Click to listen highlighted text!

ORGANIZACJE POZARZADOWE

2021 ROK

ZARZĄDZENIE NR 0050.57.2021r.
BURMISTRZA LĄDKA-ZDROJU
z dnia 25.02.2021r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Lądek-Zdrój w roku 2021

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U.2020.713 ze zmianami.) , art. 11 ust 2, art. 13 ust 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.Dz.U.2020r. poz. 1057 ze zmianami.) zarządza się, co następuje:

§1
Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego        i o wolontariacie (.Dz.U.2020.poz. 1057 ze zmianami) w zakresie: turystyki i krajoznawstwa, wypoczynku dzieci i młodzieży, ochrony dóbr kultury i tradycji, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu realizowanych na terenie Miasta i Gminy Lądek-Zdrój w roku 2021 r.

§2
Określenie zakresów zadań dla składanych ofert

Zadania z zakresu turystyki i krajoznawstwa.

Przedmiotem konkursu jest podejmowanie działań turystycznych i krajoznawczych przez mieszkańców Gminy Lądek-Zdrój oraz ożywienie i promocja miejsc atrakcyjnych turystycznie i krajoznawczo na terenie Gminy Lądek-Zdrój. Poprzez działania turystyczne i krajoznawcze rozumie się aktywny wypoczynek oraz wszelkie formy aktywności umysłowej, fizycznej i krajoznawczej mieszkańców Gminy Lądek-Zdrój (dzieci, młodzież i dorośli) podejmowane w celu odpoczynku i rozrywki.

Wymagany finansowy wkład własny wynosi min. 10%.
Na realizację w/w zadania w 2021 roku przeznaczono kwotę 10 000 zł brutto (dziesięć tysięcy złotych).
W roku 2020 na realizację w/w zadania przeznaczono kwotę 7 000 zł brutto.

Zadania z zakresu wypoczynku dla dzieci i młodzieży.

Przedmiotem konkursu jest organizacja zajęć edukacyjno-wypoczynkowych dla dzieci i młodzieży szkolnej z Gminy Lądek-Zdrój w okresie trwania wakacji w 2021 roku.
Wymagany finansowy wkład własny wynosi min. 10%.
Na realizację w/w zadania w 2021 roku przeznaczono kwotę 5 000 zł brutto (pięć tysięcy złotych). W roku 2020 na realizację w/w zadania przeznaczono kwotę 5 000 zł .

Zadania z zakresu ochrony dóbr kultury i tradycji.

Przedmiotem konkursu jest stwarzanie przyjaznych warunków realizacji oraz wspieranie imprez i przedsięwzięć o charakterze artystycznym i społeczno-kulturalnych w różnych formach takich jak: warsztaty, wystawy, festyny, przeglądy, koncerty itp. Kontynuacja cyklicznych inicjatyw oraz nowych przedsięwzięć z zakresu ochrony dóbr kultury i tradycji. Ochronę oraz upowszechnianie dziedzictwa narodowego, kulturowego i tradycji na terenie Gminy Lądek-Zdrój.

Wymagany finansowy wkład własny wynosi min.10%.
Na realizację w/w zadania w 2021 roku przeznaczono kwotę 5 000 zł brutto (pięć tysięcy złotych). W roku 2020 na realizację w/w zadania przeznaczono kwotę 5 000 zł.

Zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Przedmiotem konkursu jest podejmowanie działań upowszechniania kultury fizycznej i sportu przez mieszkańców Gminy Lądek-Zdrój w szczególności aktywności fizycznej . Poprzez działanie rozumie się  wszelkie promowanie i wspieranie inicjatyw służących rozwijaniu aktywności fizycznej  i aktywizacji społecznej poprzez sport;
Wymagany finansowy wkład wynosi min.10 %.
Na realizację w/w zadania w 2021 r przeznaczono kwotę 5 000zł brutto ( pięć tysięcy złotych). W roku 2020  przeznaczono kwotę 2500zł brutto.

