Click to listen highlighted text!

Opłata od posiadania psów

Opłata od posiadania psów

Obowiązek podatkowy dotyczący opłaty od posiadania psów ciąży na osobach fizycznych posiadających psy.
Opłaty od posiadania psów nie pobiera się od:

  • członków personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz innych osób zrównanych z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych, jeżeli nie są obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – pod warunkiem wzajemności;
  • osób zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych –z tytułu posiadania jednego psa;
  • osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – z tytułu posiadania psa asystującego;
  • osób w wieku powyżej 65 lat prowadzących samodzielnie gospodarstwo domowe – z tytułu posiadania jednego psa;
  • podatników podatku rolnego od gospodarstw rolnych – z tytułu posiadania nie więcej niż dwóch psów.

Opłata od posiadania psów płatna jest bez wezwania jednorazowo do dnia 31 marca roku podatkowego, a w przypadku powstania obowiązku po tej dacie – w terminie 14 dni od dnia powstania tego obowiązku.

W przypadku powstania lub wygaśnięcia obowiązku uiszczenia opłaty w ciągu roku podatkowego, stawkę roczną zmniejsza się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w którym nie istniał obowiązek jej zapłaty, a obowiązek uiszczenia powstaje lub wygasa od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie lub wygaśnięcie tego obowiązku.

Płatność
Opłata od posiadania psów wynosi 60,00 zł od jednego psa oraz 40,00 zł za każdego następnego psa posiadanego przez osobę fizyczną i płatna jest w kasie urzędu lub na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy w Lądku-Zdroju nr: 86 9588 0004 0039 1111 2000 0010.

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach opłatach lokalnych (Dz.U.2019.1170),
  • Uchwała Nr XV/87/15 Rady Miejskiej Lądka-Zdroju z dnia 26 października 2015 r. w sprawie opłaty od posiadania psów.

Kontakt
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu Miasta i Gminy w Lądku-Zdroju, pok.11 (parter), tel. 74 8 117 881
powiększanie czcionki
włącz kontrast
Click to listen highlighted text!