Click to listen highlighted text!

INFORMACJA  NA TEMAT ZGŁASZANIA MIESZKAŃCÓW DO UDZIAŁU W DEBACIE NAD RAPORTEM O STANIE GMINY LĄDEK-ZDRÓJ ZA 2019 R. – aktualizacja!

INFORMACJA
 NA TEMAT ZGŁASZANIA MIESZKAŃCÓW DO UDZIAŁU
W DEBACIE
NAD RAPORTEM O STANIE GMINY
LĄDEK-ZDRÓJ
ZA 2019 R.

Zgodnie z art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) Burmistrz Lądka-Zdroju przedstawił Radzie Miejskiej Lądka-Zdroju Raport o stanie Gminy Lądek-Zdrój za 2019 rok.

Uprzejmie informuję, że w dniu 13 sierpnia 2020 r. (czwartek) o godz. 12.00 w Inkubatorze Przedsiębiorczości, ul. Kolejowa 6 podczas sesji Rady Miejskiej Lądka-Zdroju, odbędzie się debata nad Raportem o stanie Gminy. Udział w tej debacie wziąć będą mogli nie tylko radni (którzy mogą zabierać głos bez ograniczeń czasowych), ale również mieszkańcy. W debacie może zabrać głos maksymalnie 15 mieszkańców.

Pisemne zgłoszenia mieszkańca do udziału w debacie poparte podpisami co najmniej 20 osób, należy złożyć do Przewodniczącej Rady Miejskiej Lądka-Zdroju (Biuro Rady w Urzędzie Gminy i Gminy w Lądku-Zdroju), najpóźniej w dniu poprzedzającym sesję tj. 12 sierpnia 2020 r.

Wzór zgłoszenia mieszkańca Gminy do udziału w debacie oraz Raport  o stanie Gminy Lądek-Zdrój za 2019 r. dostępny jest na stronie internetowej Gminy, Biuletynie Informacji Publicznej i w Biurze Rady Miejskiej.

Procedura rozpatrywania raportu (podstawa prawna: art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym)

  1. Wójt co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy.1
  2. Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego.
  3. Rada gminy rozpatruje raport, o którym mowa w ust. 1, podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi. Raport rozpatrywany jest w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę.
  4. W debacie nad raportem o stanie gminy radni zabierają głos bez ograniczeń czasowych.
  5. W debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy gminy mogą zabierać głos.
  6. Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy rada gminy przeprowadza głosowanie nad udzieleniem wójtowi wotum zaufania.

Udział mieszkańców Gminy w debacie nad raportem:

  1. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem o stanie gminy, składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami w gminie do 20 000 mieszkańców – przez co najmniej 20 osób;
  2. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Lądka-Zdroju
Małgorzata Bednarek

  1. 15 maja 2020 r. w Dzienniku Ustaw została opublikowana ustawa z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, która zmieniła ustawę z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych poprzez dodanie art. 15zzzzzz, który termin przedstawienia raportu o stanie jednostki samorządu terytorialnego określony w art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, art. 30a ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym i art. 34a ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, przypadający w 2020 r., przedłużył o 60 dni.

 

Załączniki:

1.Zgłoszenie do udziału w debacie

2.Raport o stanie Gminy Lądek-Zdrój za 2019 rok

 
powiększanie czcionki
włącz kontrast
Click to listen highlighted text!