§3
Zasady przyznawania dotacji

 

1.   W otwartym konkursie mogą uczestniczyć organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego, o których mowa w art.11 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
2.   Warunkiem rozpatrzenia oferty jest dołączenie następujących dokumentów:
– kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego (wydruk ze strony www.ems.ms.gov.pl) lub inny dokument stanowiący o podstawie działalności danego podmiotu, dokument musi być aktualny i zgodny ze stanem faktycznym.
3. Postępowanie odbywać się będzie zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie . Rozpatrywane będą wyłącznie oferty złożone na drukach zgodnych z rozporządzeniem przewodniczącego komitetu do spraw pożytku publicznego  z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych (Dz.U.2018.poz. 2057 ) załącznik nr 1.
4. Formę i termin przekazania dotacji Podmiotom i ich rozliczenia określać będzie umowa, której wzór został ogłoszony w rozporządzeniu przewodniczącego komitetu do spraw pożytku publicznego  z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U.2018.poz. 2057  )

§4
Termin i warunki realizacji zadania

1.   Termin realizacji w 2021 r. zadań zgłoszonych do konkursu ofert rozpoczyna się z dniem podpisania umowy i upływa z dniem określonym w umowie .
2.   Zadania winno być realizowane z najwyższą starannością zgodnie z zawartą umową przez osoby posiadające w tym zakresie odpowiednie kwalifikacje.
3.   Dopuszcza się przesunięcie pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów, gdy dana pozycja kosztorysu nie zmieni się o (+;-) 25%.
4.   Zadania powinny być realizowane w taki sposób, aby w maksymalnym stopniu beneficjentami działań byli mieszkańcy Gminy Lądek-Zdrój.
5.   Zadanie musi być zgodne z zasadami przyjętego bezpieczeństwa sanitarnego i poszanowania bieżącej sytuacji epidemiologicznej.

§5
Termin składania ofert

1. Oferty należy składać w Biurze Obsługi Klienta w Urzędzie Miasta i Gminy Lądek-Zdrój, ul. Rynek 31, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 marca 2021 r. do godz. 15.30 na formularzach zgodnych z rozporządzeniem  przewodniczącego komitetu do spraw pożytku publicznego  z dnia 24 października 2018 r. (załącznik nr 1) w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych, w zaklejonych opisanych kopertach:

§    „Konkurs – turystyka i krajoznawstwo – 2021 r.”,
§    „Konkurs – wypoczynek dzieci i młodzieży – 2021 r.”
§    „Konkurs – ochrona dóbr kultury i tradycji – 2021 r.”
§    „Konkurs – wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – 2021 r”

2. Decyduje data wpływu ofert do Urzędu Miasta i Gminy Lądek-Zdrój. Oferty, które nie wpłyną we wskazanym terminie nie będą objęte procedura konkursową.

§6
Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert

1.  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23 marca 2021 r., o godz. 10.00 w Urzędzie Miasta i Gminy Lądek-Zdrój, w pok. nr 26. Ogłoszenie zawierające rozstrzygnięcie konkursu ofert, zostanie przekazane zainteresowanym  oraz zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Lądek-Zdrój oraz stronie internetowej BIP.
2.  Oceny merytorycznej złożonych ofert dokona Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Burmistrza Lądka-Zdroju.
3.   W przypadku, gdy suma dofinansowania zgłoszonych ofert przekracza wartość środków przeznaczonych na wsparcie zadania, Burmistrz Lądka-Zdroju zastrzega sobie możliwość zmniejszenia wysokości dofinansowania, stosownie do posiadanych środków.
4.   Komisja Konkursowa rozpatrzy złożone oferty biorąc pod uwagę następujące kryteria:
– merytoryczna ocena oferty – 50% (m.in. zgodność oferty z celami konkursu i z zadaniami statutowymi podmiotu, zasoby kadrowe, doświadczenie w realizacji podobnych zadań, zasoby rzeczowe, liczba uczestników zajęć).
– kalkulacja kosztów zadania – 50% (m.in. ocena kalkulacji kosztów zadania – realność, przejrzystość i logiczność budżetu, wkład własny w wysokości co najmniej 10%, możliwość pozyskania dodatkowych źródeł finansowania), przypadku równej ilości punktów kryterium decydującym jest zakres rzeczowy i zasięg oferty.. Komisja dokona oceny merytorycznej i zarekomenduje Burmistrzowi Lądka – Zdroju oferty do udzielenia wsparcia finansowego.
5.       Nie przewiduje się postępowania odwoławczego.

§7
Ogłoszenie i wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie
:
w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Lądek-Zdrój do dnia 01.04.2021r.

§8
Wykonanie zarządzenia powierzam Podinspektorowi  ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi i budżetu obywatelskiego

§9
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Informację wytworzyła:  Jolanta Kotlarz
Informację zweryfikowała: Irena Brzozowska
Data:  25.02.2021r

OGŁOSZENIE O NABORZE

Na podstawie art. 30 ust.  pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020r., poz713 ze zm..) art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.)

