Zadania inwestycyjne ujęte w projekcie budżetu na 2010 rok

· Odnowa zabytkowych kamienic na lądeckim rynku w ramach rewitalizacji – etap III
W II kwartale 2010 roku przeprowadzony zostanie nabór do Regionalnego Programu Operacyjnego, Priorytet 10 – Mieszkalnictwo. Trwa przygotowanie do złożenia wniosku aplikacyjnego.
Opracowanie dokumentacji na remont elewacji, dachów pozostałych kamienic komunalnych w pierzei od strony rzeki, remont klatek schodowych, wykonanie nowych przyłączy energetycznych, uporządkowanie zapleczy kamienic – w tym pasaż pomiędzy ul. Śnieżną i ul. Strażacką (pomiędzy Rynkiem a pawilonami GS) Planowany okres realizacji 2011-2013
Wydatki w roku 2010: 200 000 zł

· Budowa boiska wielofunkcyjnego przy szkole podstawowej nr 1 w Lądku Zdroju Gmina przygotowuje wniosek aplikacyjny do Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Budowy Wielofunkcyjne Boisk Sportowych.
Termin naboru wniosków w I kwartale 2010
Wydatki w roku 2010: 500 000 zł
Projekt przewiduje wykonanie nowej, syntetycznej nawierzchni boiska przy SP w Lądku Zdroju, wykonanie nowego ogrodzenia oraz wyposażenia boiska w niezbędne urządzenia typu bramki, itp.
Po zrealizowaniu zadania boisko będzie boiskiem ogólnodostępnym po godzinach funkcjonowania szkoły.

· Wzrost konkurencyjności miejscowości uzdrowiskowej Lądek-Zdrój poprzez rewitalizację Zabytkowego Parku Zdrojowego Jana Pawła II, Zabytkowego Parku Tysiąclecia oraz przebudowę ul. Cienistej
Zadanie współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego.
Wydatki w roku 2010: 3 862 677 zł, w tym z budżetu Gminy 1 158 803zł
W roku 2010 projekt obejmuje rewaloryzację parku Jana Pawła II tj.: wykonanie nowych nawierzchni ciągów komunikacyjnych, wykonanie nowego oświetlenia, wykonanie sytemu nawadniania roślin, wykonanie nowych nasadzeń roślin, przebudowę fontanny przy ul. Ostrowicza. Projekt obejmuje również przebudowę ul. Cienistej.

· Zagospodarowanie terenów publicznych na wsiach
Projekt realizowany przez sołectwa w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Projekt dotyczy między innymi zagospodarowania terenów publicznych na wsiach. Trwa opracowywanie dokumentacji projektowych na potrzeby składania wniosków aplikacyjnych.
Wydatki w roku 2010: 337 250 zł, w tym Gmina 84 313 zł

· Małe projekty – program dla wsi.
Środki zostaną przeznaczone na inwestycje na które zostaną złożone wnioski w ramach programu „Leder +”- działanie „Małe granty” oraz  w ramach konkursu Urzędu Marszałkowskiego „Dolnośląska Odnowa wsi”. Przedsięwzięcia na które zostaną złożone wnioski w ramach tych dwóch działań, zostaną wyłonione w wewnętrznym konkursie Gminy Lądek Zdrój dla 9 sołectw.
Planowana wartość zadania: 50 000 zł, w tym udział Gminy: 15 000 zł

· Budowa oświetlenia drogowego we wsi Konradów
Trwa przygotowanie wniosku w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich „Odnowa Wsi”
Nabór wniosków: styczeń 2010.
Wartość projektu: 870 000 zł, w tym Gmina 370 000 zł

· Budowa oświetlenia drogowego we wsi Radochów
Projekt współfinansowany z Programu Rozwojów Obszarów Wiejskich.
Projekt w trakcie realizacji
Wartość projektu: 393 876, w tym udział Gminy: 215 924 zł.

