lądecka karta seniora
lądecka karta seniora – wzór

Na mocy Uchwały nr  XXII/162/2020 oraz  XXIII/174/2020  RADY MIEJSKIEJ LĄDKA-ZDROJU, Gmina przystąpiła do realizacji Programu „ Lądecka Karta Seniora”.

Program „Lądecka Karta Seniora” jest skierowany do osób powyżej 60. roku życia, zamieszkałych na terenie Gminy Lądek-Zdrój. Głównym celem Programu jest wzmocnienie aktywności społecznej i poprawa jakości życia Seniorów zamieszkałych na terenie Gminy Lądek-Zdrój. Program „Lądecka Karta Seniora” jest elementem polityki społecznej realizowanej przez Gminę. Program ma na celu aktywizowanie Seniorów, wspomaganie samorozwoju oraz zachęcenie do działania. Partnerami programu będą podmioty oferujące preferencyjne warunki np. dowolne rabaty, zniżki oraz oferty specjalne  dla Seniorów, a osoby posiadające Kartę będą mogły korzystać ze zniżek i promocji przygotowanych przez partnerów Programu specjalnie z myślą o nich.

Poniżej program oraz wniosek i deklaracja.

PROGRAM “LĄDECKA KARTA SENIORA”
§ 1

 1. Program adresowany jest do osób, które ukończyły 60. rok życia, zamieszkałych na terenie Gminy Lądek-Zdrój
 2. Każdy uprawniony uczestnik Programu otrzyma Kartę Seniora – „Lądecka Karta Seniora”.
  § 2
  Ilekroć w Programie jest mowa o:
  1) Seniorze – należy przez to rozumieć osobę, która ukończyła 60. rok życia i zamieszkuje na terenie Gminy Lądek-Zdrój
  2) Programie – należy przez to rozumieć Program „Lądecka Karta Seniora”,
  3) Partnerze – należy przez to rozumieć podmiot, o którym mowa w § 5 Programu,
  4) Karcie – należy przez to rozumieć wydany Seniorowi dokument pod nazwą “Lądecka Karta Seniora’
  5) Burmistrzu – należy przez to rozumieć Burmistrza Miasta i Gminy Lądek-Zdrój,
  6) Urzędzie – należy przez to rozumieć Urząd Miasta i Gminy Lądek-Zdrój.
  § 3
  Dokumentem potwierdzającym uprawnienia do zniżek i promocji jest Karta, wydawana w celu:
  1) zwiększenia dostępności osób starszych do usług o charakterze edukacyjnym, kulturalnym, sportowym i rekreacyjnym, w tym dzięki zniżkom zaproponowanym przez Partnerów Programu,
  2) skuteczniejszej aktywizacji i zwiększenia udziału Seniorów w życiu Gminy Lądek-Zdrój
  3) podniesienia jakości życia Seniorów w Gminie Lądek-Zdrój
  . § 4
 3. Uprawnienia do przyznania Karty przysługują osobom, które:
  1) na dzień składania wniosku ukończyły 60. rok życia;
  2) zamieszkują w Gminie Lądek-Zdrój.
 4. Karta wydawana jest na wniosek Seniora złożony w Urzędzie na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do Programu.
 5. Osoba zainteresowana otrzymaniem Karty zobowiązana jest do wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku, o którym mowa w § 4 ust. 2, przez Urząd zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, na potrzeby realizacji Programu.
 6. Karta będzie wydawana po sprawdzeniu spełnienia przez wnioskodawcę warunków jej uzyskania, o których mowa w § 4 ust. 1 i 3, nie później niż w terminie 1 miesiąca od dnia złożenia wniosku.
 7. Karta oraz duplikat Karty wydawane są bezpłatnie.
 8. Kartę może odebrać pełnomocnik wnioskodawcy wskazany we wniosku.
 9. Uczestnik programu może posiadać jedną Kartę.
 10. Wzór Karty określi Burmistrz.
  § 5
 11. Karta jest dokumentem imiennym i nie może być udostępniana innym osobom.
 12. Karta jest ważna z dowodem tożsamości.
 13. Udostępnienie karty osobie trzeciej skutkować będzie cofnięciem uprawnień. W przypadku posługiwania się Kartą przez osoby nieuprawnione podmiot współpracujący w ramach Programu ma prawo zatrzymać Kartę i przekazać ją do Urzędu.
 14. W przypadku wystąpienia zmian mających wpływ na uprawnienia do korzystania z Karty (np. zmiana adresu zamieszkania) Senior jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie Urząd.
 15. Fakt zgubienia, zniszczenia lub kradzieży Karty należy niezwłocznie zgłosić do Urzędu. Wraz ze zgłoszeniem można złożyć wniosek o wydanie duplikatu Karty na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do Programu.
 16. Osoba posiadająca Kartę, w momencie zmiany miejsca zamieszkania ma obowiązek zwrotu Karty do Urzędu.
  § 6
 17. Partnerem Programu może być każda osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna Gminy lub inna instytucja i firma, która włączy się do współpracy w ramach Programu poprzez realizację określonych przez siebie zniżek i promocji w świadczonych przez siebie usługach na rzecz Seniorów legitymujących się Kartą.
 18. Partner przystępuje do Programu na zasadach suwerenności stron.
 19. W celu przystąpienia do Programu, Partner składa deklarację w Urzędzie. Wzór deklaracji stanowi załącznik nr 2 do Programu.
 20. Lista partnerów, którzy przystąpili do Programu oraz katalog ulg i zwolnień dostępny będzie na stronie internetowej Urzędu www.ladek.pl
 21. Partnerzy Programu informować będą o realizacji Programu poprzez umieszczenie w witrynach lub innych widocznych miejscach identyfikatora (w formie naklejki) informującego o honorowaniu Karty.
 22. Wzór identyfikatora określi Burmistrz.
 23. Partnerzy Programu mają prawo sprawdzania danych osobowych osób legitymujących się Kartą.
  § 7
 24. Burmistrz zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia Programu w każdym momencie.
 25. W przypadku zawieszenia lub zakończenia Programu, Burmistrz zobowiązany jest do umieszczenia informacji o zawieszeniu lub zakończeniu Programu na stronie internetowej Urzędu – www.ladek.pl

1.Program „ Lądecka Karta Seniora”.

