Click to listen highlighted text!

RDOŚ we Wrocławiu rozpoczęła działania związane ze sporządzaniem planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Góry Złote PLH020096.

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu przystąpiła do sporządzania planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Góry Złote PLH020096. Plan zadań ochronnych opracowany zostanie na terenie obszaru Natura 2000, z wyłączeniem gruntów znajdujących się w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe (z wyłączeniem Nadleśnictwa Bardo Śląskie, Nadleśnictwa Bystrzyca Kłodzka oraz Nadleśnictwa Lądek Zdrój).

Obecnie w granicach obszaru prowadzona jest inwentaryzacja przyrodnicza przedmiotów ochrony. Prace inwentaryzacyjne z zakresu siedlisk przyrodniczych, chiropterofauny, teriofauny oraz ichtiofauny prowadzone będą do III kwartału 2020 r. W ramach opracowania dokumentacji planu zadań ochronnych zaplanowano 4 warsztaty Zespołu Lokalnej Współpracy. Pierwsze odbyły się w grudniu 2019 r., natomiast drugie warsztaty Zespołu Lokalnej Współpracy zaplanowane zostały na III kwartał 2020 roku. Planowany termin przygotowania projektu planu zadań ochronnych to II kw. 2022 roku, a planowany termin ustanowienia zarządzenia ws. planu zadań ochronnych to I kw. 2023 roku.

Informacje o projekcie planu zadań ochronnych i harmonogramie prac można uzyskać u koordynatora planu Pana Rafała Klodka, pod numerem telefonu: 71 747 93 12 lub adresem e-mail: rafal.klodek.wroclaw@rdos.gov.pl oraz planisty regionalnego Pani Anny Haplicznik, pod numerem telefonu: 71 747 93 28 lub adresem e-mail: anna.haplicznik.wroclaw@rdos.gov.pl. Projekt nr POIS.02.04.00-00-0193/16 „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000” współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”, Działanie 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna.
powiększanie czcionki
włącz kontrast
Click to listen highlighted text!