strategia1.jpegRuszyły prace związane z przygotowaniem strategii rozwoju gminy Lądek Zdrój. Opracowanie takiego dokumentu sprzyja planowemu rozwojowi. Znajomość celów i priorytetów pozwoli na określenie najważniejszych zadań, jakie gmina powinna realizować.
Wykonawcą strategii jest Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego, ale jednym z warunków, by tworzony dokument był wiarygodny, jest udział społeczności lokalnej w jego opracowywaniu. Do współpracy zapraszamy wszystkich, którzy mają pomysły pozwalające na rozwój gminy i którzy chcieliby się uczestniczyć w pracach zespołów problemowych. W dniach 18 i 19 lutego w UMiG, w sali nr 26, o godzinie 9.00 odbyły się spotkania kolejno zespołów:

  • zespół ds. problematyki gospodarki, infrastruktury technicznej, ekologii, administracji
  • zespół ds. zadań związanych z jak najszerzej pojętą problematyka społeczną – edukacja, służba zdrowia, kultura, sport, pomoc społeczna.

Zapoznano się z przygotowaną diagnozą stanu gminy, opracowywano mocne i słabe strony gminy. Założeniem jest, że połączenie wiedzy i kwalifikacji mieszkańców gminy pozwoli na stworzenie spójnego i wiarygodnego programu rozwoju, odpowiadającego społecznym oczekiwaniom.

Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy

strategia2.jpegRównolegle z opracowywaniem Strategii Rozwoju Gminy Lądek Zdrój przystąpiła do tworzenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy (w skrócie WPI). Dokument taki, określający priorytety działań inwestycyjnych na co najmniej 6 lat, jest niezbędny, byśmy mogli ubiegać się o środki z Funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.
Metodologia budowania WPI przewiduje udział społeczeństwa w określaniu zadań, które winny w tym programie być uwzględnione. Dlatego też zamieściliśmy specjalną wkładkę do styczniowego numeru „Debat Lądeckich”, pod nazwą: KARTA PROJEKTU PROPONOWANEGO DO UJĘCIA W WIELOLETNIM PLANIE INWESTYCYJNYM NA LATA 2004-2099 GMINY LĄDEK ZDRÓJ. Formularze są też dostępne w Biurze Obsługi Klienta, na stronie lądeckiego BP (i instrukcję jak wypełnić ten formularz), rozesłano też do przedsiębiorców oraz organizacji pozarządowych. Nie wszystkie zaproponowane zadania będą mogły być wykonane w okresie objętym WPI. O tym bowiem decyduje to, czy jego wykonanie leży w kompetencji Gminy. Poza tym plan musi być dostosowany do możliwości finansowych gminy. Rada Miejska opracuje obiektywne kryteria wyboru projektów i na tej podstawie będą określone inwestycje priorytetowe. Ostateczne brzmienie WPI w formie przyjmuje Rada Miejska w formie

Zmiany w UMiG w Lądka Zdroju

Od lutego w Urzędzie Miasta i Gminy w Lądku Zdroju funkcjonuje Biuro Obsługi Klienta. Założeniem powstania tego biura jest ułatwienie klientom załatwiania spraw w urzędzie. Tutaj znajdują się druki i formularze z różnych wydziałów, można zarejestrować działalność gospodarczą lub zmiany w ewidencji, uzyskać poświadczenie zgodności kopii z oryginalnymi dokumentami, i in. Jeżeli sprawa będzie wymagała pomocy merytorycznego pracownika, klient zostanie skierowany do właściwego wydziału i osoby zajmującej się daną tematyką.
Kolejną zmianą jest powstanie Wydziału Rozwoju. Utworzono dwa nowe stanowiska: do spraw strategii rozwoju gminy i wspierania przedsiębiorczości oraz do spraw współpracy europejskiej i przygotowywania inwestycji. Funkcję kierownika wydziału pełni Wiceburmistrz Zbigniew Piotrowicz. Zadaniem nowego wydziału będzie pilotowanie prac związanych z przygotowaniem strategii rozwoju naszej gminy, której dotychczas nie posiadamy. Po jej uchwaleniu, wydział będzie monitorował realizację strategii. Tu także o pomoc będą mogli zgłaszać się mali i średni przedsiębiorcy z naszego terenu. W nowej komórce organizacyjnej będzie też się tez pisać wnioski i pozyskiwać środki z Unii Europejskiej, poszukiwać inwestorów oraz prowadzić sprawy dotyczące udzielania przez Gminę zamówień publicznych.
Wkrótce na ulicach Lądka Zdroju pojawią się znowu strażnicy miejscy. Ich brak przez ostatnie dwa lata dał się odczuć. Główne zadania to sprawy porządku i ładu w mieście i gminie, egzekwowanie karności kierowców w stosowaniu się do przepisów drogowych – chociażby w samym Rynku, gdzie obowiązujące ograniczenia nie zawsze są przestrzegane. Kolejnym wyzwaniem będzie wdrożenie mieszkańców do sprawowania właściwej opieki nad zwierzętami – chodzi głównie o problem wypuszczanych bez dozoru psów. Podjęto już pierwsze kroki celem rozwiązania tego problemu. Powstaje gminny rejestr psów – każdy właściciel podaje dane dotyczące swego zwierzaka i wpłacając tylko 5 zł otrzymuje specjalny numerek, który powinien zostać umocowany przy obroży psa – wówczas nie płaci podatku. Wymienione 5 zł to W przyszłości łatwiej będzie zidentyfikować psa bez opieki i dotrzeć do jego właściciela.

Lądecki OPS informuje

Ośrodek Pomocy Społecznej rozpoczął żywienie dzieci uczniów szkół podstawowych w roku 2004. Obiady finansowane są na razie ze środków finansowych Urzędu Miasta, ponieważ nie jest zatwierdzony budżet państwa i stąd brak wiedzy w Urzędzie Wojewódzkim, jakimi środkami na dożywianie będzie dysponował.
Z pewnością będą one mniejsze niż w roku ubiegłym a to za sprawą bardzo poważnych zmian dotyczących świadczeń rodzinnych. OPS w Lądku Zdroju, mimo, ze nie otrzymano zaliczki na żywienie podjął akcję dożywiania. Uznano, że zima jest szczególnym okresem dla dzieci i powinny one skorzystać z wyżywienia w postaci dwudaniowego posiłku. Z obiadów szkolnych korzysta już 172 dzieci.
Kontynuowana jest akcja dożywiania rodzin osób z problemami bezrobocia. W ostatnich miesiącach ubiegłego roku z tej formy korzystało 116 osób, a obecnie 96 osób. Ogromne znaczenie dla funkcjonowania tej akcji ma wola pomocy ze strony Funduszu Wczasów, Ośrodka Wczasowego, Uzdrowiska, Gminnej Spółdzielni i prywatnych piekarni.