Poniżej treść Apelu Rady Miejskiej w Lądku Zdroju, wystosowanego
do Prezesa Rady Ministrów, za pośrednictwem Wojewody Dolnośląskiego.
Wniosek dotyczący niniejszego apelu został poddany pod głosowanie podczas obrad Rady Miejskiej w Lądku Zdroju w dniu 31 stycznia 2008 r.
Radni przy quorum 10, zagłosowali jednogłośnie za wystosowaniem apelu.

APEL
Rady Miejskiej w Lądku Zdroju
z dnia 31 stycznia 2008 r.
w sprawie nie podejmowania działań zmierzających do odwołania
ze  stanowiska Osobny pełniącej funkcję Burmistrza Lądka Zdroju.


        Działając na podstawie § 25 ust. 2 lit. d Regulaminu Rady Miejskiej
w Lądku Zdroju, stanowiącego załącznik nr 3 do Statutu Miasta i Gminy Lądek Zdrój przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej w Lądku Zdroju nr XX/126/2000 z dnia 27 stycznia 2000 r.  ze zm. (Dz. Urz. Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 lipca 2000 r., nr 27, poz. 427 ze zm.), Rada Miejska w Lądku Zdroju przyjmuje apel o treści jak niżej :


        Rada Miejska w Lądku Zdroju, w trosce o ważny interes społeczny, jakim jest zapewnienie ciągłości w sprawnym i rzetelnym wykonywaniu obowiązków przez osobę wyznaczoną do pełnienia funkcji Burmistrza Lądka Zdroju- Panią Joannę Walaszczyk, apeluje o nie podejmowanie żadnych działań i rozstrzygnięć, mających na celu zmianę na w/w stanowisku co najmniej do czasu wyjaśnienia sytuacji prawnej związanej
z przedłużającą się nieobecnością Pana Burmistrza Adama Szmidta.
        W związku z pojawiającymi się pogłoskami, zgodnie z którymi podejmowane są przez inne osoby działania zmierzające do odwołania z zajmowanego stanowiska Pani Joanny Walaszczyk, Rada Miejska w Lądku Zdroju prosi o wzięcie pod uwagę wyrażanego przez siebie zdania w niniejszym apelu.


        Zdaniem Rady Miejskiej w Lądku Zdroju każda zmiana na stanowisku Osoby pełniącej funkcję Burmistrza Lądka Zdroju niewątpliwie odbije się negatywnie na funkcjonowaniu Gminy Lądek Zdrój. Zaburzy to sprawne działania organu wykonawczego samorządu lądeckiego, jakim jest Burmistrz Lądka Zdroju oraz opóźni lub uniemożliwi podjęcie koniecznych decyzji w rozstrzyganych na bieżąco sprawach gminy.  Takie opóźnienia w podjęciu oczekiwanych i koniecznych decyzji mogą spowodować daleko idące straty przede wszystkim finansowe dla  Gminy Lądek Zdrój w chwili obecnej, jaki i w najbliższej przyszłość.

        Rada Miejska w Lądku Zdroju apeluje o spełnienie oczekiwań zawartych
w niniejszym apelu, co zdaniem Radnych miasta i gminy Lądek Zdrój zaspokoi oczekiwania społeczności samorządowej Gminy Lądek Zdrój.


   Z wyrazami szacunku     
  W imieniu Rady Miejskiej

Przewodniczący
Leszek Pazdyk 
         (-)