Najważniejszą uchwałą podjętą podczas sesji w dniu 25 stycznia br. było uchwalenie budżetu miasta i gminy na rok 2007. Zanim radni przystąpili do uchwalania budżetu po rozpoczęciu sesji, zatwierdzeniu porządku obrad i złożeniu sprawozdania burmistrza z działalności pomiędzy sesjami odbyła się miła uroczystość.  Na godzinę 10-tą zaproszono laureatów konkursu Na Najładniejszą Dekorację Świąteczną.
Nagrody za dekoracje
Nagrody za dekoracje
Nagrody za dekoracje
Po ceremonii wręczenia nagród i krótkiej przerwie przystąpiono do procedury uchwalania budżetu. Pozytywną opinię przedstawili przewodniczący poszczególnych komisji, a stosowną opinię z RIO skarbnik gminy, Joanna Słoniewska. Dochody określono w wysokości 23.994.876,00 zł (w tym dochody własne: 6.146.155,00 zł, subwencja ogólna: 5.214.912,00 zł, dotacje celowe z budżetu państwa: 3.936.556,00 zł, wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego: 2.598.648,00 zł, wysokość środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej: 5.372.165,00 zł, wysokość pozostałych środków finansowych pozyskanych z innych źródeł: 728.950,00 zł. Wydatki budżetowe to kwota 27.287.701,00 zł gdzie wydatki bieżące to: 26.078.401,00 zł. Wśród wydatków ważną pozycją są wydatki na zadania inwestycyjne: ogółem 8.070.948,00 zł, z czego 7.995.384,00 zł to kontynuacja zadań rozpoczętych w 2006 r. (remont kanału podziemnego pod parkiem centralnym, odnowa 24 kamienic wraz z adaptacją jednego z budynków na Muzeum Klahra, modernizacja ujęć wodnych, sieć wodociągowa na ul. Widok). Na zadania remontowe przeznaczono 606.420,00 zł (są to m. in. remonty cząstkowe i bieżące dróg, remont remiz OSP, remonty w szkołach gminnych - tu największym będzie wykonanie termomodernizacji budynku gimnazjum za 167.000,00 zł). Kolejne duże kwoty wydatków budżetu to: oświata i wychowanie 6.427.405,00 zł, opieka społeczna 4.503.910,00 zł, gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3.479.889,00 zł. Na obsługę długu publicznego przewidziano 307.025,00 zł. Budżet Rada Miejska uchwaliła stosunkiem głosów: 12 "za", 1 "wstrzymujący", 1"przeciw".
Rani przyjęli też uchwałą "Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego" i uchwalili Gminny Program Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii. Wydatki przeznaczone na realizację ostatniego programu to 190.000,00 zł i pochodzą z opłat za korzystanie zezwoleń alkoholowych w roku 2007 i od obrotów napojami alkoholowymi w roku 2006. Gminna Komisja, która wdraża w życie przyjęty przez radę program zaplanowała w ramach budżetu prowadzenie trzech świetlic środowiskowych na terenie miasta i gminy (wynagrodzenie osób prowadzących, zakup dodatkowych pomocy, w tym komputery dla każdej świetlicy), dyżury psychologiczne i wynagrodzenie terapeuty, prowadzącego grupy wsparcia dla współuzależnionych, spektakle dla dzieci i młodzieży o treściach antyużywkowych oraz dofinansowanie kolonii letnich. Radni zainteresowali się jak długo trwa uczestnictwo w pracach komisji, na jakich zasadach zostaje się jej członkiem, na czym polegają prace w tym gremium. Wyrażono również opinię, że projekt uchwały powinien zostać przedłożony radnym z wyprzedzeniem, by mogli wnieść ewentualne propozycje. Po krótkiej dyskusji, zaakceptowano pomysł burmistrza, by radni spotkali się z członkami komisji na osobnym posiedzeniu i szczegółowo zapoznali z ich pracą. 

Małgorzata Bednarek