W dniu 14 stycznia 2011 roku burmistrzowie Lądka-Zdroju i Stronia Śląskiego zawali umowę spółki pod nazwą: Międzygminny Zakład Gospodarki Odpadami spółka z o.o.

Celem działalności spółki jest:
przyjmowanie odpadów komunalnych od mieszkańców gmin Lądek-Zdrój i Stronie Śląskie, segregowanie i przetwarzanie odpadów, deponowanie balastu na składowisku odpadów. W ramach segregacji i przetwarzania odpadów z odpadów komunalnych będą uzyskiwane:
- surowce wtórne mogące podlegać przetwarzaniu, frakcja mineralna – piasek, żwir itp.
- frakcja biodegradowalna – organiczne części z których produkowany będzie kompost,
- balast – ta część odpadów, których nie można przetworzyć i która musi trafić na wysypisko.

Frakcja mineralna oraz produkowany kompost będzie wykorzystywany do rekultywacji składowisk odpadów w Lądku-Zdroju i Stroniu Śląskim.

Dzięki segregacji i przetwarzaniu odpadów nastąpi zmniejszenie ilości odpadów. W ten sposób mniej śmieci (balast) będzie trafiało na wysypisko. Pozwoli to na zmniejszenie kosztów gospodarki śmieciowej. To dlatego, że śmieci obciążone są  tzw. „opłatą środowiskowa”, którą trzeba odprowadzać do Urzędu Marszałkowskiego – obecnie to 107,85 a każdą tonę śmieci. A to oznacza, że każda tona wysegregowana z odpadów (surowce wtórne, piasek, żwir, materiał na kompost) to oszczędność 107,85 zł. A w skali obydwu gmin, ilość śmieci dochodzi do 5000 ton.

Udziały w spółce gminy objęły w sposób następujący: Lądek-Zdrój 51%, Stronie Śląskie 49%. Tym samym nasza gmina ponosi wyższe o 2% od gminy Stronie Śląskie nakłady na spółkę: na Kapitał Zakładowy, a także na inwestycje. Ale w zamian gmina Lądek-Zdrój mając ponad połowę udziałów, ma decydujący głos w sprawach spółki, jakie zapadać będą na Walnym Zgromadzeniu Wspólników!

Obecnie trwa przygotowanie spółki do rozpoczęcia działalności:

spółce wydzierżawiono część kompostowni w Lądku-Zdroju, gdzie będzie prowadzić swoją działalność, zatrudniono 2 pracowników, którzy wcześniej pracowali w ZBK, dokonano zakupu linii sortowniczej do segregowania odpadów. Obecnie trwa procedura uzyskania przez Spółkę pozwolenia na wytwarzanie odpadów (przyjmowanie i przetwarzanie). Pozwolenia udziela Starostwo Powiatowe w Kłodzku. Niestety Spółka ze względu na zmianę przypisów dotyczących odpadów prawdopodobnie nie uzyska pozwolenia na budowę IV kwatery składowiska odpadów w Stroniu Śląskim. Z tego względu balast będzie musiał być wywożony poza teren obydwu gmin.

Obydwie Gminy wniosły wkład finansowy do Spółki, by umożliwić jej powstanie, niezbędne inwestycji i uruchomienie działalności.

Gmina Lądek-Zdrój: 51 tys. złotych Kapitału Zakładowego, 107 tys. złotych na zakup linii sortowniczej.

Gmina Stronie Śląskie: 49 tys. złotych Kapitału Zakładowego, 103 tys. złotych na zakup linii sortowniczej.

Tym samym wkład finansowy do spółki gminy Lądek-Zdrój wyniósł 158 tys. złotych a gminy Stronie Śląskie wyniósł 152 tys. złotych. Czy 6 tys. złotych więcej nakładów ze strony naszej Gminy w zamian za głos decydujący w sprawach spółki to dużo? Zdecydowanie nie!

Dlaczego powstał Międzygminny Zakład Gospodarki Odpadami sp. z o.o?
Ponieważ:

- ponosimy 51% wszystkich inwestycji w spółce (a nie 100%) - oszczędność
uzyskujemy lepszy efekt skali (spółka przetwarza większą ilość odpadów).

- spółka międzygminna ma większe możliwości zdobycia środków zewnętrznych (projekty międzygminne są bardziej preferowane),

- w przypadku problemów spółki w przyszłości i konieczności dofinansowania działalności spółki problem ten obciąża dwie gminy a nie tylko gminę Lądek-Zdrój.

Obecnie ze względu na konieczność dostosowywanie naszych przepisów do przepisów UE gospodarka śmieciowa jest bardzo problemowa. Polityka Państwa zmierza do utworzenie na terenie każdego województwa 2-3 dużych składowisk odpadów. Tym samym problem śmieci w małej gminie, jak nasza będzie coraz większy. Dlatego w takich trudnych czasach warto z problemem zmagać się z partnerem a nie samemu!

Kazimierz Szkudlarek
Burmistrz Lądka-Zdroju