INFORMACJA
dotycząca III tury konsultacji społecznych związanych z wdrażaniem
Ramowej Dyrektywy Wodnej na obszarze RZGW we Wrocławiu 

Urząd Miasta i Gminy w Lądku Zdroju  otrzymał w dniu 11 marca b.r. informację  o przeprowadzaniu na terenie działania Regionalnego Związku Gospodarki Wodnej we Wrocławiu III tury konsultacji społecznych związanych z wdrażaniem Ramowej Dyrektywy Wodnej na tym obszarze.

Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. zwana Ramową Dyrektywą Wodną (RDW) jest najważniejszym i najbardziej dalekosiężnym aktem prawnym, obejmującym zagadnienia gospodarowania wodami, który powstał do chwili obecnej w Unii Europejskiej. Zostały w niej sformułowne spójne regulacje prawne, będące podstawa zrównoważonego gospodarowania wodą. Dyrektywa ta ustanawia ramy dla ochrony wszystkich wód (śródlądowych wód powierzchniowych, wód przejściowych, wód przybrzeżnych oraz wód podziemnych), które mają na celu:
· zapobieganie degradacji oraz ochronę i poprawę stanu zasobów wodnych;
· ochronę przed pogarszaniem się stanu wód, ekosystemów wodnych oraz     ekosystemów lądowych i terenów podmokłych zależnych od wody;
· promowania zrównoważonego korzystania z wód;
· zmniejszanie skutków powodzi i susz oraz zapewnienie odpowiedniego zaopatrzenia w wodę dobrej jakości.
I –sza tura konsultacji odbywała się w okresie 22.XII.2006 – 22.VI .2007 i dotyczyła  „Harmonogramu i programu prac związanych ze sporządzaniem planów gospodarowania dla obszarów dorzeczy” ( informację podaliśmy w Debatach Lądeckich z dn.26 marca 2007 –nr 3/2007).
II tura konsultacji dotycząca „Przeglądu istotnych problemów  gospodarki wodnej dla obszarów dorzeczy” odbywała się w terminie 22.XII.2007 – 22.VI.2008 (informacja w Debatach Lądeckich  nr 3/2008 (luty/marzec).
Aktualna- III tura odbywa się w terminie: 22.XII.2008 -22.VI.2009 i konsultacji poddany zostaje „Projekt planu gospodarowania wodami dla obszaru dorzecza Odry”.
Konsultowany dokument ze względu na swą obszerność dostępny jest na stronie internetowej RZGW we Wrocławiu pod adresem:
www.rzgw.wroc.pl w linku p.t.: Udział społeczeństwa  oraz w siedzibach RZGW ( Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z/s w Otmuchowie, ul. Krakowska 49, 48-385 Otmuchów oraz Nadzór Wodny w Kłodzku, ul. Kościuszki 1, 57 – 300 Kłodzko).

Materiały ułatwiające zapoznanie się z tematyką „Projektów planów gospodarowania wodami dla obszarów dorzeczy” oraz z procesem wdrażania Ramowej Dyrektywy Wodnej znaleźć można pod podanym adresem internetowym.

W Biurze Obsługi Klienta UMiG w Lądku Zdroju  ( parter) dostępne są  Ankiety na temat projektów planów  gospodarowania wodami  na obszarach dorzeczy w Polsce.  Wszystkich, którym tematyka gospodarowania wodami nie jest obojętna, zapraszamy do jej wypełnienia. (Wszystkie wypełnione przez Państwa ankiety zostaną przez nas przesłane po zakończeniu III tury konsultacji do RZGW we Wrocławiu).

Po zebraniu uwag i wniosków w III turze konsultacji społecznych na XII 2009 roku planowane jest opracowanie ostatecznej wersji programu wodno-środowiskowego kraju i opublikowanie planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy, a osiągnięcie dobrego stanu wód przewidywane jest na grudzień 2015.

 

Opracowano na podstawie
materiałów informacyjnych RZGW  
                                                          

                                                                                                    Mirosława Hlebik
                                                                                         Referat Ochrony Środowiska , 
                                                                           Rolnictwa I Leśnictwa UMiG w Lądku Zdroju