Click to listen highlighted text!

Ruszył nabór wniosków o udzielenie z budżetu Gminy Ladek-Zdrój dotacji na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu dla klubów sportowych działających na terenie Gminy Ladek-Zdrój na rok 2018

Z dniem 6 marca 2018r. ruszył nabór wniosków o udzielenie z budżetu Gminy Ladek-Zdrój dotacji na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu dla klubów sportowych działających na terenie Gminy Ladek-Zdrój na rok 2018.


ZARZĄDZENIE NR 0050. 52.2018

BURMISTRZA LĄDKA-ZDROJU

z dnia 6 marca 2018 r.

 

w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie z budżetu Gminy Lądek-Zdrój dotacji na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu dla klubów sportowych działających na terenie Gminy Lądek-Zdrój na rok 2018.

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875), art. 27 ust. 1, art. 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2017 r. poz. 1463 ze zm.) oraz § 9 ust 1 Uchwały nr VI/30/11 Rady Miejskiej w Lądku-Zdroju z dnia 27 stycznia 2011 r w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego w zakresie rozwoju sportu, wspierania klubów sportowych na terenie Gminy Lądek-Zdrój (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego nr 56, poz. 750 z dnia 11.03.2011), zarządza się, co następuje:

Paragraf 1

 1. Ogłaszam nabór wniosków o udzieleniu z budżetu Gminy Lądek-Zdrój dotacji na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu dla klubów sportowych działających na terenie Gminy Lądek-Zdrój.
 2. Treść ogłoszenia określającego termin i miejsce składania stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.

 

Paragraf 2

Wykonanie zarządzenia powierzam kierownikowi Wydziału Promocji, Sportu, Turystyki i Uzdrowiska.

 

Paragraf 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń.

 

W prawym dolnym rogu dokumentu pieczęć podłużna o treści:

Burmistrz Lądka-Zdroju – Roman Kaczmarczyk

podpis nieczytelny

 

Informację wytworzył Grzegorz Szczygieł
Informację zweryfikował Marek Ociepa
Data 5.03.2018r.

Załącznik nr 1

do Zarządzenia Burmistrza Lądka-Zdroju

nr 0050.52.2018 z dnia 6 marca 2018 r.

OGŁOSZENIE

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875), art. 27 ust. 1, art. 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2017 r. poz. 1463 ze zm.) oraz § 9 ust 1 Uchwały nr VI/30/11 Rady Miejskiej w Lądku-Zdroju z dnia 27 stycznia 2011 r w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego w zakresie rozwoju sportu, wspierania klubów sportowych na terenie Gminy Lądek-Zdrój (Dz.Urz.Woj. Dolnośląskiego nr 56, poz.750 z dnia 11.03.2011) Burmistrz Lądka-Zdroju ogłasza nabór wniosków o udzielenie z budżetu Gminy Lądek- Zdrój dotacji na realizację zadań
w zakresie rozwoju sportu dla klubów sportowych działających na terenie Gminy Lądek-Zdrój na rok 2018.

I. Przedmiot składanych projektów.

Przedmiotem zgłaszanych projektów mogą być zadania polegające na realizacji programów szkolenia sportowego oraz udziale drużyn sportowych w rozgrywkach, mające na celu poprawę warunków uprawiania sportu przez członków klubu sportowego na terenie Gminy Lądek-Zdrój lub zwiększenie dostępności mieszkańców Gminy do działalności sportowej prowadzonej przez klub sportowy, jak również promocja sportu i aktywnego trybu życia.

II. Wysokość środków finansowych przeznaczonych w roku 2018 na realizację projektu na terenie Gminy Lądek-Zdrój wynosi: 115 000 zł.

 III. Środki uzyskane z dotacji na realizację projektu mogą być przeznaczone na dofinansowanie wydatków z tytułu:

 • realizacji programów szkolenia sportowego,
 • zakupu sprzętu sportowego,
 • pokrycia kosztów organizowania lub uczestnictwa w zawodach czy imprezach sportowych,
 • pokrycia kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkoleniowych,
 • wynagrodzenia kadry szkoleniowej.

IV. Termin i miejsce składania wniosków:

 1. Termin składania wniosków o dotację upływa 27 marca 2018 roku, o godz. 15.30. Wypełniony wniosek należy dostarczyć do Urzędu Miasta i Gminy Lądek-Zdrój, Rynek 31, 57-540 Lądek-Zdrój,  pok. 1 – Biuro Obsługi Klienta.
 2. Klub sportowy występujący o przyznanie dotacji na realizację zadania w zakresie rozwoju sportu dla klubów sportowych działających na terenie Gminy Lądek-Zdrój na rok 2017 przedstawia swoją ofertę na wniosku stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały Nr VI/30/11 Rady Miejskiej w Lądku-Zdroju z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego w zakresie rozwoju sportu, wspierania klubów sportowych na terenie Gminy Lądek-Zdrój.
 3. Formularz wniosku oraz sprawozdania z realizacji zadania publicznego dostępny jest
  w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce organizacje pozarządowe/konkursy 2018 bip.ug-ladekzdroj.dolnyslask.pl
 4. Do wniosku należy dołączyć potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie następujących dokumentów:
 • aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny wnioskodawcy i umocowanie osób go reprezentujących;
 • sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok;
 • statut.

V. Zasady przyznawania dotacji.

 1. Zasady udzielania dotacji na rozwój sportu przez Gminę Lądek-Zdrój określa Uchwała
  nr VI/30/11 Rady Miejskiej w Lądku-Zdroju z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego w zakresie rozwoju sportu, wspierania klubów sportowych na terenie Gminy Lądek-Zdrój.
 2. Podział środków finansowych dokonany zostanie przez Burmistrza Lądka-Zdroju.
 3. O podziale środków finansowych z przeznaczeniem na pokrycie zadań związanych
  z rozwojem sportu zainteresowane kluby sportowe zostaną powiadomione niezwłocznie na piśmie.

VI. Ogólne warunki realizacji zadania publicznego.

 1. Realizacja zleconego klubowi sportowemu zadania następuje po zawarciu umowy.
 2. Warunkiem zawarcia umowy o dotację na wsparcie działalności klubów sportowych jest akceptacja przez strony wszystkich postanowień umowy.
 3. Klub sportowy zobowiązany jest do złożenia sprawozdania z wykonania zadania w zakresie udzielonej dotacji na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu dla klubów sportowych działających na terenie Gminy Lądek-Zdrój za rok 2018, na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do Uchwały nr VI/30/11 Rady Miejskiej w Lądku-Zdroju z dnia 27 stycznia 2011 r w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego w zakresie rozwoju sportu, wspierania klubów sportowych na terenie Gminy Lądek-Zdrój, w terminie do 30 dni od zakończenia realizacji zadania.

 

W prawym dolnym rogu dokumentu pieczęć podłużna o treści:

Burmistrz Lądka-Zdroju – Roman Kaczmarczyk

podpis nieczytelny


Szczegółowe informacje oraz wzory wniosków znajdują się na stronie lądeckiego Biuletynu Informacji Publicznej, w zakładce poświęconej organizacjom pozarządowym, – pod adresem:

http://www.bip.ug-ladekzdroj.dolnyslask.pl/dokument,iddok,1519,idmp,165,r,o
powiększanie czcionki
włącz kontrast
Click to listen highlighted text!