12 maja br., o godzinie 15.00 rozpoczęła się ostatnia sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej, której dwuletnia kadencja właśnie się zakończyła. Młodzi radni otrzymali specjalne podziękowania od władz samorządowych. Zamieszczamy sprawozdanie - podsumowanie z działalności MRM za okres 2004-2006, przypominając, że wybory do nowej MRM odbędą się w dniach 19 i 20 maja br.

sesja MRM   sesja MRM

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
MŁODZIEŻOWEJ RADY MIEJSKIEJ I KADENCJI W LĄDKU ZDROJU
ZA OKRES LAT 2004-2006
Na podstawie uchwalonego przez Radę  Miejska Lądka Zdroju  Statutu , w dniu 14 maja 2004r. odbyły się wybory do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Lądku Zdroju I kadencji . W ich wyniku w skład Młodzieżowej Rady Miejskiej weszli:

1. Pamela  CICHAŃSKA              - Gimnazjum w Lądku Zdroju
2. Gracjan CIEŚLOWSKI             - Gimnazjum w Lądku Zdroju
3.Kamila CZAPŁOWSKA             - Zespół Szkół w Stroniu Śląskim
4. Anna  DĘBSKA                          - Liceum Ogólnokształcące Lądek
5. Sandra DYMIŃSKA                   - Gimnazjum w Lądku Zdroju
6. Stanisław GAŁKA                      - Liceum Ogólnokształcące Lądek
7. Adrian KUCYRKA                      - Liceum Ogólnokształcące Lądek
8.  Justyna  MAGIERŁO                - Liceum Ogólnokształcące Lądek
9.  Kamila MIKA                             - Liceum Ogólnokształcące Lądek
10. Adam MUDRAK                      - Liceum im. Chrobrego Kłodzko
11. Krzysztof PAJĄKIEWICZ         - Zespół Szkół Stronie Śląskie
12. Natalia POCION                      - Gimnazjum w Lądku Zdroju
13. Patrycja SZEBLA                     - Gimnazjum w Lądku Zdroju

                   W dniu 1 czerwca 2004 roku uroczyście odbyła się pierwsza sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej I kadencji  w składzie trzynastu osób. Tego dnia po raz pierwszy w historii naszego miasta wybrana młodzież oświadczyła, iż chce pracować na rzecz swoich kolegów i koleżanek, organizować imprezy, które miałyby wnieść dużo rozrywki w nasze życie, poszerzyć horyzonty dzieci i młodzieży oraz zjednoczyć wszystkich mieszkańców.
Na przewodniczącego wybrano Stanisława Gałkę.
W skład Zarządu weszły także:
Kamila Mika – wiceprzewodnicząca
Justyna Magierło – sekretarz
zaś przewodniczącą Komisji Rewizyjnej została Anna Dębska.
                Rada zaczęła prężnie działać. Na początek opracowano plan pracy Rady na dwuletnią kadencję. Były różne pomysły: plac zabaw dla dzieci, tor przeszkód dla rowerzystów, klub młodzieżowy. Niestety, żadna z tych propozycji nie została zrealizowana. Nie poddaliśmy się.  W roku 2004 został przez nas złożony wniosek do Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży, wygraliśmy grant w wysokości  4450 zł. W ramach projektu zostało stworzone boisko do piłki plażowej oraz rozegrano zawody o puchar Burmistrza.
            Jesienią 2004r. uczestniczyliśmy w akcji „Sprzątanie świata”  organizowanej przez Urząd Miasta i Gminy .
           Złożyliśmy do  „dorosłej” Rady Miejskiej projekt uchwały dotyczącej zmian w Statucie Młodzieżowej Rady Miejskiej. W efekcie Statut został zmieniony, bardziej dostosowany do realiów działania w naszej Gminie. Opracowaliśmy także Regulamin konkursu o tytuł „Młodego Lądczanina Roku”. Ponadto wystąpiliśmy z wnioskiem o wyznaczenie przez „dorosłą” Radę koordynatora i opiekuna Młodzieżowej Rady Miejskiej.  Osobą tą została pani Dorota Łakucewicz. 
           Zarząd MRM corocznie składał wnioski do  pana Burmistrza o ujęcie w budżecie Gminy ( na lata 2005 i 2006) środków na realizację zadań zaplanowanych przez Młodzieżową Radę Miejską. Z uwagi na ograniczone środki w budżecie gminy otrzymywaliśmy co roku  niewielkie wsparcie finansowe, które jednak nie umożliwiło organizacji zaplanowanych projektów.

             W styczniu 2005 roku powołano komisje problemowe z następującym zakresem działań:

1)Komisja Sportu, Rekreacji i Turystyki
2)Komisja Kultury i Edukacji,

które miały na celu współpracę Centrum Kultury i Rekreacji, Urzędem Miasta i Gminy, różnego rodzaju firmami i instytucjami oraz organizację ciekawych zajęć i imprez.
W skład Komisji Sportu , Rekreacji i Turystyki wchodzili:
Krzysztof Pająkiewicz
Adrian Kucyrka
Gracjan Cieślowski
Anna Dębska
Adam Mudrak
W skład Komisji  Kultury i Edukacji wchodziły:
Patrycja Szebla
Natalia Pocion
Sandra Dymińska
Pamela Cichańska

