Zainteresowane organizacje pozarządowe zapraszamy do udziału w tworzeniu projektu współpracy Gminy Lądek-Zdrój na rok 2010 z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r., o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Projekt programu współpracy Gminy Lądek-Zdrój z organizacjami pozarządowymi na rok 2010 -DOCprojekt.doc

Wszelkie propozycje oraz sugestie należy zgłaszać pisemnie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 listopada 2009 r. na adres poczty elektronicznej: , lub tradycyjnej:
Urząd Miasta i Gminy
Rynek 31
57-540 Lądek-Zdrój

Z dopiskiem „Program Współpracy 2009”
W celu zachowania porządku w trakcie zbierania i rozpatrywania uwag oraz sugestii, prosimy o przekazanie informacji w następujący sposób:

stan pierwotny zapisu z podaniem nr § i pkt. sugerowana zmiana (konkretny sugerowany zapis paragrafu i pkt.) uzasadnienie zgłaszający uwagę