiaty, placu zabaw i architektury towarzyszącej,
• Zagospodarowanie terenu sołeckiego w Lutyni poprzez budowę placu tanecznego, oczka wodnego i układu pomostów spacerowych,

Gmina Lądek-Zdrój uczestniczyła w projekcie realizowanym przez Komendę Wojewódzką Policji pn. „Poprawa standardu infrastruktury bezpieczeństwa, jako elementu wzmocnienia potencjału turystycznego Dolnego Śląska”. Projekt był finansowany ze środków Unii Europejskiej. W ramach projektu Gmina realizowała własne zadanie inwestycyjne:
• Budowa systemu monitoringu miejskiego na terenie Lądka-Zdroju