Gośćmi Rady Miejskiej podczas sesji w dniu 27 kwietnia 2007 r. były przedstawicielki Śnieżnickiego Parku Krajobrazowego, panie Irena Foremnik i Ewelina Pałyga-Frodyma  oraz Mieczysław Krywieńko, dawniej Nadleśniczy Nadleśnictwa Lądek Zdrój a obecnie dyrektor Jaskini Niedźwiedziej. Panie przygotowały prezentację dotycząca realizacji w roku 2006 zadania „Wyposażenie w infrastrukturę turystyczną ścieżki spacerowej nr 1, kategoria: wędrówkowa”.

Sieć ścieżek spacerowych została oznakowana na terenie Gminy Lądek Zdrój w roku 2005, dzięki współpracy ze Starostwem Kłodzkim. Na terenie miasta i wokół wytyczono dziewięć tras w kategoriach: wędrówkowe, spacerowe, kuracyjne. Tablice z mapą ścieżek znajdują się m.in. na skwerze przy ul. Kłodzkiej, w parku obok Zakładu „Stary Jerzy”, przy ul. Granicznej. Obok punktów widokowych - na Trojanie czy na Skałach Bazaltowych (Ułęże) umieszczono plansze z panoramami gór. Mapy z siecią ścieżek dostępne są w Gminnym Centrum Informacji. Natomiast rok temu dzięki porozumieniu Gminy Lądek Zdrój, Śnieżnickiego Parku Krajobrazowego i Nadleśnictwa Lądek Zdrój doposażono ścieżkę wędrówkową prowadzącą z Lądka na górę Borówkową i wiodącą z powrotem przez Przełęcz Lądecką w tzw. infrastrukturę turystyczną. Postawiono szerokie, wygodne ławy służące odpoczynkowi lub ławy i stoły oraz dwie wiaty ochraniające miejsca wypoczynkowe: na Ułężu i Przełęczy Lądeckiej. Wykonano też dodatkowe kierunkowskazy.
Dzięki współpracy trzech podmiotów udało się zwiększyć atrakcyjność turystyczną trasy, który dzięki wieży widokowej na Borówkowej będzie wkrótce jedną z najczęściej uczęszczanych. Należy przypomnieć, ze oprócz wspomnianych ścieżek spacerowych na terenie naszej Gminy znajduje się sieć szlaków turystycznych, którymi opiekuje się Oddział Bialski PTTK, w czym również pomaga Gmina.

Pani Irena Foremnik, radna powiatowa przedstawiła też informacje o konkursie „Słoneczna Energia” i „Odnowa Wsi” zachęcając mieszkańców Gminy Lądek Zdrój do udziału w nich.

Z pewnością najważniejszą uchwałą podczas kwietniowej sesji było uchwalenie absolutorium Burmistrzowi Lądka Zdroju. Zarówno opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej – którą przedstawiła Skarbnik Gminy Joanna Słoniewska – jak i opinie poszczególnych komisji Rady w tym szczególnie ważna Komisji Rewizyjnej – na temat wykonania budżetu Gminy za rok 2006 i udzielenia absolutorium były pozytywne. Spośród piętnastu radnych trzynastu zagłosowało „za”, tylko dwóch było „przeciw”. Przypomnijmy dane - Budżet Miasta i Gminy Lądek Zdrój na 2006 rok został uchwalony w wysokości:
Dochody        23.142.357 zł
Wydatki       26.106.951 zł
(Uchwała Rady Miejskiej w Lądku Zdroju Nr XLIV/457/05 z dnia 29 grudnia 2006 roku).
W trakcie realizacji budżetu podejmowane były zmiany w planie dochodów i wydatków w oparciu o Uchwały Rady Miejskiej i Zarządzenia Burmistrza Lądka Zdroju. W roku 2006 podjęto 9 uchwał zmieniające plan budżetu oraz 9 zarządzeń Burmistrza - po wprowadzeniu ww. zmian budżet na rok 2006 wyniósł”
po stronie dochodów     19.275.069,00 zł
po stronie wydatków     28.657.969,00 zł