Burmistrz Lądka – Zdroju ogłasza nabór przedstawiciela organizacji pozarządowych do pracy w komisji konkursowej oceniającej złożone oferty na dofinansowanie projektów w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Realizowanych na terenie Gminy Lądek-Zdrój w 2021 roku.

Zasady naboru:

  1. Zgłoszenie kandydata do komisji może dokonać organizacja pozarządowa oraz podmioty wymienione art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
  • Zgłoszenia należy składać pisemnie na załączonym formularzu w nieprzekraczalnym terminie do 19.03.2021 r. godz. 15.30 w Urzędzie Miasta i Gminy Lądka-Zdroju (ul. Rynek 31) w Biurze Obsługi Klienta.
  • Podmiot dokonujący zgłoszenia do komisji konkursowej nie może ubiegać się o dotację w rozpatrywanym obszarze.
  • Zgłoszenie kandydata musi zostać dokonane przez uprawnione do tego statutowe organy, co będzie podlegało weryfikacji.
  • Za pracę w komisji nie przysługuje wynagrodzenie ani dieta, praca w komisji ma charakter społeczny.
  • Komisja konkursowa będzie pracowała w dni powszechne, w zależności od ilości ocenianych ofert zgłoszonych w konkursie przewiduje się od 1 do 3 posiedzeń.

formularz zgłoszenia

KWESTIONARIUSZ IDENTYFIKACYJNY ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ

Gmina Lądek-Zdrój przeprowadza aktualizację bazy danych o organizacjach pozarządowych działających na terenie Gminy Lądek-Zdrój. Organizacje, które chcą zostać umieszczone w wykazie Gminy proszone są o wypełnienie kwestionariusza (w załączeniu) i przesłanie:

– pocztą elektroniczną na adres organizacje@ladek.pl lub

– osobiście (Biuro Obsługi Klienta, ul. Rynek 31, 57-540 Lądek-Zdrój), od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 lub

– pocztą tradycyjną na adres – Urząd Miasta i Gminy w Lądku-Zdroju, Rynek 31,
57-540 Lądek-Zdrój,  z dopiskiem: Organizacja pozarządowa – kwestionariusz.

W miarę możliwości prosimy o odsyłanie formularzy w wersji edycyjnej.

Nadesłane informacje posłużą do zaktualizowania  Wykazu organizacji pozarządowych. Wykaz będzie promocją i bazą informacji o działających na terenie Gminy organizacjach.

Wykaz będzie aktualizowany na bieżąco.

Przekazane  przez Państwa dane (organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy) będą prowadzone w formie elektronicznej, pojawią się na stronie internetowej Gminy Lądek-Zdrój  www.ladek.pl, w zakładce URZĄD → ORGANIZACJE → WYKAZ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Gmina Lądek-Zdrój nie ponosi odpowiedzialności za aktualność informacji zawartych w Wykazie organizacji pozarządowych.


pobierz kwestionariusz identyfikacyjny

2020 ROK

Otwarty konkursu ofert na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Lądek-Zdrój w roku 2020

Zakres zadań dla składanych ofert

Zadania z zakresu turystyki i krajoznawstwa.

Przedmiotem konkursu jest podejmowanie działań turystycznych i krajoznawczych przez mieszkańców Gminy Lądek-Zdrój oraz ożywienie i promocja miejsc atrakcyjnych turystycznie i krajoznawczo na terenie Gminy Lądek-Zdrój. Poprzez działania turystyczne i krajoznawcze rozumie się aktywny wypoczynek oraz wszelkie formy aktywności umysłowej, fizycznej i krajoznawczej mieszkańców Gminy Lądek-Zdrój (dzieci, młodzież i dorośli) podejmowane w celu odpoczynku i rozrywki . Wymagany finansowy wkład własny wynosi min. 10%.

Na realizację w/w zadania w 2020 roku przeznaczono kwotę 7 000 zł brutto (siedem tysięcy złotych). W roku 2019 na realizację w/w zadania przeznaczono kwotę 7 000 zł brutto.

Zadania z zakresu wypoczynku dla dzieci i młodzieży.

Przedmiotem konkursu jest organizacja zajęć edukacyjno-wypoczynkowych dla dzieci i młodzieży szkolnej z Gminy Lądek-Zdrój w okresie trwania wakacji w 2020 roku. Wymagany finansowy wkład własny wynosi min. 10%.

