Click to listen highlighted text!

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (PIFE) w Wałbrzychu zaprasza na spotkanie informacyjne

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (PIFE) w Wałbrzychu
zaprasza na spotkanie informacyjne w dniu 15 grudnia 2017 r., dotyczące możliwości pozyskania dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 na projekty:

  1. inwestycje w ośrodkach wsparcia, rodzinnych domach pomocy, placówkach wsparcia dziennego, placówkach reintegracyjnych (CIS, ZAZ, KIS, WTZ), instytucjach związanych ze wsparciem pieczy zastępczej: rodzinnej oraz instytucjonalnej – (Działanie 6.1.A konkurs dla Aglomeracji Wałbrzyskiej);
  2. tworzenie miejsc w nowo otwieranych lub istniejących mieszkaniach chronionych lub wspomaganych przeznaczonych dla osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz tworzenie miejsc pobytu okresowego (w zastępstwie za opiekunów faktycznych) lub stałego w mieszkaniach wspomaganych w formie mieszkań wspieranych – (Działanie 9.2.C konkurs horyzontalny – obszar Dolnego Śląska);

Przedstawione zostaną informacje dotyczące przeprowadzenia naborów wniosków oraz omówienie dokumentacji konkursowej:

Działanie 6.1.4.A Budowa, remont, przebudowa, rozbudowa, nadbudowa, wyposażenie infrastruktury społecznej powiązanej z procesem integracji społecznej, aktywizacji społeczno-zawodowej i deinstytucjonalizacji usług – ogłoszenie konkursu 1 grudnia 2017r. / rozpoczęcie naboru 15 stycznia 2018r.

Działanie 9.2.C Mieszkania chronione i wspomagane – ogłoszenie konkursu 14 grudnia 2017r., / rozpoczęcie naboru 29 stycznia 2018r.

Szczegółowe informacje dotyczące dokumentacji konkursowej w/w konkursów przedstawią pracownicy Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej oraz Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Do udziału zapraszamy przedstawicieli wszystkich podmiotów uprawnionych do składania wniosków w ramach w/w konkursów tj.

  • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia; jednostki organizacyjne j.s.t.;
  • jednostki organizacyjne pomocy społecznej;
  • domy pomocy społecznej; podmioty prowadzące rodzinne domy pomocy; ośrodki wsparcia; placówki wsparcia dziennego;
  • podmioty zajmujące się całodobową / dzienną opieką osób starszych / przewlekle chorych / niepełnosprawnych;
  • podmioty prowadzące działalność w obszarze pomocy społecznej oraz systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej;
  • organizacje pozarządowe; podmioty ekonomii społecznej oraz przedsiębiorstwa społeczne;
  • kościoły, związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych.

Spotkanie odbędzie się 15 grudnia 2017 r. w Wałbrzychu w siedzibie Urzędu Miejskiego przy ul. Kopernika 2, sala nr 107 „Sala Ślubów”, I piętro, w godzinach 10:00-13.00. Zgłoszenia udziału należy przesyłać drogą elektroniczną na adres pife.walbrzych@dolnyslask.pl z podaniem imienia i nazwiska uczestnika lub telefonicznie 74 66 55 172 lub 173.

Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Sala, w której odbędzie się spotkanie, jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo. Prosimy o zgłaszanie potrzeb osób z niepełnosprawnościami na etapie rekrutacji. Informacje na temat spotkania są dostępne na stronie www.rpo.dolnyslask.pl

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Zapraszamy do udziału!

spotkanie informacyjne zaproszenie
powiększanie czcionki
włącz kontrast
Click to listen highlighted text!