Zmiany wynikają z potrzeby dostosowania jednostki do nowych zadań, jakie stawia wejście Polski do Unii Europejskiej. Opracowując nowy regulamin kierowano się funkcjonującymi już a sprawdzonymi wzorcami, przede wszystkim tymi urzędami, które posiadają certyfikaty ISO. Nowością będzie Wydziału Rozwoju – w którym oprócz istniejącego stanowiska ds. promocji, zostaną zatrudnione dwie osoby w zakresie:
1/ realizowania strategii rozwoju i wspierania przedsiębiorczości,
2/ współpracy europejskiej i przygotowania inwestycji.
Wydział ten zajmować się będzie kompleksowo sprawami strategii, zarówno podczas jej opracowywania (wybrano już wykonawcę), jak i podczas wdrażania. W zakresie wydziału znajdą się jeszcze m.in. takie zadania jak: przygotowanie i aktualizowanie wieloletniego planu inwestycyjnego Gminy, stymulowanie nowych inicjatyw gospodarczych, współpraca z inwestorami, sporządzanie wniosków o dodatkowe środki finansowe.
Kolejną istotną zmianę będzie Biuro Obsługi Klienta – miejsce, usytuowane zaraz przy wejściu, gdzie przychodzący do urzędu klient otrzyma wszelkie informacje w zakresie interesującej go sprawy oraz potrzebne druki. Od lutego zacznie też funkcjonować na nowo Straż Miejska w Lądku Zdroju – jej brak przez minione dwa lata był zauważalny. Wiele spraw natury porządkowej, problem ich wyegzekwowanie od mieszkańców i podmiotów gospodarczych, kwestie przestrzegania obowiązujących przepisów w tym zakresie – to główne zadania przyszłych strażników miejskich.
Obecnie odbywają się rozmowy z kandydatami, którzy zgłosili się w efekcie ogłoszonych konkursów na wyżej wymienione stanowiska.