Skip to content

LPR 2016-2022

 
pobierz LPR Ladka-Zdroju na lata 2016-2022
 
 
 

W związku z Uchwałą Nr XV/91/15 Rady Miejskiej Lądka-Zdroju z dnia 16 października 2015 roku w sprawie przystąpienia Gminy Lądek-Zdrój do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Lądka-Zdroju na lata 2016-2022 oraz Zarządzeniem Nr 0050.52.2016 Burmistrza Lądka-Zdroju z dnia 16 marca 2016 roku w sprawie powołania Rady ds. rewitalizacji zwracam się z uprzejmą prośba o zgłoszenie kandydata na członka ww. Rady ds. rewitalizacji.

Szczegółowe informacje znajdują się w Zarządzeniu Nr 0050.52.2016 Burmistrza Lądka-Zdroju z dnia 16 marca 2016 roku oraz piśmie przewodnim.

Wypełnioną i podpisaną deklarację należy złożyć w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Lądek-Zdrój, w biurze obsługi klienta w terminie do dnia 25.03.2016 r. lub wysłać mailowo na adres zamowienia@ladek.pl

pismo przewodnie.pdf
DEKLARACJA UCZESTNICTWA.docx
Zarządzenie nr 0050.52.2016 Burmistrza Lądka-Zdroju z dnia 16 marca 2016 r. w sprawie powołania Rady ds rewitalizacji (3).pdf

Burmistrz Miasta i Gminy Lądek-Zdrój zaprasza mieszkańców, organizacje pozarządowe, instytucje kultury, przedstawicieli kościoła i związków wyznaniowych, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, przedsiębiorców oraz przedstawicieli Policji, Straży Pożarnej i Straży Miejskiej na konsultacje społeczne dotyczące Lokalnego Programu Rewitalizacji Lądka-Zdroju na lata 2016-2022.

Niniejszym zachęcamy, aby wszelkie opinie, uwagi oraz wstępne propozycje planowanych do realizacji na terenie gminy Lądek-Zdrój projektów rewitalizacyjnych zgłaszać na formularzu wniosku konsultacyjnego (Załącznik nr 1):

 • w formie pisemnej do Urzędu Miasta i Gminy Lądek-Zdrój;
 • e-mailowo, na adres: projekty@ladek.pl, wpisując w tytule maila „REWITALIZACJA”;
 • listownie – na adres Urzędu Miasta i Gminy w Lądku-Zdroju, Rynek 31, 57-540 Lądek-Zdrój, z dopiskiem „REWITALIZACJA”

do dnia 31 grudnia 2015 r.

UWAGA! Formularz wniosku konsultacyjnego dostępny jest także w wersji papierowej w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta i Gminy Lądek-Zdrój, Rynek 31!

 1. Podstawowym celem zgłoszenia projektów rewitalizacyjnych na niniejszym wniosku do Urzędu Miasta i Gminy w Lądku-Zdroju przez potencjalnych beneficjentów jest zbadanie potrzeb rewitalizacyjnych.
 2. Dopiero wpisanie projektu w wyznaczony obszar daje możliwości ubiegania się o środki na realizację projektów rewitalizacyjnych.
 3. Każdy Beneficjent, który złoży wniosek do Urzędu Miasta i Gminy w Lądku-Zdroju, zostanie poinformowany o wpisaniu lub nie wpisaniu wniosku do Lokalnego Programu Rewitalizacji na lata 2016-2022.

ETAPY PROCESU UBIEGANIA SIĘ O ŚRODKI Z FUNDUSZY UE NA REWITALIZACJĘ:

ETAP I

 1. Stworzenie projektu rewitalizacyjnego:

Projekt należy opisać w formularzu wniosku pn. „Wniosek o umieszczenie projektu w Lokalnym Programie Rewitalizacji Lądka-Zdroju na lata 2016-2022”

(przy wypełnianiu wniosku należy zwrócić uwagę na kompleksowe wypełnienie wszystkich rubryk).

 1. Złożenie wniosku do UMiG w Lądku-Zdroju
 • w formie pisemnej do Urzędu Miasta i Gminy Lądek-Zdrój;
 • e-mailowo, na adres: projekty@ladek.pl, wpisując w tytule maila „REWITALIZACJA”;
 • listownie – na adres Urzędu Miasta i Gminy w Lądku-Zdroju, Rynek 31, 57-540 Lądek-Zdrój, z dopiskiem „REWITALIZACJA”

do dnia 31 grudnia 2015 r.

