Spotkanie informacyjno – rekrutacyjne odbędzie się 20 stycznia (piątek), w Kłodzku o godz. 11.00 w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego oraz w Bystrzycy Kł. o godz. 15.00 w przedszkolu „Bystrzaki” przy ul. Wojska Polskiego 20. W trakcie spotkania będzie możliwość: zgłoszenia chęci udział w projekcie,  otrzymania wszystkich odpowiedzi na pytania dot. projektu oraz poznanie realizatorów projektu.
Projekt „Czas na zmianę – zaczynam od stażu!” realizowany jest przez Fundację Cultura Mentis w partnerstwie z firmą szkoleniową Progres Centrum Rozwoju. Skierowany jest do niezatrudnionych osób w wieku 15-64 lat, które są zagrożone wykluczeniem ze względu na bezrobocie, w szczególności pobierające z tego tytułu świadczenia z OPS, zamieszkałe na terenie Powiatu Kłodzkiego.
W projekcie mogą wziąć udział osoby:
• pozostające bez zatrudnienia lub pracujące (ale na osobę w rodzinie przypada nie więcej niż 352zł lub 477zł dla osoby samotnie gospodarującej), – kwoty te zostaną po 10 stycznia  zaktualizowane,
• niezarejestrowane  w Powiatowym Urzędzie Pracy,
• zamieszkujące na terenie powiatu kłodzkiego,
• będące w wieku aktywności zawodowej (15-64 lata)
 W projekcie nie mogą uczestniczyć:
• uczniowie/ słuchacze szkół dziennych,
• studenci studiów dziennych,
• osoby prowadzące działalność gospodarczą,
• rolnicy i ich domownicy.
Uczestnicy projektu zostaną objęci wsparciem doradczo- szkoleniowym:
• konsultacje z doradcą zawodowym (4h/os),
• spotkania z doradcą psychospołecznym – animatorem pracy (10h/os),
• szkolenie aktywizacyjne (40h),
• szkolenie zawodowe (40h),
• szkolenia z kompetencji społecznych (85h)
 Cykl szkoleń w ramach projektu został tak przygotowany aby najpierw pobudzić uczestników do działania a następnie zainspirować do pracy nad zdobywaniem kolejnych umiejętności. Celem ostatecznym jest gotowość emocjonalna, społeczna i kompetencyjna uczestników projektu do podjęcia aktywności zawodowej
Dodatkowo uczestnicy uzyskają:
• stypendium szkoleniowe,
• zwrot kosztów dojazdu,
• płatny staż dla 30 osób,
• zatrudnienie na umowę o pracę dla co najmniej 12 osób (min 6m-cy, min ½ etatu)
 
Projekt finansowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, dlatego osoby biorące w nim udział będą bezpłatnie uczestniczyć w szkoleniach, doradztwie zawodowym oraz wsparciu animatora pracy.
PDFUlotka_informacyjna.pdf