Click to listen highlighted text!

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

Gmina Lądek-Zdrój prosi o składanie ofert na kandydata do zarządu spółki komunalnej pod firmą: Lądeckie Usługi Komunalne sp. z o.o. z siedzibą w Lądku-Zdroju. Spółka ta powstanie z dniem 29 grudnia 2017r. w wyniku przekształcenia zakładu budżetowego Zarząd Budynków Komunalnych w Lądku-Zdroju w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

Do zarządu Lądeckich Usług Komunalnych sp. z o.o. kandydować może osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:

  1. posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,
  2. posiada co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania , spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,
  3. posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek ,
  4. spełnia inne niż wymienione w lit. a-c wymogi określone w przepisach odrębnych, a w szczególności nie narusza ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych (chodzi tutaj o wymogi określone w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne,U. z 207r. poz. 1393 oraz w Kodeksie spółek handlowych).

 

Kandydować nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:

  1. pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
  2. wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiąz ań,
  3. jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
  4. jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności spółki.

 

Oferty w formie pisemnej z załączonym CV zawierającym informacje o wykształceniu, przebiegu pracy zawodowej oraz spełnieniu warunków podanych

wyżej prosimy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej informacją

„DOTYCZY ZARZĄDU LUK SP. Z O.O.” w terminie do dnia 27 grudnia 2017r. do godz. 15.30 w Biurze Obsługi Klienta w Urzędzie Miasta  i Gminy w Lądku-Zdroju, Rynek 31 (decyduje data wpływu do Urzędu). Oferty te zostaną przekazane w dniu 29 grudnia 2017r. do Rady Nadzorczej spółki.

 

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 10a ust. 6 ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 2017r. poz. 827) członków zarządu spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnej powołuje i odwołuje rada nadzorcza.

Burmistrz Lądka-Zdroju
powiększanie czcionki
włącz kontrast
Click to listen highlighted text!