 1. Ocena wniosków
 1. Wszystkie zgłaszane wnioski podlegają ocenie – firma zewnętrzna wyłoniona zgodnie z ustawą Pzp;
 2. Na wpisanie do LPR mają wpływ przede wszystkich następujące kryteria:
 • Zgodność projektu z procesem rewitalizacji;

Zgodnie z Wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020, „REWITALIZACJA to kompleksowy proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez działania całościowe (powiązane wzajemnie przedsięwzięcia obejmujące kwestie społeczne oraz gospodarcze lub przestrzenno-funkcjonalne lub techniczne lub środowiskowe), integrujące interwencję na rzecz społeczności lokalnej, przestrzeni i lokalnej gospodarki, skoncentrowane terytorialnie i prowadzone w sposób zaplanowany oraz zintegrowany poprzez programy rewitalizacji”.

 • Kompleksowość rozwiązań – rezultaty (realizacja przemian w sferach: społecznej, gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej i technicznej);
 • Wielkość obszaru, na którym będzie realizowany projekt oraz wielkość obszaru, na jaki będzie oddziaływał projekt;
 • Występowanie partnerstwa w projekcie;
 • Zabezpieczenie wkładu własnego (typ, wartość zabezpieczenia w zł).

ETAP II

W przypadku ujęcia planowanego do realizacji na terenie gminy Lądek-Zdrój projektu w Lokalnym Programie Rewitalizacji Lądka-Zdroju na lata 2016-2022, kolejnym krokiem jest możliwość ubiegania się o dofinansowanie planowanych zadań ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

          Burmistrz Lądka-Zdroju  –  Roman Kaczmarczyk


Pliki do pobrania:


Informacje, zapytania i odpowiedzi:

(22-12-2015)

Na stronie internetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego pojawiła się poniższa informacja.

Czy mogę otrzymać dofinansowanie na już zrealizowany projekt?

Do współfinansowania ze środków Unii Europejskiej nie można przedłożyć projektu, który został fizycznie ukończony (w przypadku robót budowlanych) lub w pełni zrealizowany (w przypadku dostaw i usług) przed złożeniem wniosku o dofinansowanie w ramach programu operacyjnego, niezależnie od tego, czy wszystkie dotyczące tego projektu płatności zostały przez beneficjenta dokonane. 

Przez projekt ukończony/zrealizowany należy rozumieć takie zadanie, dla którego przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie nastąpił odbiór ostatnich robót, dostaw lub usług.

Komentarz: Naszym zdaniem, w związku z powyższym zapisem, wcześniejsze przeprowadzenie prac budowlanych polegających na wykonaniu odwodnienia w Państwa wspólnocie może nie zostać uznane za koszt kwalifikowany w ramach składania wniosku aplikacyjnego do RPO WD, jeśli jest ono odrębnym zadaniem objętym np. osobnym pozwoleniem na budowę.


(16-12-2015)

Do pobrania:

Załącznik nr 1- Wniosek o umieszczenie projektu w LPR – przykład.pdf


(16-12-2015)

W jaki sposób będzie przebiegał proces tworzenia Lokalnego Programu Rewitalizacji? Czy istnieje już jakiś harmonogram prac związanych z przygotowaniem LPR?

16 października 2015r. Rada Miejska Lądka Zdroju przystąpiła uchwałą do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Lądka-Zdroju na lata 2016-2020 (dalej LPR). Dotychczas Gmina uczestniczyła w spotkaniach z mieszkańcami, w tym m.in. z młodzieżą w szkołach, czy z przedstawicielami rad sołeckich oraz prowadzi akcję informacyjną za pomocą plakatów i ogłoszeń zamieszczanych na gminnych stronach internetowych, mając na celu przekazanie wszystkim grupom interesariuszy podstawowych informacji na temat procesu rewitalizacji. Spotkania konsultacyjne będą organizowane również w przyszłości m.in. przez firmę wyłonioną w celu przygotowania LPR.

Aktualnie na stronie internetowej urzędu Miasta i Gminy Lądek-Zdrój zbudowano specjalną zakładkę „Konsultacje LPR 2016-222”, w której zamieszczono zaproszenie na konsultacje społeczne dotyczące LPR Lądka-Zdroju na lata 2016-2022r., wraz z formularzem wniosku konsultacyjnego (docelowo pojawiać się tutaj będą na bieżąco informacje dotyczące prowadzonych konsultacji). Wnioski te dostępne są także w wersji papierowej w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta i Gminy
w Lądku-Zdroju.. Zainteresowani mogą składać ww. wnioski do dnia 31 grudnia 2015 roku, w formie pisemnej lub mailowo.
Podstawowym celem zgłoszenia projektów rewitalizacyjnych przez potencjalnych beneficjentów jest zbadanie potrzeb rewitalizacyjnych oraz wyznaczenie obszaru zdegradowania. W przypadku ujęcia planowanego do realizacji na terenie gminy Lądek-Zdrój projektu w Lokalnym Programie Rewitalizacji Lądka-Zdroju na lata 2016-2022, możliwe będzie ubieganie się o dofinansowanie planowanych zadań ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Ponadto w listopadzie 2015 roku Gmina złożyła wniosek w konkursie zorganizowanym przez Województwo Dolnośląskie oraz Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, na przygotowanie programów rewitalizacji na terenie Województwa Dolnośląskiego. W przypadku pozytywnej oceny i przyznaniu dotacji Gmina pozyska środki zewnętrzne na przygotowanie LPR przez zewnętrzną, specjalistyczną firmę.

