Click to listen highlighted text!

Informacja o naborze wniosków na dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i budowlane przy zabytkach

Burmistrz Lądka – Zdroju ogłasza nabór wniosków na dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i budowlane przy zabytkach.

1. Dotacje mogą zostać udzielone jedynie na roboty budowlane przy budynku zlokalizowanym na terenie Gminy Lądek Zdrój, wpisanym do rejestru zabytków lub wykazu zabytków, prowadzonych przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
2. Beneficjentami końcowymi mogą być osoby fizyczne, prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które posiadają tytuł prawny do budynku, a także posiadacze.
3. Dotacja udzielana jest na współfinansowanie z budżetu Gminy Lądek Zdrój prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych przy zabytkach na zasadach określonych w ustawie z dn. 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, uchwale nr XXIII/144/2016 Rady Miejskiej Lądka Zdroju z dn. 30 marca 2016 r., oraz uchwale nr XLVI/296/2017 z dn. 10 października 2017 r., w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/144/2016.
4. Inwestycje należy przygotować do realizacji pod względem formalnym tj. przedstawić kosztorys inwestorski, zgłoszenie robót budowlanych lub pozwolenie na budowę z projektem budowlanym.
5. Dotacja może wynosić do 50% nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku nie więcej jednak niż 10 000,00 zł brutto.
6. Wniosek składa się do 16 kwietnia 2020 roku.

szczegóły: NABÓR NA DOTACJRE
powiększanie czcionki
włącz kontrast
Click to listen highlighted text!