Od 15 marca br. w Urzędzie Miasta i Gminy w Lądku Zdroju rozpoczną pracę dwie stażystki w ramach współpracy z Powiatowym Biurem Pracy, które sfinansuje staż. Założeniem jest, aby w ciągu kilku miesięcy absolwentki poznały specyfikę pracy w wydziałach urzędu. Program dla absolwentów pomaga nabyć praktycznych umiejętności ludziom młodym, zastosować posiadaną wiedzę teoretyczną – po okresie stażowym dawni absolwenci zyskują doświadczenie, tak poszukiwane przez potencjalnych pracodawców. Władze lądeckie wykorzystując dostępne formy ograniczania bezrobocia, starają się wspomagać swoją młodzież na trudnej drodze poszukiwania pracy. W ubiegłym roku ZBK, zakład budżetowy gminy uczestniczył w 6 programach zwalczających bezrobocie, czego efektem było zatrudnienie 40 osób; w Urzędzie Miasta zatrudniano 3 osoby w ramach rządowego programu informowania nt. akcesji Polski do Unii Europejskiej oraz 2 stażystów w ramach programu „Pierwsza Praca” a obecnie staż absolwencki odbywa pracownica Gminnego Centrum Informacji w Lądku Zdroju.