Na realizację w/w zadania w 2020 roku przeznaczono kwotę 5 000 zł brutto (pięć tysięcy złotych). W roku 2019 na realizację w/w zadania przeznaczono kwotę 5 000 zł .

Zadania z zakresu ochrony dóbr kultury i tradycji.

Przedmiotem konkursu jest stwarzanie przyjaznych warunków realizacji oraz wspieranie imprez i przedsięwzięć o charakterze artystycznym i społeczno-kulturalnych w różnych formach takich jak: warsztaty, wystawy, festyny, przeglądy, koncerty itp. Kontynuacja cyklicznych inicjatyw oraz nowych przedsięwzięć z zakresu ochrony dóbr kultury i tradycji. Ochronę oraz upowszechnianie dziedzictwa narodowego, kulturowego i tradycji na terenie Gminy Lądek-Zdrój. Wymagany finansowy wkład własny wynosi min.10%.

Na realizację w/w zadania w 2020 roku przeznaczono kwotę 5 000 zł brutto (pięć tysięcy złotych). W roku 2019 na realizację w/w zadania przeznaczono kwotę 10 000 zł.

Zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Przedmiotem konkursu jest podejmowanie działań upowszechniania kultury fizycznej i sportu przez mieszkańców Gminy Lądek-Zdrój w szczególności aktywności fizycznej . Poprzez działanie rozumie się  wszelkie promowanie i wspieranie inicjatyw służących rozwijaniu aktywności fizycznej  i aktywizacji społecznej poprzez sport.  Wymagany finansowy wkład wynosi min.10 %.

Na realizację w/w zadania w 2020 r przeznaczono kwotę 2 500zł brutto ( dwa tysiące pięćset złotych). W roku 2019  przeznaczono kwotę 2500zł brutto.

Termin realizacji w 2020 r. zadań zgłoszonych do konkursu ofert rozpoczyna się z dniem podpisania umowy i upływa z dniem określonym w umowie .

Oferty należy składać w Biurze Obsługi Klienta w Urzędzie Miasta i Gminy Lądek-Zdrój, ul. Rynek 31, w nieprzekraczalnym terminie do dnia26 czerwca 2020 r. do godz. 15.30

Więcej szczegółów w Zarządzeniu Burmistrza 0050.112.2020 z dnia 04.06.2020 r. zarządzenie ogłoszenie konkursu

Wzór oferty OFERTA

Wzór sprawozdania SPRAWOZDANIE-Z-WYKONANIA-ZADANIA-PUBLICZNEGO

 

Konsultacje społeczne w sprawie projektu „Programu Współpracy Gminy Lądek-Zdrój z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rzecz mieszkańców Gminy Lądek-Zdrój:

na rok 2020
zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu _Pr…

na rok 2019

zarządzenie nr 0050.243.2018 konsultacje programu wspólpracy NGO na 2019

na rok 2018

skan zarządzenie nr 0050.235.2017 ws konsultacji społecznych dot. projektu Programu Współpracy z NGO na rok 2018

na rok 2017
Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Programu Współpracy Gminy Lądek-Zdrój z organizacjami na 2017 r.pdf

 

Organizacje pozarządowe w Gminie Lądek Zdrój

Fundacja „Akademia Rozwoju”
siedziba: 57-540 Lądek Zdrój, Lutynia 24, 074 8148 467
prezes: Sylwia Mielczarek

zakres działalności, doświadczenia, osiągnięcia:
wspieranie różnorodnych form aktywności społecznej,  wspieranie aktywnych form walki z bezrobociem, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i patologiom społecznym, aktywizacja zawodowa w szczególności kobiet, młodzieży, społeczności wiejskiej, popieranie działalności na rzecz rozwoju rynku i demokracji w Polsce, wspieranie rozwoju turystyki, drobnej wytwórczości w szczególności na obszarach wiejskich, wspieranie inwestycji związanych z zagospodarowaniem terenów wiejskich.

