Click to listen highlighted text!

Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej Lądka-Zdroju w dniu 30 maja 2019 r.

 

OGŁOSZENIE

ZWOŁUJĘ SESJĘ RADY MIEJSKIEJ LĄDKA-ZDROJU
w dniu 30 maja 2019 r., o godz. 15.30
w Sali Konferencyjnej nr 26 II p. Urzędu Miasta i Gminy Lądek-Zdrój

 

 1. Część I.

 

 1. Sprawy proceduralne (otwarcie obrad, stwierdzenie quorum, zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji).

Głosowanie nad zatwierdzeniem protokołu nr VII/IV/2019 z sesji Rady Miejskiej Lądka-Zdroju z dnia 25 kwietnia 2019 r.

 

 1. Część II.

 

 1. Wystąpienie Nadleśniczego Nadleśnictwa Lądek-Zdrój Jana Chilarskiego: „Aktualna współpraca z Gminą Lądek-Zdrój”, „Stan sanitarny lasu”.
 2. Sprawozdanie Burmistrza Lądka-Zdroju z działalności między sesjami.
 3. Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał:
  1. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lądek-Zdrój na 2019 rok;
  2. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lądek-Zdrój na lata 2019-2030;
  3. w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia udzielane przez Żłobek Gminny w Lądku-Zdroju;
  4. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik;
  5. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej;
  6. w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Lądek-Zdrój na lata 2018 – 2020, z perspektywą na lata 2021 – 2024.
 4. Informacja z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego za rok 2018.
 5. Informacja z działalności Gminnych Lasów Uzdrowiskowych za 2018 r.
 6. Informacja z realizacji Rocznego programu współpracy Gminy Lądek-Zdrój z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2018.
 7. Oświadczenia, wnioski radnych.
 8. Zamknięcie obrad.

 

 

 

         Przewodnicząca Rady Miejskiej
Lądka-Zdroju

        (-)
Małgorzata Bednarek
powiększanie czcionki
włącz kontrast
Click to listen highlighted text!