Producent rolny zainteresowany zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa wykorzystywanego do produkcji rolnej zobowiązany jest:
1. W terminie od 1 lutego do 29 lutego 2012 r. złożyć prawidłowo wypełniony wniosek.

Formularze wniosku dostępne są w Urzędzie Miasta i Gminy Lądek Zdrój oraz na stronie internetowej www.minrol.gov.pl  Wniosek powinien zostać starannie wypełniony przez osobę uprawnioną do otrzymania zwrotu podatku akcyzowego tj. przez producenta rolnego. Za producenta rolnego uważa się osobę będącą posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym. Złożenie wniosku nie podlega opłacie skarbowej.
UWAGA!! W przypadku gdy grunty gospodarstwa rolnego znajdują się we współposiadaniu, zwrot podatku przysługuje temu współposiadaczowi, w stosunku do którego pozostali współposiadacze wyrazili pisemną zgodę ( zasada ta nie dotyczy współmałżonków ).
 
2. Do wniosku dołączyć oryginały lub potwierdzone przez upoważnionego przez Burmistrza pracownika urzędu miasta za zgodność z oryginałem ich kopie, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1września 2011 r. do 31 stycznia 2012 r.

Faktury potwierdzające zakup oleju napędowego, podlegają „skasowaniu” poprzez umieszczenie na nich następującej adnotacji: „przyjęto w dniu …. do zwrotu części podatku akcyzowego”.
W celu usprawnienia postępowania w sprawie wydania decyzji uprawniającej do otrzymania zwrotu podatku, zwracam się również z prośbą, aby w sytuacji gdy producent rolny jest dzierżawcą użytków rolnych, do wniosku załączać stosowną umowę dzierżawy.

PONIŻEJ PRZEDSTAWIONY JEST  SPOSÓB USTALANIA KWOTY ZWROTU PODATKU

Przysługująca producentowi rolnemu kwota zwrotu podatku akcyzowego obliczona zostanie w następujący sposób:

ilość oleju napędowego  x  stawka zwrotu (0,95 zł.) = kwota zwrotu

np.: producent rolny złożył wniosek o zwrot podatku akcyzowego, do którego dołączył faktury potwierdzające zakup 1400 l. oleju napędowego. Kwota zwrotu kształtuje się następująco:
                                   
1400 l.   x    0,95 zł./l    =    1330 zł.  (kwota zwrotu)

Kwota zwrotu podatku wypłacona być może jedynie do wysokości ustalonego limitu. Limit zwrotu ustala się w następujący sposób:

stawka zwrotu (0,95 zł.) x 86 x powierzchnia użytków rolnych = limit zwrotu

np.: producent rolny który posiada gospodarstwo rolne o powierzchni 15 ha. może otrzymać zwrot o maksymalnej wysokości:

0,95 zł. x 86 x 15 = 1225,50 zł. (limit zwrotu)

Szczegółowych informacji na temat zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa wykorzystywanego do produkcji rolnej udzielają pracownicy UMiG Lądek Zdrój – Pani Aneta Celnik oraz Pani Bogusława Ciekot -  w siedzibie urzędu (pok. nr 8) lub telefonicznie pod nr tel. 074 811 78 65.

B u r m i s t r z
Lądka Zdroju