Kolejny etap prac zakłada wyłonienie firmy zewnętrznej, która na podstawie złożonych wniosków oraz po przeprowadzeniu diagnozy opracuje Lokalny Program Rewitalizacji. Wykonawca LPR będzie zobowiązany do przeprowadzenia konsultacji społecznych dot. ww. dokumentu, w tym m.in. przeprowadzenia sesji konsultacyjnych dla interesariuszy LPR, opracowania materiałów informacyjnych na sesje konsultacyjne oraz innych działań zmierzających do opracowania LPR z poszanowaniem zasad partycypacji społecznej.

Ponadto Gmina jako operator programu rewitalizacji będzie inicjować współpracę na rzecz rewitalizacji pomiędzy lokalną społecznością, sektorem publicznym a sektorami prywatnymi i pozarządowymi. Gmina na bieżąco będzie informowała potencjalnych beneficjentów o możliwościach pozyskania dofinasowania poprzez utworzenie zakładki pn. rewitalizacja na stronie www UMiG. Planuje się również powołanie ciała doradczego złożonego z przedstawicieli Gminy oraz beneficjentów projektów rewitalizacyjnych, do zadań którego należeć będzie pomoc przy formułowaniu zagadnień i pytań do ewaluacji LPR.

Szacowany termin przygotowania Lokalnego Programu Rewitalizacji – marzec 2016 roku.

Jaka jest metodologia doboru obszarów, które będą ujęte w programie?

Program rewitalizacji dotyczy terenów o istotnym znaczeniu dla rozwoju gminy, obejmujących całość lub część zdiagnozowanego obszaru zdegradowanego i dotkniętych szczególną koncentracją problemów i negatywnych zjawisk kryzysowych. Obszar rewitalizacji może być podzielony na podobszary, w tym podobszary nieposiadające ze sobą wspólnych granic, lecz nie może obejmować terenów większych niż 20% powierzchni gminy oraz zamieszkałych przez więcej niż 30% mieszkańców gminy. Należy również podkreślić, iż pełna diagnoza służąca wyznaczeniu obszaru rewitalizacji i występujących na nim problemów obejmuje zarówno kwestie społeczne oraz gospodarcze lub przestrzenno-funkcjonalne lub techniczne lub środowiskowe.

Czy zakłada się ujęcie obszarów wiejskich w wyżej wymienionej metodologii?

Podmiot wyłoniony w celu przygotowania LPR zostanie zobowiązany do przeprowadzenia pełnej analizy i diagnozy obejmującej swym zakresem zarówno miasto Lądek-Zdrój, jak i 9 sołectw, tj.: Kąty Bystrzyckie, Konradów, Lutynia, Orłowiec, Radochów, Skrzynka, Stójków, Wójtowka, Trzebieszowice. Dopiero o przeprowadzeniu pełnej diagnozy i oceny zostanie wyznaczony obszar rewitalizacji. 


ANKIETA

Szanowni Państwo,

Pragniemy poznać Państwa opinię na temat rewitalizacji terenów w naszym mieście i gminie Lądek-Zdrój. Informacja uzyskana dzięki Państwa informacjom umożliwi nam opracowanie programu rewitalizacji i pozwoli na podjęcie działań miasta i jego partnerów o pozyskanie europejskich funduszy na realizację projektów. Celem rewitalizacji jest poprawa zdegradowanych obszarów miasta i gminy Lądek-Zdrój, powiązana z ich aktywizacją społeczną. Badanie jest anonimowe, a wyniki posłużą jedynie do opracowania lokalnego programu rewitalizacji dla miasta.

Rewitalizacja – działanie skupione na zdegradowanym obiekcie, którego celem jest znalezienie dla niego nowego zastosowania i doprowadzenie do stanu, w którym obiekt, obszar staje się wartościowy i funkcjonalny. Rewitalizacja dotyczy nie tylko infrastruktury, ale przede wszystkim stworzenia odpowiednich warunków do poprawy warunków życia społeczności lokalnej, znajdującej się na rewitalizowanym obszarze.

wypełnij ankietę