Sesja Rady Miejskiej w Lądku Zdroju odbędzie się w dniu 27 października 2005 r. o godz. 9.00 w sali konferencyjnej nr 26 Urzędu Miasta i Gminy.

Porządek obrad:

I. Część I.

Sprawy proceduralne (otwarcie obrad, stwierdzenie quorum, przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji).

II. Część II.

1. Wręczenie odznaczeń  - „Krzyży Zesłańców Sybiru”

2. Informacja mec. Tadeusza Piskorza w sprawie mostu w Trzebieszowicach.

3. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami.

4. Podjęcie uchwał w sprawie:

a/ dokonania zmian w budżecie miasta i gminy na 2005r,
b/ określenia programu współpracy samorządu lokalnego z organizacjami przedsiębiorców,
c/ określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego,
d/ przyjęcia regulaminu nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego na terenie Gminy Lądek Zdrój, 
e/ ustalenia górnych stawek opłat za usługi związane z usuwaniem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych,      
f/  zatwierdzenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków,
g/ przyjęcia zmian w statucie Międzygminnego Związku Celowego w Kłodzku,
h/ zmiany uchwały nr XXIII/277/04 Rady Miejskiej w Lądku Zdroju w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Lądek Zdrój na lata 2004-2009,
i/  wyrażenia opinii w zakresie projektowanego obszaru „Natura 2000” w granicach gminy Lądek Zdrój o nazwie „Czarne Urwisko k/Lutyni”,
j/  wyrażenia opinii w zakresie projektowanego obszaru „Natura 2000” w granicach gminy Lądek Zdrój o nazwie Pasmo Krowiarki”,
k/  wyrażenia opinii w zakresie projektowanego obszaru „Natura 2000” w granicach gminy Lądek Zdrój o nazwie „Dolina Białej Lądeckiej”,
l/  określenia wysokości stawki opłaty uzdrowiskowej,
ł/  powołania stałej Komisji Uzdrowiskowej oraz określenia przedmiotu i trybu jej działania,
m/ zmiany  Statutu Miasta i Gminy Lądek Zdrój.

5. Informacja dotycząca oświadczeń majątkowych.

6. Sprawozdanie z działalności Gminnego Centrum Informacji „Info-Lądek” za okres od 1 stycznia do 12 października 2005 r.

7. Ocena prowadzenia działalności w zakresie utrzymania zieleni w gminie oraz kierunki działań na lata 2006-2007.

8. Bieżąca analiza realizacji Planu Rozwoju Lokalnego.

9. Bieżąca analiza realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji.

10. Omówienie założeń projektu budżetu na rok 2006.

11. Informacja o funkcjonowaniu działu wodociągów i kanalizacji w ZBK w Lądku Zdroju.

12. Interpelacje, wnioski i sprawy różne.

13. Zamknięcie obrad