Ośrodek Pomocy Społecznej w Lądku Zdroju informuje, iż zgodnie z ustawą o pomocy społecznej,  pomoc bezdomnym należy do zadań własnych gminy. Pomoc ta może mieć formę udzielenia schronienia , posiłku, a także zasiłku celowego na leczenie.
            Problem bezdomności został uznany za na tyle poważny, że w 2000 roku w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej opracowano resortowy Program ''Bezdomność'', w którym zostały uwzględnione działania o charakterze:
    profilaktycznym - zapobiegające utrwalaniu się i poszerzaniu zjawiska bezdomności, skierowane do najbardziej zagrożonych bezdomnością grup społecznych
    osłonowym - zapobiegające degradacji biologicznej i społecznej osób bezdomnych z zastosowaniem standardowych rodzajów i form świadczeń pomocy społecznej oraz podstawowych elementów pracy socjalnej.
      Ośrodek Pomocy Społecznej w Lądku Zdroju mając na uwadze nadchodzące zmiany pogodowe ze znacznymi skokami temperatur oferuje osobom bezdomnym pomoc w znalezieniu miejsca w schroniskach na okres zimowy. W związku z tym prosimy o kontakt z pracownikami socjalnymi ośrodka.

      Zachęcamy rodziców uczniów szkoły podstawowej oraz gimnazjum do korzystania z programu '' Pomoc Państwa w zakresie dożywiania''. W obu szkolnych stołówkach dzieci otrzymują pełny obiad i śniadanie. Podstawowym warunkiem jest spełnienie kryterium dochodowego, które zgodnie z ustawą o pomocy społecznej i uchwałą nr XX/138/08 z 29 maja 2008 roku wynosi:
    na osobę w rodzinie 526,50 zł (netto)
    w przypadku osoby samotnej 715, 50 zł (netto).              

Ośrodek Pomocy Społecznej do dnia 17 grudnia 2008 roku przyjmuje zgłoszenia na tradycyjnie organizowaną Wigilię. Serdecznie zapraszamy.