 

Gminne Stowarzyszenie Poszukujących Pracy w Lądku Zdroju
siedziba: 57-540 Lądek Zdrój, ul. Kościuszki 21, tel. 74 8147 245, 600 781 855,
prezes: Artur Dobrzyński

zakres działalności, doświadczenia, osiągnięcia:
aktywizacja osób bezrobotnych, podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób bezrobotnych, organizowanie kursów, szkoleń, warsztatów, pomoc osobom bezrobotnym w znalezieniu zatrudnienia. Stowarzyszenie brało udział w ogólnopolskiej  akcji świątecznej zbiórki żywności. Podczas akcji zebrano ok. 800 kg żywności, którą przekazano rodzinom i osobom najuboższym oraz rodzinom wielodzietnym z terenu miasta i gminy Lądka Zdroju. Stowarzyszenie zorganizowało również akcję  Pt. „ I Mikołaj zawitało Lądka”, której celem było przygotowanie paczek ,mikołajkowych dla dzieci stowarzyszenia z rodzin najuboższych. Udało się zrobić 90 paczek zawierających m.in. słodycze i owoce.

Klub Górski Doliny Białej Lądeckiej
siedziba: 57-540 Lądek Zdrój, Plac Staromłyński 5, tel 663-659-694
prezes: Borys Bednarek
adres www:   http://www.klubgorski.ladek.pl/

zakres działalności, doświadczenia,osiągnięcia:
Klub zrzesza osoby, których aktywność sportowa, turystyczna, artystyczna i naukowa wiąże się z górami. Celem Klubu jest ułatwianie członkom prowadzenie działalności sportowej (alpinizm, taternictwo, wspinaczka skałkowa, speleologia); działalność promocyjna ze szczególnym uwzględnieniem górskiego charakteru Doliny Białej Lądeckiej; inicjowanie i organizacja przedsięwzięć popularyzujących różne formy górskiej aktywności takie jak odczyty, prelekcje, projekcje filmów, wystawy, konkursy itp.

 Klub Samochodów Terenowych i Weteranów Szos „Quattro”
siedziba: 57-540 Lądek Zdrój, ul. Gerberów 20, tel. 603 076 683
prezes i osoba do kontaktu: Roman Magierło

zakres działalności, doświadczenia, osiągnięcia:
udział w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy, udział w Lądeckim Lecie Baletowym, partnerstwo w Lion Winter Challenger, organizacja Zlotów Samochodów Terenowych, udział w obchodach Dnia dziecka, udział w Sprzątaniu świata, organizacja Zlotu Motocykli, udział w akcjach poszukiwawczych osób, organizacja wycieczek krajoznawczych promujących walory gminy. Klub Samochodów Terenowych podpisał również porozumienie z gmina Lądek Zdrój w sprawie współpracy ratowniczo-obronnej.

Klub Sportowy „Trojan”
siedziba: 57-540 Lądek Zdrój, ul. Węglowa 28, tel. 074 8147 652
wice prezes: Sławomir Walentynowicz

zakres działalności, doświadczenia, osiągnięcia:
czynny udział w kulturalnym, społecznym rozwoju miejscowości i gminy, rozwój różnych form dyscypliny sportu i turystyki oraz stałe podnoszenie poziomu sportowego, organizowanie własnych zawodów i imprez sportowo- rekreacyjnych, organizowanie obozów dla młodzieży i dzieci, uczestniczenie w zawodach organizowanych przez inne organizacje, organizowanie imprez o charakterze rekreacyjnym wraz z prowadzeniem zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z naszej gminy.

Lądeckie Towarzystwo Historyczno-Eksploracyjne
siedziba: 57-540 Lądek-Zdrój, Plac Staromłyński 2/1
adres www: www.przyladekhistorii.pl
prezes: Krystian Takuridis

zakres działalności, doświadczenia, osiągnięcia:
Lądeckie Towarzystwo Historyczno-Eksploracyjne powstało w listopadzie 2018 roku z inicjatywy grupy znajomych, pasjonatów historii miasta i regionu lądeckiego. Połączyliśmy siły we wspólnym działaniu na rzecz Lądka-Zdroju, okolicznych wsi oraz ich mieszkańców.
Naszym celem jest upowszechnianie wiedzy o historii, a także dbanie o zachowanie śladów przeszłości. Chcemy poszerzać wiedzę na temat tradycji naszego regionu i dzielić się nią z naszą lokalną społecznością. Szczególną uwagę poświęcać będziemy edukacji historycznej młodzieży. Wspierać będziemy wszelkie inicjatywy na rzecz ochrony dóbr kultury i przyrody, w tym szeroko rozumianego dziedzictwa kulturowego. Interesuje nas historia mieszkańców regionu, przede wszystkim naszych matek i ojców, ale także tych, którzy żyli tu przed 1945 rokiem.

