Radni wybrani na kolejną kadencję Rady Miejskiej zebrali się 27 listopada br. w godzinach popołudniowych w lądeckim ratuszu. Obrady rozpoczął Leszek Pazdyk, który pełnił funkcję przewodniczącego rady przez minione 4 lata. Zebrani uczcili tragedię w kopalni Halemba w Rudzie Śląskiej minutą ciszy. 
Radni otrzymali zaświadczenia o pełnieniu mandatu radnego w latach 2006-2010 podpisane przez Przewodniczącą Miejskiej Komisji Wyborczej. Jako pierwszy złożył ślubowaniu o następującej treści: „Wierny konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców” radny senior pan Kazimierz Kubisiak. Potem najmłodszy wiekiem Mateusz Kurdziel wyczytywał wg. listy obecności poszczególne osoby, które oświadczały: "Ślubuję". Według woli i sumienia niektórzy dodawali "Tak mi dopomóż Bóg".
Po wyłonieniu Komisji Skrutacyjnej w składzie: Mirosław Babiak, Ireneusz Rakoczy i Mateusz Kurdziel wybrano najpierw przewodniczącego a potem wiceprzewodniczącego rady. Zostali nimi: Leszek Pazdyk (kontynuacja tej funkcji) i Stanisław Skrobotun.
Na zakończenie sesji gratulacje nowej radzie złożył Adam Szmidt, Burmistrz Lądka Zdroju. Wkrótce, po oficjalnym ogłoszeniu wyników II tury wyborów na burmistrza przez Państwową Komisję Wyborczą zostanie zwołana sesja, na której ślubowanie złoży Adam Szmidt, jako burmistrz miasta i gminy na kolejną kadencję.

sesja 1.jpeg
sesja 3.jpeg
sesja 5.jpeg

tekst i foto: M. Bednarek
28 listopada 2006 r.