nie badz jelen.jpeg


W okresie ferii zimowych tj. od 14 stycznia do 24 lutego 2013 r. prowadzona jest kolejna edycja akcji „Weź paragon”. Znakiem rozpoznawczym kampanii jest hasło „Nie bądź jeleń – weź paragon”, któremu towarzyszy humorystyczny rysunek Andrzeja Mleczki.
Działania promocyjne prowadzone będą w bardzo ścisłej współpracy Urzędu Kontroli Skarbowej we Wrocławiu i Izby Skarbowej we Wrocławiu przy współudziale Miejskiego Rzecznika Konsumentów we Wrocławiu. W urzędach pojawią się plakaty i kartki reklamujące kampanię, planowane są spotkania w wybranych szkołach dolnośląskich.
Celem akcji jest wzmocnienie świadomości społecznej i wiedzy o roli paragonu w obrocie gospodarczym. Z jednej strony paragon to dowód potrzebny przy reklamacji towaru i usług, z drugiej potwierdzenie uczciwego rozliczania się z budżetem. Paragon jest także dowodem na tworzenie uczciwej konkurencji. Biorąc paragon, mamy pewność, że transakcja została zarejestrowana a należny podatek jest przekazany do budżetu.
Poprzez nasze działania chcemy promować i zachęcać do takich zachowań jak, uczciwość i rzetelność oraz wyrabiać właściwe nawyki wśród konsumentów.

    Michał Karczmarek
    Rzecznik prasowy Urzędu Kontroli Skarbowej

akademia_podatkowa.jpeg

W związku z kolejną akcją rozliczenia rocznego podatników podatku dochodowego od osób fizycznych, prowadzoną przez urzędy skarbowe w okresie od 1 stycznia do 30 kwietnia 2013 r., Naczelnik Urzędu Skarbowego w Bystrzycy Kłodzkiej informuje P. T. Podatników:

I. Zeznanie może Pani / Pan złożyć wcześniej, nie czekając do 30 kwietnia 2013 roku.
Wpłata należnego podatku nie musi nastąpić równocześnie ze złożonym zeznaniem, ale najpóźniej do upływu terminu złożenia zeznania.
Chcąc uniknąć kolejki w Urzędzie Skarbowym zeznanie podatkowe można przesłać:
- pocztą na adres: Urząd Skarbowy, ul. Mickiewicza 5, 57-500 Bystrzyca Kłodzka
- w formie elektronicznej przez portal: www.e-deklaracje.gov.pl
Wynikający z zeznania należny podatek należy wpłacić na konto:
NBP o/o we Wrocławiu, nr 95 1010 1674 0023 7822 2300 0000
(na dowodzie wpłaty należy podać tytuł wpłaty oraz właściwy identyfikator podatkowy  -  PESEL lub NIP).

II. Druki zeznań podatkowych można otrzymać:
- w Urzędzie Skarbowym w budynku „B” – Sala Obsługi Podatnika
- w biurach podatkowych i rachunkowych
- na stronie internetowej Ministerstwa Finansów: www.mf.gov.pl

Przyjmowanie zeznań i udzielanie informacji w sprawie rozliczenia rocznego: w Urzędzie Skarbowym w budynku „B” – Sala Obsługi Podatnika, informacja telefoniczna:74 8117 964;  74 8117 962; 74 8117 981.
Przed wypełnieniem zeznania należy dokładnie zapoznać się z objaśnieniami.
Odpowiedzialność za prawidłowe wypełnienie zeznania rocznego spoczywa na podatniku.

III. Formy zwrotu nadpłat wynikających z zeznań podatkowych za 2012 r.:
- przekazem pocztowym – nadpłata pomniejszana jest o koszty zwrotu
- na rachunek bankowy – należy wskazać lub zaktualizować w zgłoszeniu ZAP-3 (dot. osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, objętych rejestrem PESEL) lub w zgłoszeniu CEIDG-1 (dot. osób prowadzących działalność gospodarczą)  numer osobistego rachunku bankowego
- w kasie banku – konieczne jest osobiste stawienie się w wyznaczonym przez Urząd miejscu i czasie do odbioru nadpłaty.

IV. W celu usprawnienia przyjmowania zeznań podatkowych:                                         
 - sobota – 16 marca 2013 r. będzie dniem pracującym i Urząd Skarbowy w Bystrzycy Kłodzkiej będzie czynny w godzinach 9.00 – 13.00
- w dniach 29 - 30 kwietnia 2013 r. Urząd Skarbowy w Bystrzycy Kłodzkiej będzie czynny |
w godzinach 7.30 – 18.00.

Naczelnik Urzędu Skarbowego
mgr Elżbieta Kustra

Opracowała: Magdalena Golec-Sęga