Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w dniu 22 grudnia 2007 roku rozpoczął II turę konsultacji społecznych poprzedzających przygotowanie planów gospodarowania wodami w rejonie swojego działania. Potrwa ona do 22 czerwca 2008 roku.
        Pierwsza tura konsultacji miała miejsce od 22 grudnia 2006 roku do 22 czerwca 2007 roku, o czym informowały Debaty Lądeckie w numerze 3 z 26 marca 2007 roku.
        Konsultacje społeczne związane są w wymogiem Ramowej Dyrektywy Wodnej 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 roku ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej.
        Aktualne konsultacje dotyczą „Przeglądu istotnych problemów gospodarki wodnej dla obszarów dorzeczy”. W dokumencie tym zostały określone najważniejsze problemy związane z gospodarowaniem zasobami wodnymi, będące skutkami działania człowieka w przyrodzie (wynikające m.in. z funkcjonowania sektora komunalnego, przemysłu i rolnictwa).
        Konsultowany dokument wraz z materiałami towarzyszącymi został zamieszczony na stronie internetowej RZGW we Wrocławiu pod adresem www.rzgw.wroc.pl w linku p.t. „Udział społeczeństwa”.
        Ankiety do wypełnienia można pobrać także w Biurze Obsługi Klienta UMiG (pok. Nr 1, parter). Wypełnione ankiety UMiG prześle po terminie zakończenia II tury konsultacji do RZGW we Wrocławiu.


Mirosława Hlebik, UMiG
(Na podstawie informacji RZGW we Wrocławiu)