Lądecki Klub Kyokushin Karate
siedziba: 57-540 Lądek Zdrój, ul. Kościuszki 36/16,tel. 74 8146 026,
e-mail: kyokushin_ladekzdroj@poczta.onet.pl
prezes i osoba do kontaktu: Barbara Kopczyk

Liga Obrony Kraju (koło)
siedziba: 57-540 Lądek Zdrój, ul. Rynek 31, tel. 074 8117 875
prezes i osoba do kontaktu: Roman Kubica

zakres działalności, doświadczenia, osiągnięcia:
współuczestnictwo w kształtowaniu i umacnianiu w społeczeństwie, zwłaszcza wśród młodzieży, obywatelskiej postawy wobec spraw obronności Rzeczpospolitej Polskiej, prowadzeniu działalności oświatowo- wychowawczej, wybraniu i utrwalaniu w społeczeństwie, szczególnie wśród młodzieży, pożądanych zainteresowań,  nawyków i umiejętności ważnych z punktu widzenia zdolności obronnej Państwa oraz przydatnych w przygotowaniu społeczeństwa do zapobiegania i ewentualnego zwalczania zagrożeń okresu pokoju, krzewieniu kultury fizycznej i rozwoju dyscypliny  sportu, w tym sportu wyczynowego, wchodzących w zakres zainteresowania stowarzyszenia.

Ludowy Klub Sportowy „Zamek”
siedziba: 57-540 Lądek Zdrój, Trzebieszowice 150, tel. 693 269 988
prezes i osoba do kontaktu: Arkadiusz Jasik

zakres działalności, doświadczenia, osiągnięcia:
rozwój różnych form dyscyplin sportu i turystyki oraz stałe podnoszenie poziomu sportowego, współudział w dbałości o zdrowie, rozwój fizyczny i duchowny mieszkańców, czynny udział w kulturalnym, gospodarczym i społecznym rozwoju miejscowości i gminy, organizacja imprez o charakterze rekreacyjnym wraz z prowadzeniem zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży na terenie wiejskim.

Ochotnicza Straż Pożarna w Lądku Zdroju
57-540 Lądek Zdrój, ul. Strażacka 1
prezes: Leszek Pazdyk

zakres działalności, doświadczenia, osiągnięcia:
prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z Państwową Strażą Pożarną, organami samorządowymi i innymi podmiotami, branie udziału w akcjach ratowniczych przeprowadzonych w czasie pożarów,zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń, informowanie ludności o istniejących zagrożeń pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi, rozwijanie wśród członków ochotniczej straży pożarnej kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej i rozrywkowej, wykonanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz Statut  Ochotniczej Straży Pożarnej w Lądku Zdroju.
Zadania i cele w/w ochotnicza straż pożarna realizuje przez:
1. Organizowanie zespołów do ustalania stanu ochrony przeciwpożarowej w miejscowości własnej i pomocy wzajemnej oraz przygotowanie informacji o powyższym,
2. Przedstawienie organom władzy samorządowej i administracji rządowej wniosków w sprawach ochrony przeciwpożarowej,
3. Organizowanie, spośród swoich członków, pododdziałów pożarniczych,
4. Powadzenie podstawowego szkolenia pożarniczego członków OSP i współdziałanie z Państwową Strażą Pożarną w organizowaniu szkolenia funkcjonujących OSP,
5. Organizowanie młodzieżowych i kobiecych drużyn pożarnych,
6. Organizowanie zespołów świetlicowych, bibliotek, orkiestr, teatrów amatorskich, chórów, selekcji sportowych i innych form  pracy społeczno-wychowawczej i kulturalno-oświatowej,
7. Organizowanie zawodów sportowych i imprez propagujących kulturę fizyczną,
8. Prowadzenie innych form działalności mających na celu wykonanie zadań wynikających z ustawy o ochronie przeciwpożarowej i statut Ochotniczej Straży Pożarnej w Lądku Zdroju.

Polskie Towarzystwo Turystyczno- Krajoznawcze Oddział Bialski
siedziba: 57-540 Lądek Zdrój, ul. Kościuszki 44, tel. 074 8146 255
prezes: Małgorzata Bednarek

zakres działalności, doświadczenia, osiagnięcia:
szerzenie i propagowanie turystyki krajoznawczej,organizowanie imprez turystycznych, prowadzenie informacji turystycznej, wytyczanie i konserwacja oznakowania turystycznego,
osiągnięcia: PTTK działa od ponad 40 lat, od 1991 roku funkcjonuje informacja turystyczna, opieka nad 284 km szlaków turystycznych.

