Podtrzymuję stanowisko, tak swoje jak i Rady Miejskiej w Lądku Zdroju z dnia 27 września br., dotyczące jednogłośnej, negatywnej opinii w sprawie programu restrukturyzacji służby zdrowia Powiatu Kłodzkiego, przedstawionego przez Zarząd Powiatu pod nazwą: "Planowane zmiany w strukturze ochrony zdrowia w Powiecie Kłodzkim".

          Na dzień dzisiejszy Oddział Wewnętrzny Szpitala w Lądku Zdroju świadczy usługi dla mieszkańców dwóch gmin – Lądka Zdroju i Stronia Śląskiego czyli dla około siedemnastu tysięcy osób. Jako mieszkańcy Gminy Lądek Zdrój, w której szpital działa od lat przed- i powojennych nie zgadzamy się na jego likwidację. Rada Miejska w Stroniu Śląskim również negatywnie zaopiniowała przedstawiony przez Zarząd Powiatu Projekt. Ta opinia oraz udział przedstawicieli radnych ze Stronia Śląskiego w obradach lądeckich rajców wskazuje, iż mieszkańcom drugiej gminy podlegającym opiece medycznej lądeckiego szpitala również bardzo zależy na jego utrzymaniu. Należy podkreślić fakt, że szpital ten udziela pomocy medycznej także kuracjuszom, turystom i wczasowiczom przebywającym na terenie Lądka i gmin ościennych. W związku z powyższym rzeczywista liczba osób, które są objęte pomocą przekracza liczbę dwudziestu tysięcy.

          Mając na względzie rozwój miejscowości uzdrowiskowych Ziemi Kłodzkiej, terenów charakteryzujących się niespotykaną pod względem walorów przyrodniczych i turystycznych atrakcyjnością, nieakceptowalnym jest w ogóle zamiar podjęcia działań restrukturyzacyjnych służby zdrowia w kształcie przedłożonego gminie projektu. Chcąc utrzymać tempo rozwoju i poprawić wizerunek zarówno gminy Lądek Zdrój jak i gminy Stronie Śląskie, nie możemy pogarszać warunków życia mieszkańców i osób przyjezdnych pozbawiając ich poczucia bezpieczeństwa i natychmiastowej pomocy medycznej. Brak możliwości korzystania z opieki negatywnie odbije się nie tylko na ocenie naszych gmin, ale też na wizerunku Powiatu.

          Miejscowość uzdrowiskowa pozbawiona szpitala, przychodni, laboratorium analitycznego, pracowni RTG czy ambulatorium chirurgicznego spowoduje, że w oczach potencjalnych gości Lądek Zdrój zostanie uznany za miejscowość, która mimo rozwoju turystycznego cofa się pod względem zapewnienia zarówno mieszkańcom, jak i osobom odwiedzającym podstawowej opieki medycznej. W obecnej sytuacji część osób, by dotrzeć do szpitala pokonuje 20 km. W razie likwidacji lądeckiej placówki ta odległość wzrośnie do 50 km w przypadku szpitala kłodzkiego, a do 70 km, jeśli powiatowy szpital znajdowałby się w obecnym SCM w Polanicy (co proponuje się w przedstawionej koncepcji restrukturyzacji). Nie można mówić o skutecznym ratowaniu życia człowieka, jeśli jego transport do szpitala będzie trwał godzinę czasu.

           Wszyscy obywatele jednakowo zobowiązani są do opłacania składek zdrowotnych, tym samym wszystkim należy się jednakowy dostęp do opieki zdrowotnej. Uważam, że likwidacja szpitala w Lądku Zdroju oznaczać będzie nie wywiązywanie się przez państwo  z podstawowego obowiązku związanego ze skuteczną i możliwą ochroną życia ludzi i zapewnienia opieki medycznej wszystkim na tym samym poziomie.

Joanna Walaszczyk
BURMISTRZ
Osoba pełniąca funkcję
                         BURMISTRZA  LĄDKA ZDROJU 


Lądek Zdrój, 26 października 2007 r.