Click to listen highlighted text!

Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej Lądka-Zdroju w dniu 27 czerwca 2019 r.


OGŁOSZENIE

ZWOŁUJĘ SESJĘ RADY MIEJSKIEJ LĄDKA-ZDROJU

w dniu 27 czerwca 2019 r., o godz. 14:00 w Sali Konferencyjnej nr 26 II p. Urzędu Miasta i Gminy Lądek-Zdrój

I. Część I.
1. Sprawy proceduralne (otwarcie obrad, stwierdzenie quorum, zatwierdzenie protokołów z poprzednich sesji).
Głosowanie nad zatwierdzeniem protokołu nr VIII/V/2019 z sesji Rady Miejskiej Lądka-Zdroju z dnia 30 maja 2019 r.
Głosowanie nad zatwierdzeniem protokołu nr IX/VI/2019 z nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej Lądka-Zdroju z dnia 4 czerwca 2019 r.
II. Część II.
1. Sprawozdanie Burmistrza Lądka-Zdroju z działalności między sesjami.
2. Debata nad raportem o stanie gminy i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Lądka-Zdroju wotum zaufania.
3. Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał:
a) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Lądek-Zdrój za 2018 rok;
b) w sprawie udzielenia Burmistrzowi Lądka-Zdroju absolutorium z tytułu
wykonania budżetu za rok 2018;
c) w sprawie zmian w budżecie Gminy Lądek-Zdrój na 2019 rok;
d) w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych
prowadzonych przez Gminę Lądek-Zdrój oraz określenia granic ich
obwodów od dnia 1 września 2019 r.;
e) w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń
wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Lądeckich Usług Komunalnych
Sp. z o.o. w Lądku – Zdroju;
f) w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy
Lądek-Zdrój na lata 2018 – 2020, z perspektywą na lata 2021 – 2024.
4. Oświadczenia, wnioski radnych.
5. Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Lądka-Zdroju
(-) Małgorzata Bednarek


Terminy najbliższych posiedzeń komisji  Rady Miejskiej Lądka-Zdroju

Najbliższe posiedzenia komisji Rady Miejskiej Lądka-Zdroju  odbędą się w dniu 25.06.2019 r. w sali konferencyjnej UMiG (nr 26, II piętro) w następującej kolejności:

1) Komisja ds. Społecznych – godz. 15:00
2) Komisja ds. Gospodarczych – godz. 16:00
3) Komisja Uzdrowiskowa – godz. 17:00
4) Komisja Rewizyjna – godz. 17:30
powiększanie czcionki
włącz kontrast
Click to listen highlighted text!