Polski Związek Emerytów i Rencistów i Inwalidów
Oddział Rejonowy w Lądku Zdroju
siedziba: CKiR , pl. Staromlyński 5
prezes: Bolesław Bomba, tel. 507 477 753

zakres działalności, doświadczenia, osiągnięcia:
PZERiL prowadzi działalność mającą na celu udział swoich członków w życiu społecznym, kulturalnym i artystycznym. Organizuje wycieczki, turnusy wczasowe, wieczorki taneczne, pikniki, wyjazdy do teatru i opery, spotkania z ciekawymi ludźmi i zajęcia klubowe. Działalność Związku jest oparta na pracy społecznej ogółu członków

Społeczny Komitet Renowacji Kościoła w Kątach Bystrzyckich
siedziba: 57-540 Lądek Zdrój, Kąty Bystrzyckie 19a, tel. 074 8147 921
prezes i osoba do kontaktu: Mariusz Rajski

zakres działalności, doświadczenia, osiągnięcia:
Stowarzyszenie ma na celu: odbudowę i renowację Kościoła p.w. Św. Katarzyny w Katach Bystrzyckich, organizowanie spotkań, wystaw i imprez, przygotowanie publikacji, pozyskanie sponsorów. Towarzystwo działa na rzecz renowacji odkrytych, średniowiecznych fresków w kościele. Jedną z form działalności jest organizowana cyklicznie impreza „Święto latawca”.

Stowarzyszenie „Bractwo Lutynianie”
siedziba: 57-540 Lądek Zdrój, Lutynia 24, tel. 074 8148 467
prezes: Sylwia Mielczarek

zakres działalności, doświadczenia, osiągnięcia:
wspieranie działalności promocyjnej regionu, wspieranie rozwoju przedsiębiorczości wiejskiej, wspieranie i inicjowanie działań na rzecz ochrony środowiska, zasobów naturalnych i poprawy infrastruktury na wsi, organizowanie szkoleń, kursów i innych inicjatyw zmierzających do rozwoju zasobów ludzkich i zmniejszania bezrobocia na wsi, organizowanie imprez zmierzających do aktywizacji mieszkańców obszarów wiejskich i zachowania dziedzictwa kulturowego wsi. Stowarzyszenie pozyskało grant z I Edycji Powiatowego Konkursu „Najlepsze Inicjatywy Społeczności Lokalnych” w ramach programu „ Odnowa wsi zachowanie dziedzictwa kulturowego w powiecie kłodzkim”.

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom, Młodzieży i Osobom z Niepełnosprawnością
siedziba: 57-540 Lądek Zdrój, ul. Kościelna 24
osoba do kontaktu: Mariusz Rajski

zakres działalności, doświadczenia, osiągnięcia:
działanie na rzecz osób niepełnosprawnych, w szczególności dzieci i młodzieży, integracja osób niepełnosprawnych w społeczeństwie, inicjowanie działań społecznych zamierzających do aktywizacji niepełnosprawnych, ułatwienie niepełnosprawnym codziennego funkcjonowania, ochrony i wyrównanie ich szans życiowych, reprezentowanie interesów osób niepełnosprawnych i koordynacja działań w tym zakresie, prowadzenie działalności szkolnej i rehabilitacyjnej, organizowanie różnych form wypoczynku, prowadzenie działalności informacyjnej i publikacyjnej, organizowanie wolontariatu.

Sudeckie Stowarzyszenie Agroturystyczne Masywu Śnieżnika
siedziba: 57-550 Stronie Śląskie, Bielice 5 a
prezes: Anna Sobańska – Maj

zakres działalności, doświadczenia, osiągnięcia:
wspieranie rozwoju agroturystyki w gminach lądeckiej i strońskiej, promocja gmin jako regionów atrakcyjnych pod względem turystycznym, prowadzenie informacji turystycznej dotyczącej agroturystyki w Lądku Zdroju i Stroniu Śląskim, udział w targach turystycznych, wspólne wydawnictwa promocyjne.