· Odbudowa drogi nr 262 we wsi Skrzynka odcinek 0,400.
Wniosek o dofinansowanie zadania ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Wartość projektu: 184 000, w tym udział Gminy 52 000 zł

· Odbudowa nawierzchni ul. Nadbrzeżnej w Lądku Zdroju.
Wniosek o dofinansowanie zadania ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Wartość projektu: 130 000 zł, w tym budżet Gminy 34 000 zł

· Odbudowa nawierzchni ulicy Wiejskiej w Lądku Zdroju.
 Wniosek o dofinansowanie zadania ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Wartość projektu: 1 037 500, w tym budżet Gminy 64 308 zł

· Odbudowa ciągu pieszo-jezdnego ul. Spacerowa w Lądku Zdroju – etap II. Wniosek o dofinansowanie zadania ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Wartość projektu: 335 050 zł, udział Gminy 67 010 zł

· Transgraniczny Szlak Królewny Marianny Orańskiej – etap II.
Wniosek do Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Czechy w ramach partnerstwa z Powiatem Ząbkowickim. Program obejmuje oznakowanie szlaku biegnącego od Kamieńca Ząbkowickiego do Starego Mesta w Czechach oraz działania promocyjne.
Wartość projektu (w części dotyczącej naszej Gminy): 58 420 zł, w tym Gmina 30 000 zł.

· Dotacja celowa dla ZBK.
Wysokość dotacji 900 000 zł. Przedmiotem dotacji jest wykonanie dokumentacji modernizacji oczyszczalni ścieków w Lądku Zdroju oraz modernizacja Zakładu Higienizacji Odpadów w Lądku Zdroju.

· Poprawa standardu infrastruktury bezpieczeństwa, jako element wzmocnienia potencjału turystycznego Dolnego Śląska.
Projekt współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego na który Gmina złożyła wniosek we współpracy z Komendą Wojewódzką Policji we Wrocławiu. Inwestycja w zakresie realizowanym przez naszą Gminę polegać będzie na budowie monitoringu Lądka Zdroju. Policja ma w ramach projektu wykonać termomodernizację kilku komisariatów na Dolnym Śląsku, w tym w Lądku Zdroju.
Wartość projektu (w naszej części): 186 260 zł.

· Termomodernizacja szkoły podstawowej w Trzebieszowicach.
Wykonanie dokumentacji projektowej.
Wartość dokumentacji: 100 000 zł

· Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Kościelnej w Lądku Zdroju.
Ostatni etap prac - budynek zostanie ocieplony i pomalowany.
Wartość inwestycji na rok 2010: 1 104 000 zł.

· Termomodernizacja Gimnazjum Publicznego przy ul. Zamenhoffa w Lądku Zdroju.
Ostatni etap prac – komunikacja dla osób niepełnosprawnych, chodniki i nawierzchnie przed budynkiem.
Wartość inwestycji w roku 2010: 237 000 zł.

· Termomodernizacja Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Polnej w Lądku Zdroju.
Ostatni etap prac – remont elewacji wraz z malowaniem, ocieplenie i izolacja fundamentów, przebudowa dojścia do szkoły.
Wartość inwestycji w roku 2010: 536 000 zł.

· Budowa oświetlenia drogowego na Osiedlu Słonecznym  - uzupełnienie punktów świetlnych.
Wartość inwestycji 85 000 zł.

· Budowa oświetlenia drogowego we wsi Skrzynka.
Opracowanie dokumentacji projektowej do wniosku aplikacyjnego w ramach Programu Odnowy Wsi. W roku przyszłym planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie zadania.
Wartość zadania na rok 2010: 12 000 zł.

· Budowa boiska sportowego „Orlik” przy ul. Polnej w Lądku Zdroju.
Projekt obejmuje wykonanie ogólnodostępnego boiska do piłki nożnej ze sztuczną trawą, oraz boiska do koszykówki i siatkówki również z nawierzchnią syntetyczną.  Boiska będą ogrodzone i oświetlone. W ramach projektu powstanie również budynek zaplecza technicznego. Obiekt powstanie w okolicach Liceum. Planowany termin realizacji maj-sierpień 2010
Wartość 1 500 000, w tym udział Gminy 900 000 zł.
.
 Uwagi i spostrzezenia kieruj na adres: