lgd_pasek.jpeg

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie 

Zarząd Województwa Dolnośląskiego za pośrednictwem
Fundacji Kłodzka Wstęga Sudetów – Lokalna Grupa Działania

działająca na terenie gmin: Bystrzyca Kłodzka, Kłodzko, Lądek Zdrój,
Lewin Kłodzki, Międzylesie, Radków, Stronie Śląskie, Szczytna
 

w ramach działania 4.1/413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 z udziałem
środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

ogłasza konkurs na składanie wniosków o przyznanie pomocy na operacje,:
1. które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3, ale  przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi tzw. Małe projekty;
Limit dostępnych środków: 212 252,38 zł

2. „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”,
Limit dostępnych środków: 125 811,00 zł

Termin składania wniosków: od 30 marca do 19 kwietnia 2012 r. do godziny 15:30.

Minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru operacji przez LGD:
1.Operacja musi być zgodna z:
- co najmniej jednym celem ogólnym zapisanym w LSR
- co najmniej jednym celem szczegółowym zapisanym w LSR
- co najmniej jednym przedsięwzięciem zapisanym w LSR
2.Operacja musi zdobyć w ocenie pod względem lokalnych kryteriów wyboru:
- minimum 4 punkty – „Małe projekty”
- minimum 4 punkty - „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”

Miejsce składania wniosków: Beneficjenci zainteresowani udziałem w konkursie składają wypełnione wnioski wraz z załącznikami bezpośrednio w biurze Fundacji Kłodzka Wstęga Sudetów – Lokalna Grupa Działania, które mieści się w Lądku Zdroju przy ulicy Plac Staromłyński 5 (na parterze budynku Centrum Kultury i Rekreacji).

Szczegółowe informacje dotyczące naboru, w tym kryteria wyboru operacji, wykaz niezbędnych dokumentów wraz z formularzem wniosku o przyznanie pomocy i instrukcją wypełniania wniosku dostępne są na stronie internetowej LGD: www.kws.org.pl oraz w biurze LGD, na stronie internetowej Wydziału Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego www.prow.dolnyslask.pl a w przypadku operacji z pkt. 2 także na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl .

Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosku można uzyskać osobiście od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00 w biurze LGD mieszczącym się w Lądku Zdroju, Plac Staromłyński 5, telefonicznie (074) 814 81 59, a także drogą elektroniczną: e-mail: biuro@kws.org.pl.Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada Wnioskodawca.

Ogłoszenie opracowane przez Fundację Kłodzka Wstęga Sudetów – Lokalna Grupa Działania