Stowarzyszenie „Wspólnota”
siedziba: 57-540 Lądek Zdrój, Wojtówka, tel. 074 8146 501
prezes i osoba do kontaktu: Aleksandra Mossakowska

zakres działalności, doświadczenia, osiągnięcia:
tworzenie ośrodków opieki, wspólnego życia i pracy z osobami umysłowo upośledzonymi w oparciu o wzory ośrodków Camphill działających na świecie, w ramach specyficznych struktur społecznych w oparciu o podstawowe prawo społeczne Rudolfa Steinera, wspólne życie, pracę nad osobami umysłowo upośledzonymi w oparciu o prowadzenie gospodarstwa rolnego oraz prowadzenie warsztatów pracy społecznie użytecznej, organizowanie dla osób umysłowo upośledzonych pełnego życia kulturalnego oraz wypoczynku na terenie Wojtówka i w okolicy.

Towarzystwo Przyjaciół Orłowca „Bractwo Orłowieckie”
siedziba: 57-540 Lądek Zdrój, Orłowiec 11, tel. 074 8146 952
prezes: Anna Wrzeszcz

zakres działalności, doświadczenia, osiągnięcia:
organizowanie imprez, których celem jest aktywizacja mieszkańców i zachowanie kulturowego dziedzictwa wsi. Efektem działalności stowarzyszenia jest wyposażenie wsi w miejsca wypoczynku z zabezpieczeniem ekologicznym.

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Lądeckiej
siedziba:57-540 Lądek Zdrój,ul. Wiejska 12, tel.074 8146 445,888 731 307
prezes: Łucja Emeryk

zakres działalności, doświadczenia, osiągnięcia:
Kreowanie i popularyzowanie pozytywnego wizerunku Ziemi Lądekciej w kraju i za granicą oraz stwarzanie przyjaznego klimatu dla rozwoju gospodarczego, społecznego i ekologicznego, a w szczególności funkcji uzdrowiskowo-turystycznej Ziemi Lądeckiej poprzez wszelkie formy oddziaływania.

 Uczniowski Jeździecki Klub Sportowy Słoneczna Dolina im. św. Jerzego
siedziba: 57-540 Lądek Zdrój, Stójków 46, tel. 074 81 47 960, 667 677 960
prezes: Stanisław Tomkiewicz

zakres działalności, doświadczenia, osiągnięcia:
popularyzowanie sportu , turystyki i amatorskiegie jeździectwa wśród dzieci i młodzieży, rozwijanie różnych form współzawodnictwa sportowego, nauka i doskonalenie umiejętności jazdy konnej

Stowarzyszenie Kultura u Źródeł
57-540 Lądek-Zdrój, Pl. Staromłyński 5
prezes Andrzej Sikorski

Stowarzyszenie Inicjatywy Lądeckiej
ul. Bema 3/B
57-540 Lądek-Zdrój
prezes Józef Praczyk

Uczniowski Klub Sportowy Międzyzakładowy Ludowy Klub Sportowy „Śnieżnik”
57-550 Stronie Śl., ul. Kościuszki 20a,
prezes Zbigniew Dyląg

Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy PLUM
57-540 Lądek-Zdrój, ul. Kopernika 13
prezes Marek Głowacki

NASI PRZYJACIELE:

ARTBALE Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji Kulturalnej i Sztuki
Siedziba: ul. Łowicka 21 ; 02-502 Warszawa
Biuro: ul. Słomińskiego 1 lok. 19; 00-204 Warszawa
Tel. 22 652 35 16;   tel. 22 652 03 31
www.artbale.pl
Artbale Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji Kulturalnej i Sztuki, organizując na terenie Lądka Zdroju i Warszawy m.in. poniżej opisane wydarzenia kulturalne, realizowało cele statutowe, m.in. poprzez integrację i współpracę, w tym międzynarodową, oraz wymianę międzypokoleniową i środowiskową idei i tancerzy baletu. Działania stowarzyszenia Artbale mają także na celu krzewienie mądrości kulturalnej w zakresie różnych dyscyplin sztuki, takich jak: balet, taniec, sztuki plastyczne związane z tańcem, twórczość choreograficzna. Wszystkie cele spina szeroko pojmowana edukacja kulturalna w zakresie sztuki tańca.
-Międzynarodowy Festiwal Tańca Lądeckie Lato Baletowe
-“Wyginaj śmiało ciało” – warsztaty dla dzieci z Gminy Lądek Zdrój
-“Warszawski Wieczór Choreograficzny”
-„Szalony Dzień Tańca – Dance Yourself”
-„Europejska Era Tańca”

powiększanie czcionki
włącz kontrast
Click to listen highlighted text!