                Kolejny projekt  wygraliśmy z Funduszu Lokalnego Masywu Śnieżnika –  i na początku 2005 roku odbyły się zawody o Młodzieżowy Puchar Zimy. Na ten cel otrzymaliśmy  środki w kwocie  1000 zł. Realizacją projektu zajęła się Komisja Sportu, Rekreacji i Turystyki.
           W roku 2005 ponownie staraliśmy się o środki z Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży w ramach  projektu „Make a connection”. Nasz wniosek nosił nazwę „Pozytywne wibracje na lądeckiej huśtawce – budujemy plac zabaw”. Niestety nie udało się zdobyć na ten cel środków.
           Wiosną 2005r. Młodzieżowa Rada Miejska ogłosiła konkurs na „Młodego Lądczanina Roku”. Tytuł miał być nadany osobie, która zasłużyła się dla społeczności lokalnej, a przede wszystkim dla młodzieży. Ponieważ żadna kandydatura nie została zgłoszona, rozstrzygnięcie konkursu nie doszło do skutku.
              W kwietniu 2005 roku, w związku ze złożoną rezygnacją, MRM w Lądku Zdroju odwołała Stanisława Gałkę z funkcji przewodniczącego Młodzieżowej Rady Miejskiej. Obowiązki przeszły w ręce Gracjana Cieślowskiego.
              30 kwietnia  2005r. Komisja Kultury i Edukacji zorganizowała rajd pt. „Wyścig szczurów” z okazji  się Dnia Młodzieży. Zgłosiło się wielu chętnych. Grupy biorące udział w rajdzie zdobyły atrakcyjne nagrody. Udało się nam pozyskać środki z budżetu Gminy na zakup nagród.
              W dniu  2 grudnia, po długim zaprzestaniu działalności MRM, Gracjan Cieślowski złożył rezygnację z pełnienia swej funkcji. Na przewodniczącego wybrano Patrycję Szeblę. Członkowie Zarządu, którzy rozpoczęli swą edukację poza terenem gminy zostali odwołani z pełnienia funkcji w Zarządzie, lecz pozostali w dalszym ciągu członkami Rady. Rezygnację z działalności złożyli wówczas: Stanisław Gałka i Anna Dębska. W związku z tym od 2 grudnia 2005r.  nowy Zarząd działał w składzie:
Przewodnicząca Patrycja Szebla
Wiceprzewodnicząca – Natalia Pocion
Sekretarz – Pamela Cichańska
              W okresie ferii zimowych w roku 2006  członkowie Młodzieżowej Rady Miejskiej włączyli się aktywnie w organizację cyklu imprez dla dzieci i młodzieży pod nazwą „Szał w mieście”.
              Dzięki pomocy Sekretarza Miasta i Gminy p. Mirosławy Boduch pojawiła się propozycja firmy „Dialog”, która zaoferowała pomoc, środki finansowe na konkretne przedsięwzięcie dla młodzieży. W związku z tym Zarząd Młodzieżowej Rady Miejskiej złożył wniosek o dofinansowanie wyposażenia klubu młodzieżowego  w sprzęt nagłaśniający.  Wniosek opiewał na kwotę 4500 zł. Aktualnie oczekujemy na decyzje firmy „ Dialog”.
               W kwietniu 2006 roku zaczęto przygotowywać dokumenty dotyczące wyborów do MRM II kadencji. Podczas   sesji przygotowano harmonogram czynności wyborczych. Młodzieżowa Rada Miejska włączyła się w prace związane z przygotowaniem wyborów, powołaniem szkolnych komisji wyborczych, naborem kandydatów do nowej  rady oraz wywieszaniem plakatów i obwieszczeń.
               Ostatnim  akcentem działalności Młodzieżowej Rady Miejskiej I kadencji było zorganizowanie współzawodnictwa sportowego szkół z terenu Gminy o puchar Młodzieżowej Rady Miejskiej.  Zawody odbyły się przy niesprzyjającej pogodzie w dniu 1 maja 2006r. w Sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej Nr 1. Puchary zdobyły: Szkoła Podstawowa Nr 1  w Lądku Zdroju w kategorii szkół podstawowych oraz Gimnazjum im. Generała Maczka w Lądku Zdroju w kategorii szkół ponadpodstawowych.
              Ogółem odbyło 7 sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej, podczas których podjęto ogółem 18 uchwał.  Na wszystkich sesjach obecny był pan Burmistrz  Adam Szmidt, przewodniczący Rady Miejskiej pan Leszek Pazdyk oraz opiekująca się Młodzieżową Radą Miejską z ramienia Urzędu  pani Sekretarz MiGm Mirosława Boduch.
             Zawsze mogliśmy  liczyć na pomoc ze strony władz Gminy, pan Burmistrz  uczestniczył w przygotowywanych przez nas imprezach, przeznaczał  środki   np. na zakup nagród. Urząd Miasta zapewniał nam także funkcjonowanie Rady od strony administracyjnej i organizacyjnej.
             Nie wszystko z naszych zamierzeń udało nam się zrealizować. Przyznać też trzeba, że nie wszyscy członkowie MRM równie aktywnie uczestniczyli w jej pracach. Jednak przetarliśmy ścieżki dla naszych następców i mamy nadzieję, że nowa Rada podejmie wyzwanie i uda się jej  wszystkie  zadania zrealizować.

         Na zakończenie w imieniu zarządu Młodzieżowej Rady Miejskiej 
serdecznie dziękuję wszystkim radnym  MRM za współpracę. Było to ciekawe doświadczenie pozwalające nam  zafunkcjonować w życiu publicznym, poznać smak dorosłego działania na rzecz lokalnej społeczności.
          Serdecznie również dziękuję za wsparcie Panu Burmistrzowi i  Przewodniczącemu Rady Miejskiej . Szczególne podziękowania należą się pani Sekretarz, która  zawsze miała dla nas czas i służyła wszelką pomocą i radą.

W imieniu Zarządu Młodzieżowej Rady Miejskiej w Lądku Zdroju
Przewodnicząca   MRM Patrycja Szebla