Dnia 28 stycznia 2006 r. odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze lądeckiej OSP. Jest to jedna z najliczniejszych i najprężniej działających organizacji pozarządowych na terenie gminy. Przedstawiamy sprawozdanie jakie przygotował Prezes Leszek Pazdyk.
              
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDUJEDNOSTKI OSP
W LĄDKU ZDROJU ZA ROK 2005

W roku sprawozdawczym 2005 Zarząd Jednostki  OSP w Lądku Zdroju  pracował w składzie:
                1. Prezes                          Leszek Pazdyk
                2. I Vice Prezes               Czesław  Korobij
                3. II Vice Prezes              Jacek   Rzeźnik
                4. Naczelnik                     Władysław   Rakoczy
                5. Z-ca Naczelnika          Andrzej   Szeremeta
                6. Sekretarz                      Bogusław  Kolus
                7. Skarbnik                       Tadeusz   Kolus
                8. Członek  zarządu        Józef   Jakóbczak
                9. Gospodarz                   Mirosław   Łukaszewicz

W chwili obecnej nasza jednostka liczy 51druhów w tym 2 druhny i dwóch członków honorowych. Jest także Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza licząca 22 członków  w tym11 dziewcząt i 11 chłopców.
W roku 2005 obchodziliśmy 60 rocznicę powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Lądku Zdroju , z tej okazji była odprawiona uroczysta msza św. polowa przed budynkiem remizy za wszystkich naszych druhów strażaków, za tych którzy od nas już odeszli na wieczną wartę jak również za tych żyjących i ich rodziny. Mszę św. Odprawiali Ks. Prałat a zarazem Kapelan strażacki Ks. Stefan Witczak koncelebrę sprawowali Ks. Dziekan Marek Połochajło, Ks. Prałat Michał Drymajło oraz Ks. Proboszcz parafii Radochów Ks. Stanisław Tyczyński przy asyście Ks. Diakona Karola. Poświęcona została figurka patrona strażaków św. Floriana, która została umieszczona na honorowym miejscu przedniej części budynku w specjalnej wnęce na to przygotowanej. Ofiarodawcą był druh V-ce Prezes Zarządu Gminnego Zw. Ochotniczych Straży Pożarnych  druh Zbigniew Strzelecki, któremu pragnę w imieniu wszystkich strażaków naszej Jednostki serdecznie podziękować.

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Lądku Zdroju działa na terenie Miasta i Gminy  Lądek  Zdrój jak również poza jej granicami. Siedzibą Jednostki Jest strażnica na ul.   Strażackiej 1 , która obecnie jest jeszcze w trakcie modernizacji. W roku ubiegłym zakończony został IV etap modernizacji budynku naszej strażnicy , a mianowicie zostało zrobione odwodnienie fundamentów budynku jak również ocieplenie ścian zewnętrznych i elewacji. Zamontowane zostały nowoczesne bramy  wjazdowe segmentowe do boksów garażowych i brama wejściowa do budynku. Wykonano przyłącze energetyczne zewnętrzne do remizy. Koszt wykonanej modernizacji IV etapu wyniósł na ogólną kwotę 240 tyś. złotych w tym 10 tyś zł. udział Jednostki z pozyskanych funduszy między innymi od Zarządu Głównego Zw. Ochotniczych Straży Pożarnych RP. w Warszawie. Został umieszczony napis na ścianie bocznej od ulicy Ogrodowej Ochotnicza Straż Pożarna w Lądku Zdroju oraz znak Związku Ochotniczych Straży Pożarnych gdzie sponsorem był Pan Henryk Kuźmiński właściciel firmy HEMAR za co składamy serdeczne podziękowania. Serdeczne podziękowania pragnę też złożyć na ręce Pana Nadleśniczego Nadleśnictwa Lądek Zdrój Pana Miczysława Krywienko dzięki , któremu otrzymaliśmy jako darowiznę drewno tartaczne, które w przyszłości będzie wykorzystane w dalszej modernizacji naszej remizy.
Z Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego uzyskano dofinansowanie na kwotę 28.tyś 800 zł. na zakup pompy hydraulicznej do sprzętu ratownictwa drogowego HOLMATRO. 
W roku sprawozdawczym 2005 uzyskano dochody
Składki członkowskie -------- 420 zł.
Darowizny i zbiórki pieniężne ------1.780 zł.
Dotacje pieniężne w tym comiesięczne wpłaty na zakupiony sprzęt ratowniczo gaśniczy przez Miasto i Gminę Lądek Zdrój dla Jednostek OSP ------ 63.666 zł.94 gr.
Inne dochody -------  1.587 zł. 49 gr.
Razem dochody -------67.454 zł. 43 gr.
Wydatki w roku sprawozdawczym 2005
Zakup sprzętu i umundurowania strażackiego w tym zakupiony sprzęt poprzez naszą Jednostkę dla Jednostek OSP w Mieście i Gminie Lądek Zdrój ------48.980 zł.80 gr.
Koszty imprez i uroczystości --------2.000 zł.
Koszty administracyjne --------- 300 zł.
Koszty inwestycji i remontów ----------10.000 zł.
Inne wydatki ---------608 zł. 06 gr.
Razem wydatki ----------61.888zł.86 gr.
Na początku roku sprawozdawczego 2005 w kasie było 40 zł 63 gr. Na koncie 2.607 zł13gr razem 2.647 zł. 76 gr.
Na koniec roku sprawozdawczego 2005 w kasie było 430 zł 56 gr. Na koncie 5.135 zł. 01 gr. Razem 5.565 zł. 57 gr.
Jak co roku dla dzieci naszych strażaków  ufundowano paczki mikołajowe.