Strona dochodowa zmniejszona została o kwotę 3.914.621,00 zł co stanowi 20,31% wielkości pierwotnej. Plan wydatków budżetowych został zwiększony o kwotę 2.551.018,00 zł co stanowi 8,91% wielkości pierwotnej.
Wszystkie przedstawione zmiany budżetu dokonane zostały zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych. Konieczność dokonania zmian wiązała się głównie ze zmianami dotacji przekazywanych z budżetu państwa, zmianami klasyfikacji budżetowej oraz zwiększeniami wydatków budżetowych na zadania inwestycyjne i zadania bieżące. Warto zwrócić uwagę, że wydatki inwestycyjne w kwocie 4,6 mln złotych stanowiły 23,4 % wszystkich wydatków a więc prawie ¼ naszego gminnego budżetu przeznaczona została na zadania inwestycyjne.

Radni podjęli uchwały: dokonania zmian w budżecie Mig na rok 2007 r. i „w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych  w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lądek Zdrój oraz warunków i sposobów ich przyznawania”. Zgodnie z Kartą Nauczyciela „niezależnie od przysługującego nauczycielowi i członkom jego rodziny prawa do świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego, organy prowadzące szkoły przeznaczają corocznie w budżetach odpowiednie środki finansowe z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz określają rodzaje świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunki i sposoby ich przyznawania”. Zgodnie z uchwałą Fundusz Zdrowotny stanowi 0,3 % planowanych rocznych środków przeznaczanych na wynagrodzenie zasadnicze nauczycieli. Wnioski składane są do Burmistrza Lądka Zdroju a opiniuje je Komisja Zdrowotna, złożona z przedstawicieli szkół, związków zawodowych i społecznego inspektora pracy.

Radni zapoznali się z informacjami:
- o zimowym utrzymaniu dróg oraz o stanie przygotowań do sezonu letniego na terenie miasta i gminy
- podsumowanie sezonu zimowego 2005/2006 w zakresie promocji i turystyki
- modernizacji lokalnych ujęć wody
- utrzymania parków i zamierzenia w zakresie ich rewaloryzacji
- przygotowania Gminy do sezonu letniego w zakresie utrzymania czystości
- przygotowania Gminy w zakresie utrzymania zieleni w sezonie letnim.

Po raz kolejny powróciła sprawa herbu Lądka Zdroju. Radni otrzymali w materiałach opracowanie pana Lechosława Ziarkiewicza z roku 2003, który zebrał wszystkie dotychczasowe materiały postulując przywrócenie poprzedniego herbu z „lwem”.
Obecnie obowiązująca – od 1989 r. – „elka” wywołuje wiele emocji, wręcz posądzeń, że jest to herb „niewłaściwy”. Warto zauważyć, że nawet jeśli obecny herb nie ma tak historycznego uzasadnienia, to stanowi współcześnie bardzo adekwatną wykładnię: przynależność Lądka do Ziemi Kłodzkiej. To, że szanujemy historię, nie znaczy, że nie możemy jej kształtować zgodnie z duchem czasu. Natomiast częstą odpowiedzią, którą posługują się zwolennicy przywrócenia „lwa” na pytanie dlaczego zmieniać – bo jest ładniejszy. Po dyskusji konkluzja radnych była następująca: sprawą ma zająć się Komisja Statutowa, która sprawdzi, czy faktycznie obowiązujący obecnie herb lądecki jest zgodny z zasadami heraldyki a flaga lądecka z zasadami weksylologii. Poprawność tych symboli opiniuje Komisja Heraldyczna przy MSWiS, która powołana została dopiero w 2000 r.

Podczas punktu obrad „sprawy różne” padały pytania dotyczące zadania remontowego 24 kamienic w Rynku. Ustalono, że podczas każdej sesji radni będą otrzymywać informacje na temat stanu prac i jak rozwiązywane są bieżące problemy. Uwagi dotyczyły też zatkanych studzienek (ul. Kościuszki), małej ilości placów zabaw dla dzieci, interwencji w sprawie kortów, by nie zarastały jak w roku ubiegłym, uszkodzonej drogi w kierunku Karpowa (podczas prac na wyciągu). 

4 maja 2007 r.
Małgorzata Bednarek