lądecka karta seniora
lądecka karta seniora – wzór

Na mocy Uchwały nr  XXII/162/2020 oraz  XXIII/174/2020  RADY MIEJSKIEJ LĄDKA-ZDROJU, Gmina przystąpiła do realizacji Programu „ Lądecka Karta Seniora”.

Program „Lądecka Karta Seniora” jest skierowany do osób powyżej 60. roku życia, zamieszkałych na terenie Gminy Lądek-Zdrój. Głównym celem Programu jest wzmocnienie aktywności społecznej i poprawa jakości życia Seniorów zamieszkałych na terenie Gminy Lądek-Zdrój. Program „Lądecka Karta Seniora” jest elementem polityki społecznej realizowanej przez Gminę. Program ma na celu aktywizowanie Seniorów, wspomaganie samorozwoju oraz zachęcenie do działania. Partnerami programu będą podmioty oferujące preferencyjne warunki np. dowolne rabaty, zniżki oraz oferty specjalne  dla Seniorów, a osoby posiadające Kartę będą mogły korzystać ze zniżek i promocji przygotowanych przez partnerów Programu specjalnie z myślą o nich.

Poniżej program oraz wniosek i deklaracja.

PROGRAM “LĄDECKA KARTA SENIORA”
§ 1

 1. Program adresowany jest do osób, które ukończyły 60. rok życia, zamieszkałych na terenie Gminy Lądek-Zdrój
 2. Każdy uprawniony uczestnik Programu otrzyma Kartę Seniora – „Lądecka Karta Seniora”.
  § 2
  Ilekroć w Programie jest mowa o:
  1) Seniorze – należy przez to rozumieć osobę, która ukończyła 60. rok życia i zamieszkuje na terenie Gminy Lądek-Zdrój
  2) Programie – należy przez to rozumieć Program „Lądecka Karta Seniora”,
  3) Partnerze – należy przez to rozumieć podmiot, o którym mowa w § 5 Programu,
  4) Karcie – należy przez to rozumieć wydany Seniorowi dokument pod nazwą “Lądecka Karta Seniora’
  5) Burmistrzu – należy przez to rozumieć Burmistrza Miasta i Gminy Lądek-Zdrój,
  6) Urzędzie – należy przez to rozumieć Urząd Miasta i Gminy Lądek-Zdrój.
  § 3
  Dokumentem potwierdzającym uprawnienia do zniżek i promocji jest Karta, wydawana w celu:
  1) zwiększenia dostępności osób starszych do usług o charakterze edukacyjnym, kulturalnym, sportowym i rekreacyjnym, w tym dzięki zniżkom zaproponowanym przez Partnerów Programu,
  2) skuteczniejszej aktywizacji i zwiększenia udziału Seniorów w życiu Gminy Lądek-Zdrój
  3) podniesienia jakości życia Seniorów w Gminie Lądek-Zdrój
  . § 4
 3. Uprawnienia do przyznania Karty przysługują osobom, które:
  1) na dzień składania wniosku ukończyły 60. rok życia;
  2) zamieszkują w Gminie Lądek-Zdrój.
 4. Karta wydawana jest na wniosek Seniora złożony w Urzędzie na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do Programu.
 5. Osoba zainteresowana otrzymaniem Karty zobowiązana jest do wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku, o którym mowa w § 4 ust. 2, przez Urząd zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, na potrzeby realizacji Programu.
 6. Karta będzie wydawana po sprawdzeniu spełnienia przez wnioskodawcę warunków jej uzyskania, o których mowa w § 4 ust. 1 i 3, nie później niż w terminie 1 miesiąca od dnia złożenia wniosku.
 7. Karta oraz duplikat Karty wydawane są bezpłatnie.
 8. Kartę może odebrać pełnomocnik wnioskodawcy wskazany we wniosku.
 9. Uczestnik programu może posiadać jedną Kartę.
 10. Wzór Karty określi Burmistrz.
  § 5
 11. Karta jest dokumentem imiennym i nie może być udostępniana innym osobom.
 12. Karta jest ważna z dowodem tożsamości.
 13. Udostępnienie karty osobie trzeciej skutkować będzie cofnięciem uprawnień. W przypadku posługiwania się Kartą przez osoby nieuprawnione podmiot współpracujący w ramach Programu ma prawo zatrzymać Kartę i przekazać ją do Urzędu.
 14. W przypadku wystąpienia zmian mających wpływ na uprawnienia do korzystania z Karty (np. zmiana adresu zamieszkania) Senior jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie Urząd.
 15. Fakt zgubienia, zniszczenia lub kradzieży Karty należy niezwłocznie zgłosić do Urzędu. Wraz ze zgłoszeniem można złożyć wniosek o wydanie duplikatu Karty na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do Programu.
 16. Osoba posiadająca Kartę, w momencie zmiany miejsca zamieszkania ma obowiązek zwrotu Karty do Urzędu.
  § 6
 17. Partnerem Programu może być każda osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna Gminy lub inna instytucja i firma, która włączy się do współpracy w ramach Programu poprzez realizację określonych przez siebie zniżek i promocji w świadczonych przez siebie usługach na rzecz Seniorów legitymujących się Kartą.
 18. Partner przystępuje do Programu na zasadach suwerenności stron.
 19. W celu przystąpienia do Programu, Partner składa deklarację w Urzędzie. Wzór deklaracji stanowi załącznik nr 2 do Programu.
 20. Lista partnerów, którzy przystąpili do Programu oraz katalog ulg i zwolnień dostępny będzie na stronie internetowej Urzędu www.ladek.pl
 21. Partnerzy Programu informować będą o realizacji Programu poprzez umieszczenie w witrynach lub innych widocznych miejscach identyfikatora (w formie naklejki) informującego o honorowaniu Karty.
 22. Wzór identyfikatora określi Burmistrz.
 23. Partnerzy Programu mają prawo sprawdzania danych osobowych osób legitymujących się Kartą.
  § 7
 24. Burmistrz zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia Programu w każdym momencie.
 25. W przypadku zawieszenia lub zakończenia Programu, Burmistrz zobowiązany jest do umieszczenia informacji o zawieszeniu lub zakończeniu Programu na stronie internetowej Urzędu – www.ladek.pl

1.Program „ Lądecka Karta Seniora”.

2.Wniosek dla seniorów o wydanie „Lądeckiej Karty Seniora”.

3.Deklaracja dla firm i przedsiębiorców o przystąpieniu do programu „ Lądecka Karta Seniora”

4.Aktualna lista podmiotów, które przystąpiły do „Lądeckiej Karty Seniora”