2.Wniosek dla seniorów o wydanie „Lądeckiej Karty Seniora”.

3.Deklaracja dla firm i przedsiębiorców o przystąpieniu do programu „ Lądecka Karta Seniora”

4.Aktualna lista podmiotów, które przystąpiły do „Lądeckiej Karty Seniora”

 

PODMIOTY, KTÓRE PRZYSTĄPIŁY DO PROGRAMU “LĄDECKA KARTA SENIORA”        
LP DANE PODMIOTU: RODZAJ TOWARU LUB USŁUGI WYSOKOŚĆ ULGI LUB ZNIŻKI        
1 KMJ Jarosław Popowicz,
Radochów 137,
1. Wymiana oleju 15%        
2. Diagnostyka komputerowa bezpłatnie        
3. Naprawa układów wydechowych 20%        
2 Hotel MIRJAN Lądek Spółka z o.o. S.K.A,Kościuszki 78 Lądek-Zdrój, 1. Usługi hotelowe 5%        
2. Zabiegi rehabilitacyjne 10%        
3. Zabiegi odnowy biologicznej 10%        
3 Mediapol sp. Z o.o.;Oddział-CK Kalina w Lądku-Zdroju, Pub Jan,
ul Parkowa 25, Lądek-Zdrój (pensjonat, pub, organizacja przyjęć , koncertów)
1. Wszystkie produkty oferowane przez Pub Jan, śniadania bufetowe w CK Kalina 20%        
2. Przyjęcia okolicznościowe np.. Urodziny 5%        
3. Bilety na koncerty 10%        
4 FRETKA Usługi Krawieckie,
Rynek 8/4, Lądek-Zdrój,
1. Uusługa krawiecka /odstąpienie od uczestnictwa 04.01.2021 15%        
5 FAJNA SZAFA Natalia Haniszewska,
Rynek 29/10 Lądek-Zdrój
1. Sprzedaż odzieży 10%        
6 TRUSKAWKA Artur Łabatczuk,
ul.Zdrojowa 6, Lądek-Zdrój, handel detaliczny owoców i warzyw
1. Cały towar dostępny w sklepie 5%        
7 Sklep 1001 Drobiazgów Marzena Szewczuk, Rynek 24, Lądek-Zdrój 1. Na artykuły gospodarstwa domowego tj.garnki, patelnie, talerze, czajniki itp.. 5%        
2. Na artykuły tekstylne ręczniki, obrusy,bieżniki, pościel, prześcieradła 10%        
3. Na sprzęt elektryczny typu dzbanki bezp., tostery, maszynki, młynki,żelazka 10%        
8 Uzdrowisko Lądek-Długopole S.A.
ul Wolności 4, Lądek-Zdrój, ZDRÓJ WOJCIECH, JUBILAT, ADAM
1. Kąpiel w basenie termalnym w ZDROJU WOJCIECH w każdą środę 15%        
2. Dolnośląskie Centrum Osteoporozy w każdą środę 15%        
3. Gimnastyka (bez ordynacji lekarskiej) grupowa, indywidualna atlas/rower, przyrządowa kardio, przyrządowa fitness w każdą środę 15%        
9 Sklep zielarsko-medyczny ALOES Aneta Kwaśny,
Rynek 15/2, Lądek-Zdrój
1. Soki 100% natury 10%        
2. Oleje spożywcze 10%        
3. Kosmetyki 10%        
10 Sklep spożywczo-monopolowy Tomasz Pokrzywa
ul.Kosciuszki 42/14, Lądek-Zdrój
1. Alkohole regionalne 10%        
2. Piwa regionalne 5%        
3. Produkty spożywcze 5%        
11 Wielobranżowa Firma usługowo-Handlowa MARKO s.c. Marek Kruk,
Sklep PTTK ul.Kościuszki 34a Lądek-Zdrój
1. Mapy turystyczne przewodniki informatory 10%        
2. Książki albumy grafika 10%        
3. Wyroby ze srebra 15%        
12 Dom Klahra Kawiarnia Artystyczna Paulina Bagińska,
ul.Rynek 1, Lądek-Zdrój
1. DOM KLAHRA – “słodkie wtorki” czekolada klasyczna dla seniora w każdy wtorek w cenie specjalnej minus 4,00 zł od ceny regularnej        
2. PIWNICA POD ADAMEM – “witaminowe czwartki” dowolny koktajl owocowy lub owocowo-warzywny w cenie specjalnej w każdy czwartek minus 6,00 zł od ceny regularnej        
13 Firma Sedno Mariola Kozińska,  
ul.Rynek 4, Lądek-Zdrój
1. Miody 10%        
2.Srebro 20%        
3.Książki 5%        
14 Pałac Poraj Marcin Pęski,
Poraj 5, 84-352 Wicko
1. Nocleg 50%        
2. Restauracja 20%        
3.Kawa, herbata za 1 zł