Nasza Jednostka bierze udział w wielu akcjach ratowniczo gaśniczych o czym powie szerzej pan Naczelnik Jednostki. Ja chciałbym zwrócić uwagę na zaangażowanie się naszych druhów strażaków w różnego rodzaju uroczystościach , a było ich sporo
1. Udział w Orkiestrze Świątecznej Pomocy
2. Udział w uroczystości Dnia Patrona Lądka Zdroju Św. Jerzego
3. Jednostka nasza brała także bardzo czynny udział w uroczystości I rocznicy wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. 
4. Zorganizowanie i udział w obchodach powiatowych Dnia Strażaka tym razem  w Lądku Zdroju, a nie na Wrzosówce z powodu bardzo złych warunków atmosferycznych. 
5. Wzięcie czynnego udziału w zorganizowanej imprezie na Dzień Dziecka
6. Zabezpieczenie pod względem p.poż. różnego rodzaju imprez odbywających się na terenie naszego miasta między innymi
7.  mecze piłki nożnej na stadionie sportowym
8. przegląd piosenki pielgrzymkowej
9. światowy dzień turystyki
10. noc sylwestrowa powitanie nowego roku na rynku lądeckim  i wiele innych

11. Udział w uroczystościach kościelnych
a. Straż przy Bożym Grobie i Procesja Rezurekcyjna
     b   Procesja Bożego Ciała
c.  Msza Święta 11 listopada na Dzień Niepodległości
     d. Msza Święta Odpustowa na Wrzosówce ku czci Świętego Patrona Karola Boromeusza
e. Udział we mszy Świętej odpustowej w kościele parafialnym oraz pomoc w zorganizowaniu festynu parafialnego.     
      
Jak co roku nasza Jednostka wzięła udział w zawodach sportowo-pożarniczych  zajmując IV miejsce. Zawody odbyły się na terenie naszej gminy w Trzebieszowicach
W związku z tym , że nasza młodzież szkolna wystąpiła do Funduszu Masywu Śnieżnika z wnioskiem przedkładając projekt pt. Patrol Medyczny i otrzymali finanse na zrealizowanie zadania Jednostka OSP przejęła pieczę , a także udzieliła znacznej  pomocy  w realizacji projektu na prośbę wnioskodawców. Efektem tego były przeprowadzone szkolenia z pierwszej pomocy przed medycznej oraz zostały wydane broszurki dla młodzieży szkolnej z tej tematyki. Zaznaczyć należy , że większość całej grupy szkolnej to druhny i druhowie naszej Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. 
Zarząd odbył w roku sprawozdawczym 6 posiedzeń.
Z działalności prewencyjno-propagandowej wygłoszono 6 pogadanki dla dzieci i młodzieży.
Zaprenumerowano 1 egzemplarz czasopisma strażak.

Kończąc to sprawozdanie pragnę serdecznie podziękować w imieniu Zarządu Jednostki OSP w Lądku Zdroju oraz w imieniu całej Załogi za współpracę i pomoc w realizacji zadań statutowych na rzecz ochrony przeciw pożarowej Panu Burmistrzowi Lądka Zdroju mgr inż. ADAMOWI  SZMIDTOWI
Jak również Zarządowi Głównemu Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP
                    Zarządowi  Wojewódzkiemu Z OSP RP we Wrocławiu na czele z prezesem Wacławem Dziędzielem i V– ce prezesem Andrzejem Łabentowiczem
                    Zarządowi  Powiatowemu  Z OSP RP  w Kłodzku na czele z prezesem Ryszardem Niebieszczańskim i V- ce prezesem Ryszardem Lewandowskim
                    Zarządowi  Miejsko- Gminnemu Z OSP RP w Lądku Zdroju na czele z prezesem Tadeuszem Kapitanowiczem i V-ce Prezesem Zbigniewem Strzeleckim
                                                    
A także Komendzie Wojewódzkiej PSP we Wrocławiu i jej komendantowi Zbigniewowi  Szczygłowi   Komendzie Powiatowej PSP  w Kłodzku Jednostce jej komendantowi Janowi Chodorowskiemu oraz Jednostce Ratowniczo- Gaśniczej w    Bystrzycy Kłodzkiej  i jej dowódcy Lechowi Dereniowi
Osobiście od siebie serdecznie dziękuję wszystkim druhom strażakom Jednostki OSP w Lądku Zdroju za wielkie zaangażowanie trud i wysiłek jaki włożyli, aby nasza jednostka funkcjonowała jak najlepiej. Dziękuję za uwagę !!!!!

Zebranie OSP               Zebranie OSP        Zebranie OSP