Gmina Lądek-Zdrój uczestniczy  w projekcie “Bliska przestrzeń” wspieranie procesów konsultacji społecznych w zakresie planowania przestrzennego w gminach mniejszych.  Projekt realizowany jest we współpracy z Fundacją Ekologiczną „Zielona Akcja” z Legnicy.

W ramach powyższego projektu prowadzone są konsultacje społeczne z mieszkańcami Konradowa w formie spotkań i warsztatów dotyczące prowadzonej procedury związanej z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Konradów.

Cały proces konsultacji zakończyć się miał 31 grudnia 2020 r. Termin ten został przesunięty do 31 marca 2021 r.

Ze względu na panującą w kraju sytuację epidemiologiczną, w znacznym stopniu utrudnione jest prowadzenie spotkań z mieszkańcami, które są najlepszą formą na wypracowanie wspólnego stanowiska co do kształtu przyszłego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Konradów.

Wobec powyższego podjęto decyzje o ponownym przesunięciu terminu zakończenia całego procesu do dnia 30 czerwca 2021 r.

Główną zasadą planowania przestrzennego jest umożliwienie zachowania ładu przestrzennego 
w gminie, czyli takie zagospodarowanie terenów, by żadne użytkowanie nie stwarzało zagrożenia dla innych sąsiadujących obszarów, zamieszkujących ludzi oraz zasobów przyrody i dziedzictwa kulturowego. Planowanie przestrzenne musi wychodzić od pytania: co najcenniejszego należy chronić, jak minimalizować straty środowiskowe, jak osiągnąć możliwie najwyższe efekty funkcjonalne i estetyczne, jak poprawić jakość przestrzeni życia.

Udział Państwa w ankiecie pozwoli władzom gminy i projektantom miejscowego planu poznać Państwa oczekiwania i ukierunkować odpowiednio zagospodarowanie przestrzeni w miejscowości. Planowanie przestrzenne wymaga pogodzenia potrzeb indywidualnych z potrzebami ogółu mieszkańców, rozwojem gminy i zachowaniem zasobów przyrodniczych, kulturowych i historycznych gminy.

Pytania z grupy I ( pyt.1-7) i III ( pyt.15) są adresowane do wszystkich mieszkańców gminy, pytania z grupy II (pyt. 8-14) są skierowane do mieszkańców Konradowa. Dlatego prosi się o podanie przez respondentów informacji m.in. o miejscowości zamieszkania i przynależności do grupy wiekowej. W odpowiedziach odnoszących się do lokalizacji proszę podawać numery ewidencyjne działek lub opisowo określać wskazywane miejsca.

Zapraszamy do wypełnienia ankiety elektronicznie online:

KLIKNIJ I WYPEŁNIJ ANKIETĘ on-line >>> https://forms.gle/a6JcaHanx9L5txrg9

lub w sposób tradycyjny – pisemnie (wydrukowana ankieta jest dostępna w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta i Gmin Lądek-Zdrój pokój nr 1).

Burmistrz Lądku-Zdroju
Roman Karczmarczyk


Gmina Lądek-Zdrój przystąpiła do udziału w projekcie “Bliska przestrzeń” – wspieranie procesów konsultacji społecznych w zakresie planowania przestrzennego w gminach mniejszych.  Projekt realizowany jest we współpracy z Fundacją Ekologiczną „Zielona Akcja” z Legnicy.

W jego ramach gmina otrzyma:

  • wsparcie w zakresie zaplanowania i prowadzenia procesów konsultacji społecznych, zapewniających aktywny udział mieszkańców. Pomoc jest realizowa na przez doświadczonych specjalistów z zakresu konsultacji społecznych i planowania przestrzennego;
  • grant finansowy w wys. 24 tys. zł. na prowadzenie procesów konsultacji społecznych;
  • udział w szkoleniach poszerzających wiedzę w obszarze planowania przestrzeni i możliwość wymiany doświadczeń pomiędzy gminami biorącymi udział w projekcie.

Na terenie Gminy Lądek-Zdrój konsultacje w formie spotkań otwartych i warsztatów prowadzone będą
w okresie od lipca do września br.